Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wykaz petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcia decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczacych się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozatrującego petycję.

Prawo składania petycji przysługuje nie tylko w interesie publicznym lecz także własnym lub innej osoby za jej zgodą. Petycja może byc złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych osób.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

• oznaczenie adresata petycji;

• wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję - danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera:

•   oznaczenia podmiotu,

•  miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnieie na stronie BIP Starostwa Powatowego w Mławie, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w interesie którego petycja jest wnoszona.  

Zgodnie z 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach - nie będzie rozpatrywana petycja niezawierająca takich danych jak imie i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do wniesionej petycji należy dołączyć zgodę wyrażoną przez podmiot trzeci na złożenie prtycji w jego intereasie.

Petycja złożona w formie pisemnej powinna byc podpisana przez podmiot wnoszący petycję,  a jezeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja skąłdana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Na stronie BIP Starostwa Powiatowego w zakłdace "Wykaz petycji" zamieszczane będą odzwierciedlenia cyfrowe (skany) petycji, data jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych - imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana. Zamieszczane informacje będą na bieżąco aktualizowane o dane dotyczące przebiegu postępowania, opinie oraz przewidywanego terminu i sposobu załatwienia petycji.

Wniesione petycje rozpatrywane będą bez zbednej zwłoki, jednak nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot własciwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączenie rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1

 

drukujdrukuj

  • autor informacji: Renata Brodacka
    data wytworzenia: 2015-09-07
  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2015-09-07 13:23
  • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2015-09-07 13:34

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".