Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie

3. DANE TELEADRESOWE / JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie
tel. 23 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art.36 oraz art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami)

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku pozwolenia na budowę:

 1. wniosek o pozwolenie na budowę (wniosek do pobrania),

 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie do pobrania),

 3. 3. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami   i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz kopią uprawnień projektanta/sprawdzającego i kopią zaświadczenia (ważnego na dzień opracowania projektu)  o wpisie projektanta/sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mówi art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

 4. oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane),

 5. ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

 6. Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej - art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,

 7. Dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6 lit. a lub b ustawy – Prawo budowlane,

 8. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - art. 33 ust. 2 pkt 7 lit. a i b ustawy – Prawo budowlane,

 9. Specjalistyczna opinia - art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

 10. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

 11. Zgoda na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub którego budowa wynika z umów międzynarodowych - art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,

 12. 13. Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego    i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej - art. 39a ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r . o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,

 13. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

 14. dowód wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z tabelą opłaty skarbowe.

  W wypadku pozwolenia na rozbiórkę:

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

do wniosku należy dołączyć:

 1. zgodę właściciela obiektu

 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki

 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

 5. oświadczenie o opróżnieniu obiektu i odłączeniu od mediów

 6. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi

 7. w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu wykonany przez uprawnioną osobę;

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), II piętro, pokój nr 25.

7. OPŁATY:


Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami)

- opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:

1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,

- nie więcej niż – 539 zł,

2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

3. innego budynku – 48 zł,

4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

5. budowli związanych z produkcją rolniczą – 112 zł,

6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,

7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra – 105 zł,

8. innych budowli – 155 zł,

9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,


- opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 38 zł,

- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,

- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY;

Decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.

9.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest w czasie nie dłuższym niż 21 dni.

Wniosek pozwolenie na budowę do 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.)

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

11. INFORMACJE DODATKOWE:

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

 

 

drukuj ()

 • autor informacji: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-05-07 13:40
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 09:16
  • autor informacji: Jarosław Kucki
   data wytworzenia: 2016-12-19
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-12-19 09:08
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 12:17
  • autor informacji: Jarosław Kucki
   data wytworzenia: 2017-11-03
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-12-19 09:10
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 12:18
  • autor informacji: Jarosław Kucki
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-12-19 09:14
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 12:18
  • autor informacji: Jarosław Kucki
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-12-19 09:41
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 12:19
  • autor informacji: Jarosław Kucki
   data wytworzenia: 2018-07-04
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-07-04 11:37

drukuj ()

 • autor informacji: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-05-07 14:02
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 12:16

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-15 09:16

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6959296
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-16 14:17

Stopka strony