Szybkie linki

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych dz.nr nr 183 i 171/2, położone w Dozinach

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-25 13:01
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-25 12:59

Zawiadomienie o czynnościach

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-25 13:01
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-25 13:00

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych dz.690/3 Mława

 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-09-13 12:17

Ogłoszenie Starosty Mławskiego dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Bogurzyn

 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-07-26 13:38

Ogłoszenie Starosty Mławskiego dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Bogurzynek

 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-07-26 13:36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Miasta Mława

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Powiatu Mławskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Powiatu Mławskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Miasta Mława

Informacja o wywieszeniu wykazów

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz.518 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0010 Mława Miasto, gminy Mława, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3047/1 o powierzchni 0,0381 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00063149/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – Zarząd Powiatu Mławskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący część nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 209/14 o powierzchni 5,8800 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00026211/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Informacja o wyniku przetargu

 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-10-17 12:01

Informacja o wyniku przetargu

 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-10-17 11:59

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 385 Kowalewo gm. Wiśniewo

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-09-07
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-07 09:27

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego

stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, stanowiącej zabudowaną budynkiem biurowym (dotychczasowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie), oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/00036192/5.

Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z zapisem §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2016 roku o godzinie 12, w Starostwie Powiatowym w Mławie odbył się przetarg

Ogłoszenie Starosty Mławskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-07-07 13:06
 • zmodyfikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 13:03

Ogłoszenie Starosty Mławskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Ogłoszenie Starosty Mławskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych (ich następców prawnych), którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. W okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym nadal stanie prawnym, o możliwości składania do Starosty Mławskiego wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości im przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 147 i 148 położonych w Parcelach Łomskich

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-05-25 14:47
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-25 14:45
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-05-25 14:47

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, stanowiącej zabudowaną budynkiem biurowym (dotychczasowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie), oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/00036192/5.

Informacja o przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie przy ulicy Piłsudskiego

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU. Zgodnie z zapisem §12 rozpoządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 12, w Starostwie Powiatowym w Mławie odbył się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie przy ulicy Piłsudskiego, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00036192/5.

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, stanowiącej zabudowaną budynkiem biurowym (dotychczasowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie), oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Augustowo, gm.Strzegowo

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-01-08 08:50
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 08:41
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 08:46
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 08:47
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-01-08 08:50
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 08:47

Informacje Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015 roku o operatach opisowo-kartograficznych gmin: Stupsk, Radzanów, Dzierzgowo, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna, opulikowane Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-07-16 10:55

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Mławskiego, przeznaczonych do sprzedaży i do darowizny.

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, obejmujący zabudowaną nieruchomość położoną w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiegow Mławie

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do darowizny

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Mława, położonej w Mławie przy ulicy Jaroszyka

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Proszkowo, gminy Szreńsk, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mławie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, stanowiącej zabudowaną budynkiem biurowym (dotychczasowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie), oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha.

Regulamin przetragu

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-09-25 08:51

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Augustowo, gm.Strzegowo

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2015-09-25
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-09-25 15:18

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Strzegowo Osada, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Mławskiego, położonej w Bogurzynie, przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Bogurzynie, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 1 rok.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Augustowo, gm.Strzegowo

 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-10-16 13:41
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-16 13:40

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja w sprawie wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43

Opis strony

Zbigniew Ulman, Wydz.Geodezji, Katastru i Gosp. Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Mławie, ul.Stary Rynek 10, tel.(023)655-25-41

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".