Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr III/11/2006

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2007 rok.

 

                 Na podstawie art. 12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2, art. 195 ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

 

                                                                      § 1

Dochody budżetu powiatu  w wysokości  38.093.332 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

                                                                     § 2

1. Wydatki budżetu powiatu  w wysokości  40.568.873 zł zgodnie  z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 12.951.000 zł w latach 2007 – 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2007 roku w kwocie 1.055.830 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  w wysokości  832.598 zł w roku 2007 , 8.320.000 zł w roku 2008 określa załącznik nr 4 do uchwały.

 

                                                                     § 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.475.541 zł  stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)       zaciąganych kredytów w kwocie 1.224.910 zł,

2)       zaciąganych pożyczek w kwocie 342.881 zł ,

3)       wolnych środków według stanu na dzień  31.12.2006r , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek  w kwocie 907.750 zł.

Przychody budżetu w wysokości  3.313.691 zł, rozchody w wysokości  838.150 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 5.

                                                                   § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości   60.000 zł.

2. celową w wysokości   310.459 zł   z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące  w kwocie  244.375 zł :

doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości  39.288  zł,

usamodzielnienia wychowanków w wysokości  17.788 zł,

rodziny zastępcze w wysokości  59.788 zł,

remonty w placówkach oświatowych w wysokości  127.511 zł,

b) wydatki inwestycyjne  w kwocie 66.084 zł:

 zabezpieczenie dostępu do danych osobowych wraz z rozbudową sieci komputerowej

       w wysokości 66.084 zł.

                                                                     § 5

1.        Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości  4.706.301 zł , zgodnie z załącznikiem nr  6.

2.        Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 401.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr  7.

3.   Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  844.057 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

                                                                     § 6

Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr9.                                                                          

                                                                     § 7

1         Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości  4.706.301 zł , zgodnie z załącznikiem nr  10.

2         Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 401.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr  11.

3.        Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  1.144.057 zł zgodnie z załącznikiem nr  12.

 

                                                                             § 8

1.   Dotacje podmiotowe  dla szkół niepublicznych  działających na terenie powiatu w wysokości  1.187.129 zł , zgodnie z załącznikiem  nr 13,

2.        Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  567.821 zł  zgodnie z

załącznikiem nr 14.

3.        Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  w wysokości  71.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 15,

4.        Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów w wysokości 125.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 16.

                                                                             §9

1.        Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 250.000zł. Zestawienie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem  nr 17.

2.  Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 440.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 577.000zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 18. 

                                                                             § 10  

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie  dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -  359.960 zł; wydatki -  371.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

                                                                             

                                                                            § 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.567.791 zł,

2)       spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 838.150 zł.

                                                                            § 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1.        zaciągania zobowiązań :

a)       na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków  pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)       z tytułu umów , których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.800.000 zł.

2.        dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.

3.        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu..

                                                                           § 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na konie 2007 roku i lata następne.

                                                                           § 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

                                                                           § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega publikacji.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                         Jan Jerzy Wtulich

 

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2007-01-16 16:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-18 13:08

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9457
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-18 13:08:30