Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie na 2016r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ludwińska
   data wytworzenia: 2016-02-05
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
   data publikacji: 2016-02-05 12:21
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-05 12:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ludwińska
   data wytworzenia: 2016-02-05
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
   data publikacji: 2016-02-05 12:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ludwińska
   data wytworzenia: 2016-02-05
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
   data publikacji: 2016-02-05 12:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ludwińska
   data wytworzenia: 2016-02-05
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
   data publikacji: 2016-02-05 12:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ludwińska
   data wytworzenia: 2016-02-05
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
   data publikacji: 2016-02-05 12:21

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2016-02-05 12:21
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-05 12:19

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z ze. zm.), powyżej kwoty 10 000 złotych netto zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt.8 (Zarządzenie Nr 41/2010 Starosty Mławskiego z dnia 30.12.2010 r. ze zm.) na:

„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie na 2015r.”

I.Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Mławie

Adres do korespondencji: 06-500 Mława, ul. Reymonta 6

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

Tel. 23/ 654 34 09
Faks 23/ 655 26 22

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „ Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie na 2015r.”

 1. Opis przedmiotu zamówień
  1. Specyfikacja głównych wymagań: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie do siedziby zamawiającego tj. Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6.
  2.  Szacunkowa ilości materiałów i asortymentów podane w formularzach cenowych ( Zał. Nr 4) są orientacyjne i nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy. Są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty.
  3.  Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia musza być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta. Zamawiający nie dopuszcza w ofercie towarów równoważnych, zamienników na artykuły wymienione w formularzu cenowym jako ORYGINAŁ, z nazwy producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony ze względu na właściwą eksploatację urządzeń.
  4. W pozycjach w których Zamawiający dopuszcza produkty równoważne Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich dokładnego opisu, poprzez wskazanie nazwy, symbolu, nazwy producenta oraz pojemności i wydajności. Nieoryginalne materiały eksploatacyjne zaoferowane przez Wykonawcę w dopuszczonych pozycjach w formularzu cenowym , co do których stwierdzono błędne działanie lub uszkodzenie fabryczne podlegają bezwarunkowej wymianie u Wykonawcy.
  5. Dostarczone materiały eksploatacyjne powinny posiadać co najmniej 24 miesięczny termin przydatności do użycia, gdzie termin każdorazowo będzie liczony od dostarczenia do Zamawiającego.
  6. Jeżeli w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego( pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest kupowany) lub jeśli urządzenie nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera, bębna, lub tuszu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien oferowany materiał wymienić na produkt spełniający wymagania Zamawiającego (np. na produkt oryginalny pochodzący od producenta urządzenia do którego jest przeznaczony) bez zmiany ceny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Zamawiającego.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji poszczególnych zamówień w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia w godzinach 8.30 – 15. 30.
  8. Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen w okresie realizacji całego przedmiotu zamówienia.
  9. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.
  10. Wykonawca jest związany ofertą 20 dni.
  11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
   1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszych IWUZ)
   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej- oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę.
   3. Oświadczenie - Załącznik Nr 3
   4. Doświadczenie wykonawcy- wykaz zrealizowanych zamówień co najmniej 2 zrealizowane zamówienia za kwotę minimum 30.000 zł – Załącznik Nr 5
  2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 1. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych Pani Agnieszka Ludwińska Tel. 23/655 29 03, Fax 23/ 655 26 22, e-mail: agnieszkaw@powiatmlawski.pl
  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielania zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

VI.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6, 06-500 Mława w terminie do 18.02.2015r. do godz. 10.00 w formie pisemnej.
 2. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 18.02.2015r. o godz. 11.00 w swojej siedzibie (adres jak wyżej)
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Otwarcie ofert jest jawne
 1. Opis sposobu obliczania ceny
  1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik Nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT.
  2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
  3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert.
  1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA – 100 %

XI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik Nr 2 do IWUZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.
  5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
  6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art. 4 pkt 8.

Załączniki do IWUZ

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Oświadczenie
 4. Formularze cenowe
 5. Doświadczenie wykonawcy

ZATWIERDZAM

Barbara Gutowska Wicestarosta Powiatu Mławskiego

(data i podpis)

 

Pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

 

Siedziba………………………………………………………………………………………………

 

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

 

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

 

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

 

 1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia:

 

 1. „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie na 2015r.”

za cenę netto:

............................................................................... złotych, słownie:

............................................................................................ złotych

w tym stawka należnego podatku VAT .............. %

za cenę brutto:

................................................................................. złotych, słownie:

............................................................................................... złotych

 1. „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie.”

za cenę netto:

............................................................................... złotych, słownie:

............................................................................................ złotych

w tym stawka należnego podatku VAT .............. %

za cenę brutto:

................................................................................. złotych, słownie:

............................................................................................... złotych

Łącznie a) i b)

za cenę netto:

............................................................................... złotych, słownie:

............................................................................................ złotych

w tym stawka należnego podatku VAT .............. %

za cenę brutto:

................................................................................. złotych, słownie:

............................................................................................... złotych

Zgodnie z Formularzami ofertowymi Załącznik Nr 4 do IWZ.

 1. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUW.
 2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w IWUZ.
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

.............................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Umowa Or …………….

Zawarta w Mławie w dniu……………. Pomiędzy Powiatem Mławskim z siedzibą w Mławie, 06-500 Mława ul. Reymonta 6 reprezentowanym przez :

Zarząd Powiatu Mławskiego

Włodzimierza A. Wojnarowskiego – Starostę Mławskiego

Barbarę Gutowską - Wicestarostę

Zwanym dalej Zamawiającym,

a

Firmą: ……………………………………………………………….zwaną dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonanej przez Zamawiającego akceptacji oferty, została zawarta umowa zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa (tj. sprzedaż i dostarczenie) przez Wykonawcę Zamawiającemu artykułów biurowych, według asortymentu i ilości wyspecyfikowanych w Załączniku Nr 4 do IWZ.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości lub rezygnacji z poszczególnych pozycji asortymentu wyszczególnionego w Załączniku Nr 4 do IWZ w zależności od rzeczywistych potrzeb.

§ 2

 1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2015r.
 2. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczony po upłynięciu terminu wskazanego w ust. 1.
 3. Zamawiający wypłaci wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury, za każdy dzień zwłoki, liczony po upływie terminu zapłaty, o którym mowa w § 5 ust. 2.
 4. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody, strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 3

 1. 1.Wartość umowy wynosi: Materiały biurowe i eksploatacyjne dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie

Netto………………………………………………………………………………… .

Brutto…………………………………………………………………………………

Materiały biurowe i eksploatacyjne dlaWydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Netto:………………………………………………………………………………… Brutto………………………………………………………………………………...

Netto:………………………………………………………………………………… Brutto………………………………………………………………………………...

 1. Rozliczenie dostaw będących przedmiotem umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe, przedstawione przez Wykonawcę w i zestawione w Załączniku

Nr 4 do IWZ.

 1.  Podane przez Wykonawcę w ofercie i zestawione w Załączniku Nr 4 do IWZ ceny jednostkowe będą stałe w okresie obowiązywania umowy i będą zawierały wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym koszty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego.
 2.  Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy towaru na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień określających ilość i asortyment nabywanych artykułów.
 3. Strony ustalają, że miejscem dostarczenia i przekazania artykułów przez Wykonawcę będzie magazyn Zamawiającego mieszczący się w Starostwie Powiatowym w Mławie ul. Reymonta 6 . W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania nabywanego przez Zamawiającego towaru do magazynu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 15.15, w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

§ 4

 1. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić dostarczone materiały biurowe pod względem ilościowo - jakościowym.
 2. W przypadku stwierdzenie, że ilość dostarczonych materiałów biurowych nie jest zgodna z dowodem dostawy oraz widoczne są wady i uszkodzenia, Zamawiający odmawia ich odbioru.
 3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na materiały eksploatacyjne, o których mowa w formularzu cenowym.
 4. Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne wynosi 2 lata od daty otrzymania towaru.
 5. W przypadku stwierdzenia wady materiału, Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału na wolny od wad w ramach reklamacji, nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
 7. Wymiany materiału na wolny od wad Wykonawca dokona bez dodatkowej zapłaty
 8. W okresie trwania gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzeń wynikłe z nie spełnienia przez materiały wymagań jakościowych. Podstawą gwarancji jest wówczas pisemna ekspertyza serwisu autoryzowanego przez producenta danego urządzenia. W razie stwierdzenia uszkodzenia urządzenia z winy materiału eksploatacyjnego, Wykonawca ponosi koszty powstania ekspertyzy oraz naprawy urządzenia przez autoryzowany serwis lub we własnym zakresie, jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę.

§ 5

1. Łączna wartość zamówienia wynosi:

netto ......... zł (słownie: ........................),

VAT .......... zł (słownie: ........................),

brutto ............ zł (słownie: ..............................).

2. Zapłata nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od jej doręczenia przez Wykonawcę, na konto wskazane na fakturze. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.

§ 6

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew).

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy według siedziby zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla wykonawcy.

 

……………………………….                                             ………………………………….

Wykonawca                                                                          Zamawiający

 

Załącznik nr 3

 

..............................................

(pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że oferowany przez moją firmę przedmiot zamówienia:

 • jest dobrej jakości i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;
 • posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe.

........................... dnia .................... 2015r.

.........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Formularz cenowy na „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.”

Wykaz artykułów biurowych

LP.

NAZWA ARTYKUŁU  BIUROWEGO

JEDNOSTKA MIARY

SZACUN. ILOŚĆ ZAM. w ROKU 2015

CENA JEDNOSTK. NETTO zł

RAZEM CENA NETTO OGÓŁEM zł

RAZEM CENA

BRUTTO zł

1

Papier A4 biały gr. 80g/m2 (po 500 arkuszy w ryzie) Typu POLspeed.

ryzy

350

     

2

Papier A3 biały gr. 80g/m2 (po 500 arkuszy w ryzie) Typu POLspeed.

ryzy

25

     

3

Papier wizytówkowy ozdobny

op.

2

     

4

Papier A4 samoprzylepny

op.

4

     

5

Papier Fax termiczny

rolki

6

     

6

Papier ploter 420/50 (80g)

rolki

3

     

7

Papier ploter 610/50 (80g)

rolki

15

     

8

Papier ploter 914/50 (80g)

rolki

10

     

9

Papier ploter 1067/50/(80g)

rolki

5

     

10

Folia do plotera 914/30

 ( 100 mic )

rolki

1

     

11

Drukarka HP 1280

Tusz czarny 45 (42 ml -      oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia)  51645 AE

szt.

5

     

12

Drukarka HP 1280

Tusz trójkolorowy HP 78

 (19 ml -      oryginał ze względu na właściwą eksploatację urzadzenia)

C 6578

szt.

3

     

13

Kserokopiarka Kyocera KM 1635

Toner  Kit 410 ( oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia)

Nr 1T02C90SGO

szt.

4

     

 14

Drukarka HP Color LJ CP 2025

Toner black – oryginał ze względu własciwą eksploatację urządzenia HP (304A) CC 530A

szt.

 

5

     

15

Drukarka HP Color LJ CP 2025

Toner  yellow – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia HP (304A) CC 532A

szt.

3

     

16

Drukarka HP Color LJ CP 2025

Toner  magenta – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia HP (304A) CC 533A

szt.

3

     

17

Drukarka HP Color LJ CP 2025

Toner  cyan – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia HP (304A) CC 531A

szt.

3

     

18

Głowica do plotera HP DJ 800

(black) oryginał  ze względu na właściwą eksploatację urzadzenia (11)  C4810A                                                                        

szt.

2

     

19

Głowica do plotera HP DJ 800

(cyan) oryginał ze wzgędu na właściwą eksploatację urządzenia HP (11)  C4811A                                                                        

szt.

2

     

20

Głowica do plotera HP DJ 800

(magenta) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urzadzenia HP (11) C 4812A

szt.

2

     

21

Głowica do plotera HP DJ 800

(yellow) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia HP (11)  C 4813A

szt.

2

     

22

Drukarka HP Color LJ CP 5225 

szt.

3

     

Toner HP 307A  (magenta ) oryginał ze względu na właściwa eksploatację urządzenia  CE 743A

23

 

 

Drukarka HP Color LJ CP 5225 

 

szt.

 

3

     

Toner HP 307A (yellow)

Oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia  CE 742A

24

Drukarka HP Color LJ CP 5225 

szt.

3

     

Toner HP 307A  (cyan )

Oryginał ze względu na właściwą eksploatację urzadzenia CE 741 A

25

Drukarka HP Color LJ CP 5225 

szt.

5

     

Toner HP 307A  (black )

Oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzeniaCE 740A

 

 

26

 

 

 

Drukarka Brother J6910 DW

 

 

szt.

 

 

6

     

27Tusz  LC1280XL BK (black) Oryginał ze względu na właściwą eksploatację urzadzenia

27

Drukarka Brother J6910 DW

szt.

4

     

Cartridge  LC1280XL C

 (cyan) Oryginał ze wzgledu na właściwa eksploatację urzadzenia

28

Drukarka Brother J6910 DW

szt.

4

     

Cartridge LC1280XL M

 (magenta) Oryginał ze względu na właściwa eksploatację urządzenia

29

Drukarka Brother J6910 DW

szt.

4

     

Cartridge LC1280XL Y

 (yellow) Oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

30

Ploter HP DesingJet 800

szt.

 

5

     

Tusz do plotera HP 10 (czarny)

Oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia  C 4844A

31

Ploter HP DesingJet 800

szt.

3

     

Tusz do plotera HP 82

(yellow) oryginał ze względu na właściwa eksploatację urzadzenia  C 4913A

32

 

 

Ploter HP DesingJet 800

 

szt.

 

3

     

Tusz do plotera HP 82 (magenta) oryginał ze względu na właściwa eksploatacje urządzenia C 4912A

33

Ploter HP DesingJet 800

 

3

     

Tusz do plotera HP 82 (cyan) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia C 4911A

34

Drukarka HP Color LJ Pro MFP M476 dn

Toner  (Black) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

(312A)  CF380A

szt.

6

     

35

Drukarka HP Color LJ Pro MFP M476 dn

Toner  (cyan) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

(312A)  CF381A

szt.

4

     

36

Drukarka HP Color LJ Pro MFP M476 dn

Toner  (yellow) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

(312A)  CF382A

szt.

4

     

37

Drukarka HP Color LJ Pro MFP M476 dn

Toner (magenta) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

(312A)  CF383A

szt.

4

     

38

Płyta CD

szt.

100

     

39

Płyta DVD

szt.

50

     

40

Segregator A4 z mechanizmem ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną. Dwustronna etykieta na grzbiecie. Na grzbiecie otwór na palec. Na dolnych krawędziach metalowe okucia. Dwa otwory na przedniej okładce. Szerokość grzbietu 50mm. Mix kolorów.

szt.

100

     

41

Segregator A4 z mechanizmem ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną. Dwustronna etykieta na grzbiecie. Na grzbiecie otwór na palec. Na dolnych krawędziach metalowe okucia. Dwa otwory na przedniej okładce. Szerokość grzbietu 75mm. Mix kolorów

szt.

 

100

     

42

Skoroszyty zwykły wykonany z twardej i sztywnej tektury bezkwasowej. Format A4. Kolor biały. (gramatura 350g)

szt.

400

     

43

Skoroszyty zawieszkowy wykonany z twardej i sztywnej tektury bezkwasowej. Format A4. Kolor biały. (gramatura 350g)

szt.

100

     

44

Skoroszyt twardy z wąsami. Wygodny do przechowywania i prezentowania dokumentów o formacie A4. przezroczysta przednia okładka umożliwia szybkie odszukiwania odpowiedniego skoroszytu. Kolorowa, tylna okładka. Biały wyciągany pasek pozwala opisać zawartość skoroszytu. Wykonany z folii PP. Mix kolorów.

szt.

25

     

45

Skoroszyty wpinane formatu A4 twarde z wąsami, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora. Tylna okładka kolorowa, przednia przezroczysta. Wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości. Wykonane z folii PCV. Mix kolorów

szt.

50

     

46

Klej biurowy w sztyfcie, waga netto 36g, nietoksyczny, lepki, klejący papier, karton, tekstylia, papier kredowy.

szt.

15

     

47

Koperta formatu C-6 (114mm x 162mm), samoklejąca, bez nadruków, wykonana  z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 75 g/m2 (1000 szt.)

op. 1000szt.

8

     

48

Koperta formatu C-5 (162 mm x 229 mm), samoklejąca, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 75 g/m2 (500 szt.)

op. 500szt.

5

     

49

Koperta formatu C-4 (229mm x 324mm), samoklejąca, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż  90 g/m2 (250 szt.)

op. 250szt.

4

     

50

Koperta formatu E4 (280mm x 400mm), bez kleju,  wykonana z papieru szarego. Koperta z rozszerzonymi bokami i spodem, samoklejące z paskiem.

szt.

50

     

51

Zeszyt twarda oprawa laminowana A4/96k. Kratka

szt.

1

     

52

Spinacze okrągłe. Wysoka jakość, doskonała sprężystość podginane „noski”. Rozmiar 25 mm (opakowanie po 100 szt.)

op.100szt

50

     

53

Teczka wiązana wykonana z twardej i sztywnej tektury bezkwasowej. Format A4. Kolor biały, (gramatura 350g.).

szt.

200

     

54

Teczka na gumkę wykonana z twardej i sztywnej tektury. Format A4. Kolor biały, (gramatura 350g.).

szt.

15

     

55

Ofertówki sztywne A4 typu BIURFOL, przezroczyste wykonane z folii PCV, otwierane u góry i z prawej strony, grubość folii 0,2mm

szt.

100

     

56

Koszulki A4 na dokumenty groszkowane grubość folii 55mic. Pasujące do każdego segregatora. Otwierane z góry. Pakowane po 100szt.

op.

25

     

57

Taśma samoprzylepna przezroczysta, nie żółknąca z upływem czasu, o wymiarach: 18 mm x 20 m

szt.

20

     

58

Zszywacz zszywający do co najmniej 50 kartek. Metalowy magazynek na 2 rodzaje zszywek. Głębokość wsuwania kartki 65mm. 10 lat gwarancji

szt.

3

     

59

Dziurkacz dziurkujący co najmniej 50 kartek. Mechanizm metalowy, metalowa obudowa, średnica dziurki 5,5mm, 10 lat gwarancji

szt.

2

     

60

Gumka do ścierania typu PENTEL, wymiary 65x24,2x12,4

szt.

10

     

61

Spinacze okrągłe. Wysoka jakość, doskonała sprężystość podginane „noski”. Rozmiar: 50 mm (pakowane 100szt.)

op.100szt

15

     

62

Korektor  biały, szybkoschnący, idealnie kryjący z metalową końcówką

szt.

20

     

63

Zszywki 24/6 opakowanie 1000 szt. miedziowane

op.

25

     

64

Zszywki 24/10 opakowanie 1000 szt. miedziowane

op.

15

     

65

Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody. Do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym). Duża odporność na wysychanie. Mix kolorów

szt.

35

     

66

Długopisy PILOT G2

szt.

24

     

67

Wkłady do długopisów PILOT G2, różne kolory

szt.

36

     

68

Cienkopisy jednorazowe typu STABILO POINT 88, grubość linii pisania 0,4mm, różne kolory dostępne w asortymencie

szt.

15

     

69

Tusz czerwony typu Noris pojemność nie mniej niż 28ml

szt.

10

     

70

Markery czarne do pisania po płytach

szt.

6

     

71

Linijki 30cm PCV typu Leniar

szt.

10

     

72

 

Koperta bezpieczna  mała   Nr 2 /B-12

szt.

50

     

73

 

Koperta bezpieczna średnia  195x175 mm

szt.

50

     

74

 

Koperta bezpieczna duża     

szt.

25

     

75

 

Taśma przezroczysta dwustronna

szt.

5

     

76

 

Gumki recepturki  

op.

25

     

77

 

Rozszywacz  do dokumentów

szt.

5

     

78

 

Poduszka do stempli

szt.

5

     

79

 

Sznurek  pakowy

szt.

5

     

80

Zszywacz duży do 100 – 200 kartek 

szt.

2

     

81

Linijka  PCV 10 cm –

szt.

10

     

82

Ekierka  mała PCV

szt.

5

     

83

Markery czarne  grube typ Pilot  lub UniMarker do folii –

szt.

10

     

84

 

Korektory białe w taśmie

szt.

10

     

85

 

Kartki samoprzylepne w bloczkach ( 76x76 mm)

szt

50

     

86

 

Kartki samoprzylepne w bloczkach ( 51x76 mm)

szt.

50

     

87

 

Mysz komputerowa ( z wejściem USB lub Ps2 )

szt.

2

     

88

 

Taśma samoprzylepna

( szeroka )

szt

10

     

89

 

Tacki plastikowe do dokumentów

szt

10

     

90

 

Wąsy do skoroszytu ( 25 szt. w opakowaniu )

op

10

     

91

 

Długopis Pentel 07 LR7

szt.

12

     

92

Wkłady do długopisu Pentel 07 LR7

szt

24

     

93

Klipy do spinania papieru

( małe – 25 mm )

op

10

     

94

Klipy do spinania papieru

( duże – 51 mm )

op

10

     

95

Tusz do stempli Noris (czarny)

szt

2

     

96

Plastikowy datownik samotuszujący ( mały rozmiar )

szt

5

     

97

Pudła archiwizacyjne               ( składane) szerokośc grzbietu 100 mm, Format A4

szt

50

     

98

Pudła archiwizacyjne               ( składane) szerokośc grzbietu 150 mm, Format A4

szt

50

     

99

 

 

Kalkulator CITIZEN CT-500V

szt.

1

     

 

Załącznik nr 4

Formularz cenowy na „Sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie na 2015r.”

Wykaz artykułów biurowych

LP.

NAZWA ARTYKUŁU BIUROWEGO

JEDNOSTKA MIARY

SZACUN. ILOŚĆ ZAM. w ROKU 2014

CENA JEDNOSTK. NETTO zł

RAZEM CENA NETTO OGÓŁEM zł

RAZEM CENA BRUTTO zł

1.

Papier A4 biały gr 80g/m2 (po 500 arkuszy w ryzie) Typu POLspeed.

ryzy

1000

 

 

 

2.

Papier A3 biały gr 80g/m2 (po 500 arkuszy w ryzie) Typu POLspeed.

ryzy

15

 

 

 

3.

Segregator A4 z mechanizmem ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną. Dwustronna etykieta na grzbiecie. Na grzbiecie otwór na palec. Na dolnych krawędziach metalowe okucia. Dwa otwory na przedniej okładce. Szerokość grzbietu 50mm. Mix kolorów.

szt.

50

 

 

 

 

4.

Segregator A4 z mechanizmem ekonomiczny. Oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną. Dwustronna etykieta na grzbiecie. Na grzbiecie otwór na palec. Na dolnych krawędziach metalowe okucia. Dwa otwory na przedniej okładce. Szerokość grzbietu 75mm. Mix kolorów.

szt.

50

 

 

 

 

5.

Skoroszyty zwykły wykonany z twardej i sztywnej tekturyj. Format A4. Kolor biały. (gramatura 350g)

szt.

8000

 

 

 

 

6.

Skoroszyty zawieszkowy wykonany z twardej i sztywnej tektury bezkwasowej. Format A4. Kolor biały. (gramatura 350g)

szt.

200

 

 

 

 

7.

Skoroszyt twardy z wąsami. Wygodny do przechowywania i prezentowania dokumentów o formacie A4. przezroczysta przednia okładka umożliwia szybkie odszukiwania odpowiedniego skoroszytu. Kolorowa, tylna okładka. Biały wyciągany pasek pozwala opisać zawartość skoroszytu. Wykonany z folii PP. Mix kolorów.

szt.

 

300

 

 

 

 

8.

 

Skoroszyty wpinane formatu A4 twarde z wąsami, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora. Tylna okładka kolorowa, przednia przezroczysta. Wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości. Wykonane z folii PCV. Mix kolorów

szt.

300

 

 

 

 

9.

Klej biurowy w sztyfcie, waga netto 36g, nietoksyczny, lepki, klejący papier, karton, tekstylia, papier kredowy.

szt.

30

 

 

 

 

10.

Gumki recepturki

Op.

60

 

 

 

11.

Papier do faksu 210 x 30 – 50 rolek

szt.

30

 

 

 

12.

Koperta formatu C-6 (114mm x 162mm), samoklejąca, bez nadruków, wykonana  z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 75 g/m2 (1000 szt.)

op. 1000szt.

30

 

 

 

 

13.

Koperta formatu C-5 (162 mm x 229 mm), samoklejąca, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 75 g/m2 (500 szt.)

op. 500szt.

12

 

 

 

 

14.

Koperta formatu C-4 (229mm x 324mm), samoklejąca, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż  90 g/m2 (250 szt.)

op. 250szt.

10

 

 

 

 

15.

Koperta formatu E4 (280mm x 400mm), bez kleju,  wykonana z papieru szarego. Koperta z rozszerzonymi bokami i spodem, samoklejące z paskiem.

szt.

100

 

 

 

 

16.

Koperta z warstwą foli bąbelkowej

(290x370)

szt.

50

 

 

 

17.

Koperta z warstwą foli bąbelkowej

(350x470)

szt.

50

 

 

 

18.

Koperta z warstwą foli bąbelkowej

(260x350)

szt.

50

 

 

 

19.

Papier wizytówkowy ozdobny A4-25 arkuszy w op. Gr.246g/m2

Op.

50

 

 

 

20.

Papier fotograficzny gr.180/m2 typu ActiveJet

Op.

5

 

 

 

21.

Papier fotograficzny gr. 200 g/m2 Typy ActiveJet

Op.

5

 

 

 

22.

Papier podaniowy w kratkę A3

ryz

3

 

 

 

23.

Papier A4 samoprzylepny (etykiety)

Op.

5

 

 

 

24.

Ołówek automatyczny

Szt.

10

 

 

 

25.

Gryfle do ołówka automatycznego

Op.

10

 

 

 

26.

Etykiety do segregatora- grzebiet 75mm

Op.

10

 

 

 

27.

Etykiety do segregatora- grzbiet 50mm

Op.

10

 

 

 

28.

Bezdrzewny ołówek grafitowy z gumką (z żywicy syntetycznej), 650  HB

szt.

30

 

 

 

29.

Zeszyt twarda oprawa laminowana A4/96k. Kratka

szt.

20

 

 

 

 

30.

Zeszyt A5 z indeksem alfabetycznym

     szt.

5

 

 

 

31.

Zeszyt A5 oprawa laminowana 96 kartkowy w kratkę

szt.

20

 

 

 

32.

Spinacze okrągłe. Wysoka jakość, doskonała sprężystość podginane „noski”. Rozmiar 28 mm (opakowanie po 100 szt.)

op.100szt

100

 

 

 

 

33.

Teczka wiązana wykonana z twardej i sztywnej tektury bezkwasowej. Format A4. Kolor biały, (gramatura 350g.).

szt.

500

 

 

 

 

34.

Teczka na gumkę wykonana z twardej i sztywnej tektury. Format A4. Kolor biały, (gramatura 350g.).

szt.

100

 

 

 

 

35.

Teczka skrzydłowa na rzep 40mm

Szt.

10

 

 

 

36.

Teczka kolorowa lakierowana z gumką Format A4

szt.

150

 

 

 

37.

Druk Faktura VAT

Bloczek

15

 

 

 

38.

Druk Kwitariusz Przychodowy

Bloczek

150

 

 

 

39.

Druk KP (kasa przyjmie)

Bloczek

5

 

 

 

40.

Druk PK (polecenie księgowania)

Bloczek

50

 

 

 

41.

Druk Polecenie Przelewu A6

Bloczek

20

 

 

 

42.

Druk Ewidencja zakupu VAT A4

             Bloczek

15

 

 

 

43.

Druk Ewidencja sprzedaży VAT A4

Bloczek

15

 

 

 

44.

Druk wniosek o urlop

Bloczek

50

 

 

 

45.

Druk Polecenie wyjazdu służbowego

Bloczek

30

 

 

 

46.

Druk Rozliczenia zaliczki

Bloczek

10

 

 

 

47.

Druk Rachunek (A5)

Bloczek

15

 

 

 

48

Pinezki (kolorowe)

Op.

10

 

 

 

49.

Długopis z przylepcem na sprężynie

szt.

25

 

 

 

50.

Klipsy archiwalne

Op.(100szt.)

15

 

 

 

51.

Pudła archiwalne z tektury litej bezkwasowej (350x260x90)

szt.

100

 

 

 

52.

Akta osobowe (A4 segregator)44074

szt.

20

 

 

 

53.

Ofertówki sztywne A4 typu BIURFOL, przezroczyste wykonane z folii PCV, otwierane u góry i z prawej strony, grubość folii 0,2mm

szt.

100

 

 

 

      54.

Koszulki A4 na dokumenty groszkowane grubość folii 55mic. Pasujące do każdego segregatora. Otwierane z góry. Pakowane po 100szt.

op.

100

 

 

 

 

55.

Taśma samoprzylepna przezroczysta, nie żółknąca z upływem czasu, o wymiarach: 18 mm x 20 m

szt.

50

 

 

 

 

56.

Taśma pakowa-brązowa szeroka

szt

10

 

 

 

57.

Zszywacz zszywający do co najmniej 50 kartek. Metalowy magazynek na 2 rodzaje zszywek. Głębokość wsuwania kartki 65mm. 10 lat gwarancji

szt.

15

 

 

 

 

58.

Dziurkacz dziurkujący co najmniej 50 kartek. Mechanizm metalowy, metalowa obudowa, średnica dziurki 5,5mm, 10 lat gwarancji

szt.

10

 

 

 

 

59.

Gumka do ścierania typu PENTEL, wymiary 65x24,2x12,4

szt.

20

 

 

 

 

60.

Spinacze okrągłe. Wysoka jakość, doskonała sprężystość podginane „noski”. Rozmiar: 50 mm (pakowane 100szt.)

op.100szt

15

 

 

 

 

61.

Bloczki samoprzylepne zawierające (100 kartek) 76 x 76 mm

szt.

200

 

 

 

62.

 Karteczki kolorowe, nieklejone kostka

Szt.

10

 

 

 

63.

Karteczki białe, nieklejone kostka

Szt.

20

 

 

 

64.

Zakładki indeksujące kolorowe

Szt.

15

 

 

 

65.

Folia do laminowania A5

Szt.

5

 

 

 

66.

Folia do laminowania A4

szt

5

 

 

 

67.

Korektor  biały, szybkoschnący, idealnie kryjący z metalową końcówką

szt.

15

 

 

 

 

68.

Zszywki 24/6 opakowanie 1000 szt. TYPU RAPID

szt.

200

 

 

 

 

69.

Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody. Do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym). Duża odporność na wysychanie. Mix kolorów

 

szt.

30

 

 

 

 

70.

 Płyta czyszcząca

Szt.

5

 

 

 

71.

Długopis Pilot G2 żel, różne kolory

szt.

50

 

 

 

72.

Wkłady do długopisów PILOT G2 żel, różne kolory

szt.

60

 

 

 

 

73.

Długopis PENTEL BK77 różne kolory

szt.

30

 

 

 

74.

Wkłady do długopisów PENTEL BK77 różne kolory

szt.

50

 

 

 

75.

Długopis UNI (Jesteream 101 0,7) różne kolory

szt.

30

 

 

 

76.

Wkłady do długopisu UNI

(Jesteream 101 0,7) różne kolory

szt.

30

 

 

 

77.

Długopis UNI-Ball Signo Rafill różne kolory

szt.

30

 

 

 

78.

Wkłady do długopisów żelowych UNI-ball signo Refill różne kolory

szt.

50

 

 

 

79.

Długopis zwykły z czarnym wkładem

szt.

30

 

 

 

80.

Klipsy do spinania dokumentów (19)

Op.12szt.

10

 

 

 

81.

Klipsy do spinania dokumentów(25)

Op.12szt.

10

 

 

 

82.

Klipsy do spinania dokumentów(32)

Op.12szt

10

 

 

 

      83.

Klipsy do spinania dokumentów(41)

Op.12szt.

10

 

 

 

84.

Płyta DVD+R DL Slim

szt.

200

 

 

 

85.

Cienkopisy jednorazowe typu STABILO POINT 88, grubość linii pisania 0,4mm, różne kolory dostępne w asortymencie

szt.

100

 

 

 

 

86.

Tusz czerwony typu TRODAT pojemność nie mniej niż 28ml

szt.

20

 

 

 

 

87.

Poduszka do pieczątek

szt.

5

 

 

 

88.

Nożyczki średnie

szt.

10

 

 

 

89.

Rozszywacz do kartek

szt.

10

 

 

 

90.

Korektor w tasmie 5mmx8m

szt.

20

 

 

 

91.

Temperówka metalowa

szt.

10

 

 

 

 

92.

Płyta CD + koperta

szt.

150

 

 

 

93.

Toner OKI B430d- (43979202)- 7000str – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

10

 

 

 

94.

Toner OKI B431dn-(44574802)-7000str.- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

10

 

 

 

95.

Toner Canon C-EXV18 – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

96.

Tusz do drukarki HP C5280 (350)- Black (CB335EE) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

6

 

 

 

97.

Tusz do drukarki HP C5280 (351) – color (CB337EE) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

6

 

 

 

98.

Toner HP Laser Jet 1150 (24A)Black – (Q2624A)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

2

 

 

 

99.

Toner HP Laser Jet 1018 (12A)- zamiennik Active Jet ATH-12XN

szt.

20

 

 

 

100.

Toner HP Laser Jet P1005 (35A)-zamiennik Active Jet ATH-35N

szt.

10

 

 

 

     101.

Toner HP Laser Jet do drukarki P2055 Black (05A) – (CE505A)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

2

 

 

 

102.

Księga kancelaryjna (96k)

      szt.

20

 

 

 

103.

Markery czarne do pisania po płytach

szt.

10

 

 

 

 

104.

Linijki 30cm PCV typu Leniar

szt.

15

 

 

 

 

105.

Myszka komputerowa USB

szt.

10

 

 

 

106.

Kalkulator CITIZEN CT-500V

szt.

6

 

 

 

107.

Tusz do drukarki HP Business Inkjet 1000,1200 (black) 10

szt.

4

 

 

 

108.

Tusz do drukarki HP Business Inkjet 1000,1200 ( Yellow) 13

szt.

4

 

 

 

109.

Tusz do drukarki HP Business Inkjest 1000,1200 (cyan) 13

szt.

4

 

 

 

110.

Tusz do drukarki HP Business Inkjet 1000,1200 ( magneta) 13

szt.

4

 

 

 

111.

Tusz do drukarki HP Pro 8100 (950) Black-(CN049AE) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

20

 

 

 

112.

Tusz do drukarki HP Pro 8100 (951) XL Magenta-(CN047AE) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

15

 

 

 

113.

Tusz do drukarki HP Pro 8100 (951) XL Cyan-(CN046AE)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

15

 

 

 

114.

Tusz do drukarki HP Pro 8100 (951)XL Yellow-(CN048AE)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

15

 

 

 

115.

Głowice drukujące do drukarki HP Office Jet Pro 8000 Black i Yellow (C4900A) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

116.

Głowica drukująca do drukarki HP Office Jet Pro 8000 Magenta i Cyan (4901A) oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

117.

Tusz do drukarki HP Office Jet Pro 8000 ( 940)XL Black-(C4906AE) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

20

 

 

 

118.

Tusz do drukarki HP Office Jet Pro 8000 (940) XL Cyan (C4907AE) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

Szt.

20

 

 

 

119.

Tusz do drukarki HP Office Jet Pro 8000 (940) XL Magenta (C4908AE)-  oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

20

 

 

 

120.

Tusz do drukarki HP Office Jet Pro 8000 (940) XL Yellow (C4909AE) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

20

 

 

 

121.

Toner do drukarki Laser Jet 1102 (85A)- Black (CE285A)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

10

 

 

 

122.

Tusz do drukarki HP Advantage 5525 - HP 655 Black (CZ109AE)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

      szt.

3

 

 

 

123.

Tusz do drukarki HP Advantage 5525- HP 655 Yellow (CZ112AE)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

      szt.

3

 

 

 

124.

Tusz do drukarki HP Adventage 5525- HP 655 Magenta (CZ111AE)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

      szt.

3

 

 

 

125.

Tusz do drukarki HP Adventage 5525- HP 655 Cyan (CZ110AE)-Oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

     szt.

3

 

 

 

126.

Toner do drukarki HP LJ P1606 DN- (78A) Black (CE278A) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

5

 

 

 

127.

Toner do kopiarki Triumph Adler DC2120 – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

4

 

 

 

128.

Toner do drukarki Kyocera FS-C2026 MFP- TK590K (Black)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

1

 

 

 

129.

Toner do drukarki Kyocera FS-C2026 MFP- TK590C (Cyan) - oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt

1

 

 

 

130.

Toner do drukarki Kyocera FS-C2026 MFP- TK590M (Magenta)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

1

 

 

 

131.

Toner do drukarki Kyocera FS-C2026 MFP- TK590Y(Yellow) - oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

1

 

 

 

132.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP CLJ PRO MFP

M476 DN (312A) Black (CF380A) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

133.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP CLJ PRO MFP

M476 DN (312A) Yellow (CF382A) - oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

134.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP CLJ PRO MFP

M476 DN (312A) Cyan (CF381A) - oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

135.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego HP CLJ PRO MFP

M476 DN (312A) Magenta (CF383A) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

136.

Toner do drukarki Lexmark E120 (12016SE)- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

20

 

 

 

147.

 Bęben światłoczuły(12026XW) do drukarki Lexmark E-120- oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

2

 

 

 

138.

Bęben do drukarki OKI 431d (OK5052) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

 

szt.

2

 

 

 

139.

Toner do drukarki Samsung SCX4720NF- zamiennik Activejet ATS04720N

szt.

2

 

 

 

140.

Toner do drukarki LJ 1200 (15A)- Black (C7115A) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

141.

Klawiatura

szt.

5

 

 

 

142.

Powietrze sprzężone

Szt.

10

 

 

 

143.

Podkładka pod mysz komputerową

szt

10

 

 

 

144.

Sznurek do archiwum-biały

szt.

10

 

 

 

145.

Tacka plastikowa na dokumenty

szt.

20

 

 

 

146.

Karuzela do pieczątek

szt

5

 

 

 

147.

Przybornik biurkowy

szt

5

 

 

 

148.

Listwa przepięciowa ( 5 gniazd)

Szt.

5

 

 

 

149.

Toner do KONIKA MINOLTA magicolor 1690 MF Black (A0V301H) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

3

 

 

 

150.

Toner do KONIKA MINOLTA magicolor 1690 MF (kpl. kolor) – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

kpl.

2

 

 

 

151.

Toner do kopiarki Utax CD1216 – oryginał ze względu na właściwą eksploatację urządzenia

szt.

6

 

 

 

152.

Zestaw 4 tuszy do drukarki BROTHER AiO MFC-J6920DW- LC129XLVALBP (Black,Cyan,Magenta,Yellow)

Szt.

3

 

 

 

 

Razem:

 

 

Doświadczenie Wykonawcy


 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
 z podaniem przedmiotu, dat wykonania, odbiorców i wartości

L.p.

Przedmiot

Odbiorca dostawy

Okres wykonywania dostaw
(od dzień-miesiąc-rok
do dzień-miesiąc-rok)

Wartość dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................                                                        ...........................................................

             data                                                                                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych

                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy

drukuj (ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Ludwińska
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-02-12 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4654
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-11-28 09:59:35