Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZWROTEM PRACODAWCOM DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW NIEPENOSPRAWNYCH.

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia.

3. DANE TELEADRESOWE: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6,  06-500 Mława, parter, pokój nr 7, tel. 23 655 29 12, e-mail: starostwo@powiatmlawski.plrehabilitacjazawodowa@powiatmlawski.pl 

4. PODSTAWA PRAWNA:

1. art.26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  24.12.2014 r. w sprawie  zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Funduszu  dodatkowych kosztów  związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów tj.

- kopia dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności,

- kopia dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy,

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem,

- sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy,

- roczny bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,

- kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za czwarty kwartał roku poprzedniego zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

- zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON,

- informacja o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku - w przypadku  pracodawców wykonujących działalność gospodarczą,

- aktualna informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro, pokój nr 11 (sekretariat).

7. OPŁATY: nie podlega opłacie.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Pismo.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu  30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków na te zadania.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie ma.

11.DODATKOWE INFROMACJE:

Zwrot kosztów  dotyczy:

 1. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób,

 2. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających  osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

 3. zakupu  i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

 4. zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otroczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,

 5. rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb o których mowa w lit. a-c.

Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy, który:

 1. zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres 36 miesięcy,

 2. złożył wniosek o zwrot kosztów,

 

12. FORMULARZE DO POBRANIA: Poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-25 13:23
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 15:04

wnioski

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
   data wytworzenia: 2016-06-30
  • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2012-10-22 12:21
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
   ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2012-10-22 12:20
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3794
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-16 15:04