Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 10522
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.12.19 09:41
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.07.21 08:26

Treść strony

WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

·        ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

·        Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku pozwolenia na budowę:

1.    wniosek o pozwolenie na budowę (wniosek do pobrania),

2.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie do pobrania),

3. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami   i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz kopią uprawnień projektanta/sprawdzającego i kopią zaświadczenia (ważnego na dzień opracowania projektu)  o wpisie projektanta/sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mówi art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

4.    oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane),

5.    ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

6.    Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934) – art. 33 ust. 2 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane:

7.    Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej - art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,

8.    Dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6 lit. a lub b ustawy – Prawo budowlane,

9.    Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - art. 33 ust. 2 pkt 7 lit. a i b ustawy – Prawo budowlane,

10. Specjalistyczna opinia - art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

11. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

12. Zgoda na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub którego budowa wynika z umów międzynarodowych - art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,

13. Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego    i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej - art. 39a ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r . o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,

14. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

15. dowód wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z tabelą opłaty skarbowe.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego),      a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu)

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. W. Reymonta 6, 06-500 Mława

Wydział Infrastruktury

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-05-07 13:40
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 14:45
 • autor informacji: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2016-12-19
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie

drukujdrukuj

 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-05-07 14:02

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".