Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 

KARTA INFORMACYJNA

1.  REALIZACJA  ZADAŃ  ZWIĄZANYCH  Z    DOKONYWANIEM   ZWROTU   WYDATKÓW   NA  INSTRUMENTY  I  USŁUGI  RYNKU  PRACY  NA  RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ZAREJESTROWANYCH  JAKO  POSZUKUJĄCE  PRACY  I  NIE  POZOSTAJĄCE  W  ZATRUDNIENIU.

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie.

3. DANE TELEADRESOWE: ul. Reymonta 6  06-500 Mława tel. 23 655 29 12 starostwo@powiatmlawski.pl; rehabilitacjazawodowa@powiatmlawski.pl;  parter pok.nr 7,

4.PODSTAWA PRAWNA:
Art.11 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z załącznikami tj.,

- kopia dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia podmiotu (uchwała, statut, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sadowego, umowa spółki)

- zaświadczenie REGON, NIP,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,

- zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami składek,

- beneficjenci pomocy publicznej dodatkowo składają oświadczenie o otrzymaniu/ nie otrzymaniu pomocy de minimis za rok bieżący oraz dwóch poprzedzających go lat,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Wszystkie  dokumenty składane w kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem

2) Wniosek o zawarcie umowy stażu  dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu finansowanych ze środków PFRON z załącznikami tj.

- kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające formę prawną tj. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, NIP, REGON,

- Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wpłat podatku PIT – 4 za ostatnie 3 m-ce poprzedzające dzień złożenia wniosku,

- Kopie ( potwierdzone za zgodność z oryginałem) deklaracji ZUS DRA i dowodów wpłaty za ostatnie 3 m-ce poprzedzające dzień złożenia wniosku,

- program stażu,

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6, 1 piętro pok.nr 11 (Sekretariat)

7. OPŁATY: nie dotyczy.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Umowa

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie ma

11.DODATKOWE INFORMACJE: Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:

1) szkoleń,
2) stażu,
3) prac interwencyjnych,
4) przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
5) kosztów badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie  użytecznych,
6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust.1,2 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia,
7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia,

3. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w ust.1 i 2, są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych jako:

- bezrobotne - ze środków Funduszu,
- poszukujące pracy niepozostające  w  zatrudnieniu - ze środków Funduszu.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

 W załączeniu poniżej

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-25 13:29
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 11:48

wniosek

  • autor informacji: Grażyna Koczkowska
   data wytworzenia: 2018-11-21
  • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-11-21 13:35
  • autor informacji: Grażyna Koczkowska
   data wytworzenia: 2018-11-21
  • opublikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-11-21 13:36
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2012-10-22 12:43
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-09 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3565
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-22 11:48

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8766118
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-11 15:19

Stopka strony