Szybkie linki

Treść strony

Informacja Publiczna jest to każda informacja o sprawach publicznych.

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm.)  prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Prawo do informacji publicznej to uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskanie informacji przetworzonej w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja Publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie, a znajduje się w zasobach Starostwa Powiatowego w Mławie jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Starostwo Powiatowe w Mławie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe w Mławie nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Starostwo Powiatowe  w Mawie powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrześńia 2001r. o dostępie do informacji publicznej, następują w drodze decyzji Starosty Mławskiego, od której przysługuje odwołanie.

 

Informacja przetworzona

Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej mówi: "prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji publicznej przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego".

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie definiuje pojęcia informacji publicznej przetworzonej jednak biorąc pod uwagę orzecznictwo Sądów przyjąć należy, że informacja przetworzona to taka informacja, która została przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy według wskazanych przez niego kryteriów. W efekcie „przetworzenia” dochodzi do powstania nowej informacji/dokumentu.

W sytuacji, gdy Starostwo Powiatowe w Mławie nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej, wtedy wytworzenie dokumentu żądanej treści wskazywać będzie na proces jej przetworzenia. Wówczas żądana informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej czyli takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Starostwo Powiatowe w Mławie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

W przeciwieństwie do informacji prostej, przy której od osoby chcącej ją uzyskać nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, udostępnienie informacji przetworzonej wymaga wykazania, że jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca musi więc wykazać, że informacja którą zamierza uzyskać, nie dotyczy wyłącznie jego interesu ale, że działa on w interesie publicznym.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Zgodnie z treścią art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie,

 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie (np. wywieszona lub wyłożona w siedzibie urzędu, wprowadzona do obrotu egzemplarzy zawierających informację);

 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle (adres www BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Starostwa Powiatowego w Mławie;

 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Starosta Mławski nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmioty ponownie wykorzystujące udostępnione informacje.

 

Udostępnienie informacji publicznych następuje na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w przypadkach gdy:

 1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

 2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa się na formularzu, który został określony Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012r.,       poz. 94).

 

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2015-08-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-27 08:46
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 14:26
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie

drukujdrukuj

 • autor informacji: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2015-08-25
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-08-25 13:33
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 13:37

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
Za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie,
oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

 

 

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej w przypadku gdy:

 1. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw,

 2. ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Mławei, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

 2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Mławie uzyskała dany utwór.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.).

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2015-08-25
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-08-25 14:01
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 14:05

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska - Starostwo Powiatowe w Mławie 06-500 Mława ul.Reymonta 6 tel.(23)6543311 fax(23)6552622

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".