Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 KARTA INFORMACYJNA

 

1. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z  PRZYZNAWANIEM ŚRODKÓW   PFRON OSOBIENIEPEŁNOSPRAWNEJ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. 

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia

3. DANE TELEADRESOWE: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6,  06-500 Mława, parter, pokój nr 7, tel. (23) 655 29 12, e-mail: starostwo@powiatmlawski.plrehabilitacjazawodowa@powiatmlawski.pl.

4. PODSTAWA PRAWNA:

- Art. 12a  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  12 grudnia 2018r. . w sprawie  przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o  przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, z określeniem:

 1. wnioskowanej  kwoty,

 2. rodzaju zamierzonej działalności,

 3. wyszczególnienia kosztów i wydatków do finansowania,

 4. sposobu zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczącej ich przyznania, minimum 2 poręczycieli,             

 5. przewidywanych kosztów i dochodów prowadzonej działalności,

2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i nie pozostającej w zatrudnieniu oraz fakt nie korzystania ze środków  na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Funduszu Pracy,

3) kserokopię orzeczenia o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni, uprawniony organ,

4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość prowadzenia deklarowanej działalności gospodarczej albo rolniczej,

5) kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,


6) zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro, pokój nr 11 (sekretariat).

7. OPŁATY: nie podlega opłacie.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Pismo

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż  w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie ma.

11. DODATKOWE INFORMACJE: 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana  w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać jednorazowo środki PFRON na:

 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

 2. gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

 3. rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

 4. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

 5. ponowne podęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

 6. wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

 7. niezależnie od sposobu zabezpieczenia  otrzymanych środków  do zawarcia umowy  wymagana jest zgoda małżonka  wnioskodawcy  wyrażona w formie pisemnej, a w przypadku poręczenia - także zgoda małżonka poręczyciela wyrażona w formie pisemnej.
   

12. FORMULARZE DO POBRANIA: Poniżej.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-25 12:58
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 13:28

wniosek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2012-10-22 10:44
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5824
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 13:28