Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Informacja Publiczna jest to każda informacja o sprawach publicznych.

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2016r., poz. 1764)  prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Prawo do informacji publicznej to uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskanie informacji przetworzonej w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja Publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie, a znajduje się w zasobach Starostwa Powiatowego w Mławie jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Starostwo Powiatowe w Mławie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe w Mławie nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Starostwo Powiatowe  w Mawie powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrześńia 2001r. o dostępie do informacji publicznej, następują w drodze decyzji Starosty Mławskiego, od której przysługuje odwołanie.

 

Informacja przetworzona

Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej mówi: "prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji publicznej przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego".

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie definiuje pojęcia informacji publicznej przetworzonej jednak biorąc pod uwagę orzecznictwo Sądów przyjąć należy, że informacja przetworzona to taka informacja, która została przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy według wskazanych przez niego kryteriów. W efekcie „przetworzenia” dochodzi do powstania nowej informacji/dokumentu.

W sytuacji, gdy Starostwo Powiatowe w Mławie nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej, wtedy wytworzenie dokumentu żądanej treści wskazywać będzie na proces jej przetworzenia. Wówczas żądana informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej czyli takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Starostwo Powiatowe w Mławie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

W przeciwieństwie do informacji prostej, przy której od osoby chcącej ją uzyskać nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, udostępnienie informacji przetworzonej wymaga wykazania, że jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca musi więc wykazać, że informacja którą zamierza uzyskać, nie dotyczy wyłącznie jego interesu ale, że działa on w interesie publicznym.

 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie - sposób dostępu do informacjio publicznej będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Mławie i nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 wrzesnia 2001 o dostępie do informacji publicznej

Termin i sposób i forma udostępnienia informachji publicznej na wniosek:

Udostepnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbednej zwłoki, nie póxniej jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.Jeżeli  informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia o tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może byc niezwłocznie udostęniona jest udostęniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Starostwo powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliowości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja moze byc udostepniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostepnienie informacji umarza się.

Starostwo Powiatowe w Mławie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

-żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych
-Starostwo Powiatowe w Mławie nie dysponuje żądana informacją
-istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej

 

 

drukuj ()

  • autor informacji: Renata Brodacka
    data wytworzenia: 2015-08-25
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
    data publikacji: 2003-06-27 08:46
  • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 12:35

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska - Starostwo Powiatowe w Mławie 06-500 Mława ul.Reymonta 6 tel.(23)6543311 fax(23)6552622

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13228
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-23 12:35

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8650370
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 14:17

Stopka strony