Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: REALIZACJA ZADAŃ ZWIAZANYCH ZE ZWROTEM KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ

 

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia

 

3. DANE TELEADRESOWE: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6,  06-500 Mława, parter, pokój nr 7, tel. (23) 655 29 12, e-mail: starostwo@powiatmlawski.plrehabilitacjazawodowa@powiatmlawski.pl.

 

4. PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  11.03.2011. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej .

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek (wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia);

 2. kopia dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności,

 3. kopia dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy,

 4. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,

 6. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru REGON,

 7. kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

 8. informacja o pomocy publicznej wnioskodawcy w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudniania,

 9. aktualna informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON,

 10. sprawozdania finansowe, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzona stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy.

 

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro, pokój nr 11 (sekretariat).

7. OPŁATY: nie podlega opłacie.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Pismo.

9.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż  w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na te zadania.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: nie ma.

11. DODATKOWE INFORMACJE:

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może zostać przyznany pracodawcy jeżeli:

 • zobowiązał się do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy,

 • złożył wniosek o przyznanie refundacji.

Zabezpieczeniem zwrotu kwoty refundacji jest akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-25 13:03
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 13:45

wniosek Wn-W

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kucman
   data wytworzenia: 2014-07-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-07-04 15:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kucman
   data wytworzenia: 2014-07-04
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-07-04 15:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-07-04 15:32
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3626
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 13:45