Szybkie linki

Treść strony

Zarządzenia 2017 rok

  • autor informacji: Agnieszka Ślesicka
    data wytworzenia: 2017-01-13
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-01-13 09:13
Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2017 Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Mławskiego z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2017 roku.Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Mławskiego z dnia 12.01.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w MławieZarządzenie Nr 4/2017 Starosty Mławskiego z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie odwołania strażnika Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mławskiego.Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Mławskiego z dnia 07.02.2017r. w sprawie zasad dotyczących trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ust 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Mławskiego z dnia 10.02.2017r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.
Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Mławskiego z dnia 10.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rokZarządzenie Nr 8/2017 Starosty Mławskiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości oświaty w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Mławie Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty MŁawskiego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu mławskiego.Zarządzenie Nr12/2017 Starosty Mławskiego z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2012 Starosty Mławskiego w sprawie procedury użytkowania samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w MławieZarządzenie Nr 13/2017 Starosty Mławskiego z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Mławskiego z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Mławskiego z dnia 06.03.2017r w sprawie podpisania odpowiedzialności z zakresu rachunkowości pracownikowi Wydziału Edukacji i ZdrowiaZarządzenie Nr 16/2017 Starosty Mławskiego z dnia 06.03.2017r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Mławskiego z dnia 16.03.2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2017 rokuZarządzenie Nr 18/2017 Starosty Mławskiego z dnia 20.03.2017r w sprawie wprowadzenia procedury samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mławie Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Mławskiego z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie Nr 20/2017z dnia 03.04.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie

Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Mławskiego z dnia 26.04. 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostkiZarządzenie nr 22/2017 Starosty Mławskiego z dnia 26.04. 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki


Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Mławskiego z dnia 16.05.2017r.w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie


Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Mławskiego z dnia 18.05.2017r. w sprawie dnia dodatkowo wolnego od pracy w 2017 rokuZarządzenie Nr 25/2017 Staosty Mławskiego z dnia 25.02.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Mławskiego z dnia 31.05.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Mławskiego z dnia 29.06.2017r. w sprawie powołania Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w MławieZarządzenie Nr 28/2017 Starosty Mławskiego z dnia 29.06.2017r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w MławieZarządzenie nr 29/2017 Starosty Mławskiego z dnia 05.07.2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowymZarządzenie Nr 30/2017 Starosty Mławskiego z dnia 17.07.2017r. w sprawie wyznaczania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażenia apteczek medycznych Starostwa Powiatowego w MławieZarządzenie Nr 31/2017 Starosty Mławskiego z dnia 17 lipca 2017r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego i starostwa powiatowego w Mławie oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu, pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki", współfinansowanego ze śrdoków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII "Rozwój regionalnego systemu transportowego: Działania 7.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Mławskiego z dnia 21.07.2017r.w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 0+000,00 do km 1+400,00 – Etap II”Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Mławskiego z dnia 07.08.2017 roku. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego.Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Mławskiego z dnia 08.08.2017r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Mławskiego z dnia 08.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.ZARZĄDZENIE NR 36 /2017 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017r.w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Mławskiego z dnia 31.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa szybu z windą osobową dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29

Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Mławskiego z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Mławskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychZarządzenie Nr 40/2017 Starosty Mławskiego z dnia 14.09.2017r.w sprawie podjęcia działań w zakresie lokalnej polityki senioralnejZarządzenie Nr 41/2017 Starosty Mławskiego z dnia 21 września 2017 w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajnościZarządzenie Nr 42/2017 Starosty Mławskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Mławskiego z dnia 27.09.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2015 Starosty Mławskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powołania stałych komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w MławieZarządzenie Nr 44/2017 Starosty Mławskiego z dnia 27.09.2017r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na wybór partnera do realizacji powiatowej polityki senioralnejZarządzenie Nr 45/2017 Starosty Mławskiego z dnia 02.10.2017r. w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017r.Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Mławskiego z dnia 11.10.2017r. w sprawie zmiany regulaminu sprawie realizacji zamówień publicznych w przedmiocie usług społecznych oraz innych szczególnych usług w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie nr 47/2017 Starosty Mławskiego z dnia 11.10.2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rokZarządzenie nr 48/2017 Starosty Mławskiego z dnia 11.10.2017 r. w sprawie wyboru partnera do realizacji powiatowej polityki senioralnej

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".