Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 10995
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.02.29 11:45
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.03.27 11:03

Treść strony

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1. Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o systemie oświaty;

1)  zakładanie, prowadzenie i likwidowanie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych w tym z  oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

2) łączenie różnych typów szkół lub placówek w zespoły,

3) rozwiązywanie zespołów szkół lub placówek oraz nadanie szkołom lub placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów,

4) zakładanie, prowadzenie i likwidowanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

5)przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

6) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

7) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,prawidłowością dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł a także gospodarowania mieniem,

9) powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

10) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasiegnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

11) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,

12) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

13) przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,

14) opiniowanie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

15) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Mławski,

16) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

17) wydanie zaswiadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

18) wydanie decyzji o skreśleniu z ewidencji,

19) wydanie decyzji o nadaniu/cofnieciu uprawnień szkole niepublicznej uprawnien szkoły publicznej,

20) wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

21) przygotowanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oswiatowym,

22) współpraca z wydziałem finansowo-budżetowym w sprawie przekazywania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

23) kierowanie nieletnich wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii,

24) organizowanie pracy komisji opiniujacej wnioski o przyznanie nagrody Starosty Mławskiego,

25) przygotowywanie wniosków o nagrody Starosty, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

26) organizowanie narad i konferencji z dyrektorami szkół i placówek oswiatowych,

27) organizowanie uroczystości oświatowych,

28) analizowanie pod względem formalnym, prawnym i rachunkowym rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

29)prowadzenie baz danych oświatowych ze szkół i placówek oswiatowych publicznych i niepublicznych w systemie informacji oświatowej i innych sprawozdań,

30) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem prowadzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegającej na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, przygotowywanie planu kursów, przygotowywanie porozumień z powiatami, analiza i rozliczanie kursów, przygotowywanie sprawozdań.

2. Realizacja zadań wynikających z Karty Nauczyciela

1) przygotowywanie propozycji w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnegi i funkcyjnego,

2) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli,

3) przygotowywanie rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) przygotowywanie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

5) prowadzenie spraw w zakresie obsługi ekonomnicznej, finansowej i administracyjnej z wykorzystaniem programów.

3. Realizacja zadań w zakresie kultury:

1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia instytucji kultury,

2) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej,

3) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez edukacyjnych, artystycznych i rozrywkowych,

4. Realizacja zadań w zakresie sportu:

1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

2) wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych.

5. Realizacja zadań w zakresie obsługi ekonomicznej

1) sporządzanie zbiorczych i jednostkowych planów dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych.

2) opracowywanie projektu budżetu szkół i placówek oświatowych na podstawie informacji ze szkół i placówek

3) sporządzanie zbiorczych miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych szkół i placówek,

4) sporządzanie analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku budżetowym w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,

5) opracowywanie analiz ekonomicznych dla potrzeb wydziału ,

6) sporządzanie zbiorczych zestawień harmonogramów dochodów i wydatków,

7)bieżący nadzór nad realizacją budżetu wykonywanego przez podległe szkoły i placówki oświatowe

8) planowanie dochodów i wydatków w zakresie porozumień,

9) rozliczanie otrzymanych dotacji, sporządzanie sprawozdań.

6. realizowanie zadań w zakresie Projektów Edukacyjnych

1) identyfikacja projektów możliwych do dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa na rzecz szkół i placówek oswiatowych,

2) obsługa narzędzi umożliwiających opracowanie skutecznego projektu,

3) opracowywanie wniosków o dotację,

4) tworzenie wniosków aplikacyjnych,

5) przygotowywanie dokumentacji do aplikacji i głównych załączników

6) wykonywanie obowiązków wynikajacych z realizacji projektu pomiędzy Instytucją Wdrażającą projekt a Beneficjentem ostatecznym- szkołą/placówką,

7) monitoring finansowy po uzyskaniu dotacji,

8) przygotowanie analiz ekonomiczno-finansowych,

9)przygotowywanie sprawozdań merytoryczno-finansowych okresowych i końcowych z wykonanych zadań w projekcie oraz obsługa programów,

10) przygotowywanie zapotrzebowań na środki dla Wydziału Finansowo-Budżetowego, celem realizacji wydatków bieżących w projekcie.

11) koordynowanie programów edukacyjnych realizowanych przez szkoły i placówki oswiatowe.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2004-02-13 11:27
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 15:22


Przydatne linki


Ministerstwo Edukacji Narodowej- www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Warszawie- www.kuratorium.waw.pl

 

 • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 15:50
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 15:19

Uchwała nr XXIII/180/2012

Rady Powiatu Mławskiego

Z dnia 28.12.2012r.

w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-02-21 12:11
 • zmodyfikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-09 13:19
 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 12:25
 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 12:28
 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 12:28
 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 12:29
 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 12:29
 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 12:30
 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2013-01-22
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 12:30
 • autor informacji: Eliza Śledzińska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-02-21 12:12

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Grażyna Zawierucha, Wydział Edukacji i Zdrowia pokój nr7, tel.(023)654-36-66

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".