Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7613
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.06.03 15:21
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.23 14:11

Treść strony

1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością gruntową odbywa się na podstawie zatwierdzonego  projektu  robót  geologicznych
 

2. Nazwa  wydziału:
    Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska.

3. Podstawa  prawna:
    Art.  80  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r. Prawo  geologiczne  i  górnicze ( Dz. U.  z  2015 r., poz. 196 z późn. zm.).

4. Wymagane  dokumenty:
    2 egzemplarze projektu robót geologicznych, zawierającego dane i załączniki określone w art. 79 w/w ustawy oraz w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

5. Opłaty : 
    Opłata  skarbowa  za  wydanie  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  robót  geologicznych,  którą  należy  wpłacić  na  konto Urzędu  Miasta  Mława  nr 51 82 13 0008 2003 0400 9999 0001 lub  w  kasie  Starostwa  Mławskiego  wynosi 10,00 zł - zgodnie  z  ust.  53  część  I  załącznika  do ustawy  z  dnia 16  listopada  2006  r.  o  opłacie  skarbowej   (tekst jednolity: Dz. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

6. Termin  załatwienia  sprawy:
    Miesiąc od złożenia kompletnego wniosku; po uzyskaniu wymaganej przepisami prawa opinii organu współdziałającego ( wójta, burmistrza ) .

7. Jednostka prowadząca sprawę:
    Starostwo Powiatowe
    Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska,
    ul. Reymonta  6,
    tel. (023) 655-29-04; (023) 655-29-05

8. Tryb  odwoławczy:
    Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 13:54
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 15:12

1. Wydawanie  koncesji  na  wydobywanie  kopalin 

2. Nazwa  wydziału:
    Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska.

3. Podstawa  prawna:
    Art. 22 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 196 z późn. zm.)

4. Wymagane  dokumenty:
    Wniosek zawierający dane i załączniki wymienione w art. 24 oraz art. 26 ustawy Pgig, w tym:
 -  dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do korzystania z informacji geologicznej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności,
 - dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopalin metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia

5. Opłaty: 
   Opłata skarbowa za wydanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopaliny, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Mława nr 51 8213 0008 2003 0400 9999 0001 lub w kasie Starostwa Mławskiego wynosi 616,00 zł  - zgodnie z  ust. 44 pkt. 1 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm.) 
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku koncesyjnego.

6. Termin  załatwienia  sprawy:
    Miesiąc od złożenia kompletnego wniosku; po uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień.

7. Jednostka  prowadząca  sprawę:
     Starostwo  Powiatowe
     Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska,
     ul. Reymonta 6,
     tel. (023) 655-29-04;  (023) 655-29-05

8. Tryb  odwoławczy:
     Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 14:00
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 15:14

1. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

2. Nazwa  wydziału:
    Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska.

3. Podstawa  prawna:
    Art. 80, art. 79 ust. 1 i  ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  ( Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
    2 egzemplarze projektu prac geologicznych wykonanego zgodnie z wymogami art. 79 wyżej wymienionej ustawy oraz wymogami przepisów wykonawczych, obowiązujących w tym zakresie, tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji ( Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ) . 

5. Opłaty:
10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania  koncesji - zgodnie  z  załacznikiem  cz. I  ust. 53  do  ustawy  z  dnia  16  listopada  2006 r. o  opłacie  skarbowej (tekst jednolity: Dz. z 2015 r.,  poz. 783 z późn. zm).
Opłatę  należy  uiścić  na  konto  Urzędu  Miasta  Mława nr 51 8213 0008 2003 0400 9999 0001 lub  w  kasie  Starostwa  Powiatowego  w  Mławie.
Dowód  potwierdzający  dokonanie  wpłaty  załącza  się  do  wniosku.


6. Termin  załatwienia  sprawy:
     30  dni  od  dnia  złożenia  kompletnego  wniosku, po  uzyskaniu  wymaganego  przepisami  ustawy  Pgig  stanowiska organu  współdziałającego ( wójta,  burmistrza ) .

7. Jednostka  prowadząca  sprawę:
    Starostwo  Powiatowe
    Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska,
    ul. Reymonta  6,
    tel. (023)  655-29-04;  (023)  655-29-05.

8. Tryb  odwoławczy:
    Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 14:10
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 15:17

1. Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną złoża kopaliny, dokumentację hydrogeologiczną oraz dokumentację geologiczno-inźynierską.
 
2. Nazwa  wydziału:
    Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska.

3. Podstawa  prawna:
    Art. 93  ustawy  z  dnia  9 czerwca  2011 r.  Prawo  geologiczne  i  górnicze ( Dz. U.  z  2015  r.    poz. 196 z późn. zm.).

4. Wymagane  dokumenty: 
    Dokumentacja  geologiczna  w  4  egzemplarzach  oraz  w  postaci  dokumentu  elektronicznego,  sporządzona  zgodnie  z  wymogami  art.  89,  art.  90  i  art.  91  w/w  ustawy  oraz  wymogami  określonymi  w  przepisach  wykonawczych,  tj.:
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ( Dz. U. z 2014  r. , poz. 596 );
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej   złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów( Dz. U. z  2015 r. ,  poz. 987 ) .

5. Opłaty : 
    Opłata  skarbowa  za  wydanie  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  robót  geologicznych,  którą  należy  wpłacić  na  konto Urzędu  Miasta  Mława  nr 51 82 13 0008 2003 0400 9999 0001 lub  w  kasie  Starostwa  Mławskiego  wynosi 10,00 zł - zgodnie  z  ust.  53  część  I  załącznika  do ustawy  z  dnia 16  listopada  2006  r.  o  opłacie  skarbowej   (tekst jednolity: Dz. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 

6. Termin  załatwienia  sprawy:
     30  dni  od  daty  złożenia  kompletnego  wniosku .

7. Jednostka  prowadząca  sprawę:
     Starostwo Powiatowe
     Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska,
     ul. Reymonta  6,
     tel. (023) 655-29-04;  (023)  655-29-05

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 14:22
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 15:21

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".