Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI

USTANOWIENIE I ANULOWANIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA POJEŹDZIE, DOKONANIE ADNOTACJI GAZ, HAK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, EURO,NAUKA JAZDY,VAT,PIT,CIT,BUS 100KM/H

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława, tel. 654 34 41, pokój nr 1

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorow innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088, z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689, z późn. zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1288),
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego z dnia 14 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.),
  8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

WYMAGANE DOKUMENTY

I. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym [dostępny tutaj].

II. Załączniki do wniosku w zależności od adnotacji:

1) Adnotacja o współwłaścicielu:

a) Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny).

b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

c) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

2) Adnotacja o zastawie rejestrowym:

a) Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.

lub

b) Zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

c) Dowód rejestracyjny pojazdu.

3) Adnotacja GAZ (instalacja gazowa):

a) Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (oryginał).

b) Faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej (oryginał).

c) Dowód rejestracyjny pojazdu.

4) Adnotacje HAK, TAXI, NAUKA JAZDY,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h:

a) Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów).

b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

c) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

5) Adnotacja EURO (poziom emisji spalin):

a) Jeden z dokumentów – w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu:

- świadectwo zgodności WE, albo świadectwo zgodności, albo dopuszczenie jednostkowego pojazdu, albo decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

b) Jeden z dokumentów, o których mowa w pkt 1, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanej na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 1137), albo oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Adnotację EURO może być również dokonana na podstawie roku produkcji pojazdu.

c) Dowód rejestracyjny pojazdu.

d) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

6) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

7) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

8) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

9) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie - Konto dotyczące opłaty  skarbowej nr: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475 - opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

  1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. 8:00 do 14:00
  2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY

Zamieszczenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub wykreślenie w/w adnotacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak

FORMULARZE DO POBRANIA

drukuj (KARTA INFORMACYJNA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
    data wytworzenia: 2017-05-31
  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-27 11:23
  • zmodyfikował: Artur Wiloch
    ostatnia modyfikacja: 2023-07-04 14:33

Folmularze do pobrania

Metryka

  • opublikował: Artur Wiloch
    data publikacji: 2022-09-05 13:12

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16422
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 14:33:02