Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

      Zakończenie działalności stowarzyszenia

         Najważniejsze informacje dotyczące likwidacji stowarzyszenia.

 

         Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić:

 • na mocy własnej uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia o rozwiązaniu stowarzyszenia

 • w wyniku rozwiązania stowarzyszenia przez sąd

 • w wyniku czynności nadzorczych

  Członkowie stowarzyszenia mogą więc albo podjąć decyzję o samorowzwiązaniu albo zgłosić do organu nadzoru (starosta powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia) informację o braku możliwości działania stowarzyszenia.

  Rozwiązanie stowarzyszenia na mocy własnej uchwały członków wynika z samej istoty stowarzyszenia. Stowarzyszenie to grupa osób, która zebrała się dobrowolnie by realizować wspólny cel. Jeśli w osobach wyczerpała się chęć działania to członkowie mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach statut jako jeden z punktów powinien podawać informację o sposobie rozwiązania stowarzyszenia. Jest to decyzja zarezerwowana dla najwyższej władzy stowarzyszenia czyli walnego zebrania członków.

  Czy możemy rozwiązać stowarzyszenie? Jakie zapisy statutowe uprawniają do tego?

  Cechy charakteryzujące stowarzyszenie to m.in. dobrowolność i samorządny charakter organizacji. Oznacza to, że ludzie (członkowie), którzy je tworzą mogą również podjąć decyzję o likwidacji stowarzyszenia – samorozwiązaniu stowarzyszenia. Decyzja taka jest bardzo ważna z punktu widzenia stabilności stowarzyszenia i w związku z tym musi być zastrzeżona dla najważniejszej władzy stowarzyszenia – walnego zebrania członków. Statut powinien określać, jaką liczbą głosów walne zebranie podejmuje taką uchwałę. Zazwyczaj jest to podobne rozwiązanie, jak w przypadku zmian statutu.

   

  Często w statucie podaje się również informacje, kto zostanie likwidatorem i na co będzie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny np. na stowarzyszenie czy fundację o podobnych celach działania. Jeśli takich zapisów brakuje, decyzję w tych sprawach podejmuje walne zebranie członków.

   

  PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE:
  1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

  Kto może rozwiązać stowarzyszenie?

  Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić:

 • na mocy własnej uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia o rozwiązaniu stowarzyszenia

 • w wyniku rozwiązania stowarzyszenia przez sąd

 • w wyniku czynności nadzorczych

  Czy ktoś, spoza władz lub członków stowarzyszenia, może zdecydować o likwidacji organizacji?

  Tak, organizacja może zostać rozwiązana np. w wyniku czynności nadzorczych.

  Nadzór nad stowarzyszeniami należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia (art. 8 ust. 5 pkt 2). W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia nieprawidłowości, może:

 • wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie,

 • udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,

 • wystąpić do sądu o zastosowanie środków przewidzianych w art. 29 ustawy.

  Sąd natomiast, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zastosować jeden z wymienionych środków:

 • udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,

 • uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,

 • rozwiązać stowarzyszenie.

  Bez wątpienia rozwiązanie stowarzyszenia jest najsurowszym środkiem, który może zastosować sąd. Aby zastosować ten środek sąd powinien stwierdzić, że działalność stowarzyszenia wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu oraz brak jest warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. O braku warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem można mówić, gdy stowarzyszenie programowo działa sprzecznie z przepisami i nie zamierza tego kierunku swej działalności zmienić.
  W wypadku, kiedy sąd dojdzie do wniosku, że istnieją warunki do przywrócenia działalności zgodnej z prawem, może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie i zawiesić postępowanie.
  Sąd rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia może na wniosek, lub z własnej inicjatywy, wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia (art. 29 ust. 2). Sąd prowadzący postępowanie nie jest związany sankcją proponowaną przez starostę lub prokuratora i może zastosować środek, który uzna za właściwy.

  Jakie obowiązki ma likwidator?

  Podstawowym obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia/fundacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

  Likwidacja stowarzyszenia powinna zostać ukończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia. Początek terminu określa data podjęcia uchwały lub data wskazana w postanowieniu sądu o rozwiązaniu stowarzyszenia i zarządzeniu likwidacji. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w rocznym terminie, likwidatorzy obowiązani są przedstawić przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji albo zarządza zmianę likwidatorów (art. 37 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

  Ponadto likwidator powinien:

 • W sytuacji, gdy likwidator nie został wyznaczony postanowieniem sądu – zawiadomić sąd rejestrowy, tj. właściwy według miejsca siedziby stowarzyszenia/fundacji sąd rejonowy, o wszczęciu likwidacji oraz podać swoje personalia, adres zamieszkania i sposób reprezentacji (składając odpowiednie formularze KRS i załączniki)

 • Podać do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. Likwidator może wywiesić stosowne zawiadomienie w urzędzie gminy, budynku sądu lub lokalu stowarzyszenia/fundacji, zamieścić ogłoszenie w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieścić ogłoszenie o likwidacji na portalu internetowym np. www.ngo.pl (http://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty )

 • Dokonać wszelkich czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji (ściąganie wierzytelności, wypełnienie zaciągniętych zobowiązań).

 • Przystąpić do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań.

 • Sporządzić plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.

 • Po zakończeniu likwidacji przedstawić właściwemu organowi organizacji (np. walnemu zebraniu członków, radzie fundacji) do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji. Oznacza to, że po zakończeniu likwidacji trzeba jeszcze raz zwołać np. walne zebranie członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.

 • Po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Przykłady wypełnionych formularzy KRS dotyczących likwidacji i wykreślenia organizacji z KRS znajdziesz tutaj: poradnik.ngo.pl/formularze.

  źródło: www.ngo.pl

 • autor informacji: www.ngo.pl
  data wytworzenia: 2016-07-05
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2016-07-05 09:36
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 09:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 975
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-07-05 09:38

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6362174
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-23 16:00

Stopka strony