Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

STANOWIENIE I OGŁASZANIE PRAWA MIEJSCOWEGO

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461).

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - w istniejącym porządku prawnym przepisy dotyczące stanowienia aktów prawa miejscowego zawarte są w różnych ustawach. Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów, stąd określenie „akty prawa miejscowego”. Z art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, że warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Uprawnienia do stanowienia przez powiat aktów prawa miejscowego o charakterze strukturalno-organizacyjnym i porządkowym zawarte są w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, natomiast upoważnienia do stanowienia przepisów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym znajdują się w przepisach prawa materialnego.

RADA POWIATU - organem uprawnionym do stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu jest rada powiatu. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie zawierają szczegółowych definicji aktów prawa miejscowego. Stosownie do art. 40 ustawy powiat posiada kompetencje, na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, do stanowienia aktów prawa miejscowego.

Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:

 • wymagających uregulowania w statucie,
 • szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
 • zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Do aktów prawa miejscowego zalicza się również przepisy porządkowe stanowione przez organy powiatu (art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym).

Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organa powiatu.

PRZEPISY PORZĄDKOWE mogą być wydawane w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy. Uprawnienie to przysługuje też zarządowi powiatu, ale tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki i pod warunkiem, że zostaną zatwierdzone na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich radzie lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń przez ich rozplakatowanie w miejscach publicznych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.

ZASKARŻANIE PRZEPISU do sądu administracyjnego przysługuje każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej. Zaskarżenie musi być poprzedzone bezskutecznym wezwaniem organu samorządu, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

WOJEWÓDZKIE DZIENNIKI URZĘDOWE są organami promulgacyjnymi w których ogłasza się:

 • akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
 • akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy,
 • statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,
 • akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
 • wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,
 • przepisy porządkowe wydane przez organ powiatu; porozumienia o powierzeniu przez wojewodę prowadzenia spraw z zakresu swojej właściwości organom samorządu terytorialnego z obszaru województwa,
 • porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych,
 • uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa,
 • obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,
 • statut urzędu wojewódzkiego,
 • inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Wojewódzki Dziennik Urzędowy wydaje wojewoda, na nim też ciąży obowiązek prowadzenia zbioru tych dzienników.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2006-08-21 11:08
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-10 13:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28053
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-10 13:00:55