Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 6096
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.01.30 13:27
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.07.26 13:39

Treść strony

Zadania realizowane w Wydziale Edukacji i Zdrowia wynikajace z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności spraw w zakresie rehabilitacji zawodowej.

 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-18 13:24

KARTA INFORMACYJNA

 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 11:15
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-04 13:07

Realizacja zadań związanych z  przyznawaniem środkow  PFRON  osobie niepełnosprawnej  na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

 • autor informacji: Małgorzata Kucman
  data wytworzenia: 2014-07-04
 • opublikował: brak informacji
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-04 13:13
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-09-28 13:52

Realizacja zadań związanych ze zwrotem kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

2. Nazwa wydziału:

Wydział Edukacji i Zdrowia

3. Podstawa  prawna:

- art.26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2011 Nr 127 poz. 721 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej(Dz.U. 2011r.  Nr 62  poz. 317 ze zm.)

4. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może zostać przyznany pracodawcy jeżeli:

- zobowiązał się do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy,

-złożył wniosek o przyznanie refundacji,

5. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

6. Niezbędne dokumenty do wniosku:

 • kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności,
 • kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru REGON,
 • kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • informację o pomocy publicznej wnioskodawcy w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudniania,
 • aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON,
 • sprawozdnia finansowe, na które składają się bilans,rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzona stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy,

7. Termin załatwienia sprawy:  30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wczesniej niż  w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na te zadania.

8. Zabezpieczeniem zwrotu kwoty refundacji jest akt notarialny o poddanie się egzekucji przez dłużnika,

 9. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6

Wydział Edukacji i Zdrowia pok. 7

tel. (23) 655-29-12

 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 13:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-23 09:59
 • autor informacji: Marzena Nagucka
  data wytworzenia: 2014-07-03
 • opublikował: brak informacji
 • autor informacji: Marzena Nagucka
  data wytworzenia: 2014-07-03
 • opublikował: brak informacji
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-09-28 14:02


1. Realizacja zadań związanych ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracodawców na szkolenia osób niepełnosprawnych.
2. Nazwa wydziału:
Wydział Edukacji i Zdrowia

3. Podstawa prawna:
Art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r.  Nr 127 poz. 721 ze zm.),

4. Wymagane dokumenty:

* Wniosek o zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych ( do pobrania w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostawa Powiatowego w Mławie)

5. Opłaty:
Nie pobiera się.

6. Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia spełnienia przez Pracodawcęwarunków zgodnie z zawartą umową. 

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji i Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Reymonta 6
 tel. (23) 655-29-12 pok nr 7 parter

 

 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 13:45
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-08 12:25

1. Realizacja zadań związanych ze zwrotem pracodawcom dodatkowych kosztów związanych z  zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.
2. Nazwa wydziału:
Wydział Edukacji i Zdrowia

3. Podstawa prawna:
art.26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1987 )

4. Wymagane dokumenty:
* wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Funduszu dodatkowych  kosztów  związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów tj.
- kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności,
- kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy,
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należnościz tytułu składek, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Funusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem,
- sprawozdanie o przychodach,kosztach i wyniku finansowym stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy,
- roczny bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
- kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za czwarty kwartał roku poprzedniego zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON,
- informacje o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku - w przypadku  pracodawców wykonujących działalność gospodarczą,

- aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu,
 
5. Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu  30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków na te zadania. 

6. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Pwiatowe w Mławie ul. Reymonta 6
Wydział Edukacji i Zdrowia,
 tel. (23) 655-29-12  ,  parter pok nr 7

7.  Dodatkowe informacje:
* Zwrot kosztów  dotyczy:

a)  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających  osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

c) zakupu  i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

d) zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,  a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,

e) szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepęłnosprawnemu w pracy,

f) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w lit. a-c,

8. Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy, który:

a) zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres 36 miesięcy,

b) złożył wniosek o zwrot kosztów,


 

drukujdrukuj

 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 13:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-26 10:05

wnioski

 • opublikował: brak informacji
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2012-10-22 13:43

1. Realizacja zadań związanych z  dokonywaniem zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Edukacji i Zdrowia

3. Podstawa prawna:
- art.11 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze .zm.),

4. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w  ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) tj. ;

1) szkoleń,

2) stażu,

3) prac interwencyjnych,

4) przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

5) koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie  użytecznych,

6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust.1,2 i 4 ustawy o promocji,

7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust.3 ustawy o promocji,

5. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w ust.1 i 2, są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych jako:

- bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy,

- poszukujące pracy niepozostające  w  zatrudnieniu - ze środków Funduszu.

 
6. Termin załatwienia sprawy:
 W  ciągu  30 dni od złożenia kompletu niezbędnej dokumentacji..

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6
Wydział Edukacji i Zdrowia,
 tel. (23) 655-29-12,   pok nr 7


 

drukujdrukuj

 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 13:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-30 12:37

wniosek

 • opublikował: brak informacji
 • opublikował: brak informacji
 • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2012-10-22 13:54

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor Grażyna Koczkowska Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława, tel. (23) 655-29-12

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".