Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

KOMUNIKACJA JĘZYKIEM MIGOWYM

Starostwo Powiatowe w Mławie w celu  ułatwienia komunikacji osób niesłyszących z pracownikami Starostwa wprowadziło usługę tłumacza języka migowego on-line. Osoba niesłysząca powinna posługiwać się polskim językiem migowym PJM  lub systemem językowo-migowym SJM lub SKOGN.

Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00

Aplikacja ta zainstalowana jest na urządzeniu mobilnym. Urządzenie to znajduje się w Wydziale Edukacji i Zdrowia, ul. Reymonta 6, pokój numer 7 u pracownika zajmującego się obsługą urzadzenia mobilnego. W  związku z czym tłumaczenie dostępne jest w każdym Wydziale Starostwa Powiatowego w Mławie.

Procedura:

1.Wizyta osoby niesłyszącej w jednym z 3 budynków Starostwa (ul. Reymonta 6, ul. Stary Rynek 10, ul.Wyspiańskiego 9) powinna być zgłoszona co najmniej 3 dni robocze wcześniej według załączonego wniosku (poniżej).

2.Pracownik Starostwa, który spotyka umówionego wcześniej interesanta na terenie jednego z 3 budynków kontaktuje się z Panią Grażyną Koczkowską lub osobą zastępującą - Wydział Edukacji i Zdrowia, nr tel. 23 655-29-12 wew. 360,

3. Wymienieni w punkcie 2 pracownik lub jego zastepca, ktorzy obsługują urządzenie mobilne udają sie do osoby niesłyszącej zabierając ze sobą urządzenie mobilne w celu porozumienia się z osobą niesłyszącą.

4.Załatwianie sprawy interesanta na zasadzie telekonferencji 4 stron: niesłyszacego interesanta, pracownika załatwiającego sprawę interesanta, pracownika obsługujacego urzadzenie mobilne i tłumacza połączonego on-line z interesantem i pracownikiem danego wydziału

Obsługa osoby niesłyszącej używającej polskiego języka migowego lub systemu języka migowego oparta jest na wideokonferencji.

Informacja o realizacji przez Starostwo Powiatowe w Mławie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(Dz. U. 2011 Nr 209 poz. 1243 z dnia 19 sierpnia 2011 r.)

  

 Ustawa określa zasady:

1) korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach;

2) obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej;

3) dofinansowania kosztów kształcenia osób uprawnionych, członków ich rodzin oraz innych osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych na różnych poziomach;

4) monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostępu do nich.

 

Ustawa dotyczy:

1) osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej "osobami uprawnionymi";

2) członków rodzin osób uprawnionych, w tym współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów i synowych, zwanych dalej "członkami rodzin";

3) osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.

2. W odniesieniu do jednostek objętych systemem oświaty uprawnienia, o których mowa w ustawie, przysługują rodzicom i opiekunom prawnym uczniów, słuchaczy i wychowanków.

 

Ustawa definiuje i posługuje się następującymi pojęciami odnośnie:

1) osobie przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach;

2) polskim języku migowym (PJM) - należy przez to rozumieć naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;

3) systemie językowo-migowym (SJM) - należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;

4) sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) - należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;

5) środkach wspierających komunikowanie się - należy przez to rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej,

b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,

c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,

d) przesyłanie faksów,

e) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

6) organach administracji publicznej - należy przez to rozumieć organy określone w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2));

7) jednostkach systemu - należy przez to rozumieć jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3));

8) podmiotach leczniczych - należy przez to rozumieć podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).

 

Prawa:

1.Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi.

2. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

3.Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

 

Starostwo Powiatowe w Mlawie jest zobowiązane

-do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się. Należy rozumieć przez to w szczególności wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.

-zapewnić możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Przepis ten nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

-zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanych dalej "świadczeniem". Świadczenie może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Obowiązek osoby uprawnionej

-Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej.

- Po dokonaniu zgłoszenia organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej na zasadach określonych w ustawie.

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie.

  • opublikował: Zbigniew Kowalski
    data publikacji: 2012-04-03 10:21
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-18 09:21
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
    data publikacji: 2012-04-03 10:21

Opis strony

Zbigniew Kowalski, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, 06-500 Mława, tel. 23 655 29 02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2256
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-18 09:27

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7126849
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-18 09:27

Stopka strony