Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Mławie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6
tel. 23 654 33 11, 23 655 29 13

Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji realizuje zadania z zakresu:

1) sprawdzania przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego:
  a)    zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
b)    zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno budowlanymi,
c)    kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1, pkt 1 b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
d)    wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy                 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
2) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą – Prawo budowlane, w szczególności:
a)    udzielanie pozwoleń na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz rozbiórkę obiektu budowlanego oraz  roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
b)    wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
c)    wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,
d)    wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej wynikającej ze „spec” ustawy,   
3) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych  nieobjętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
4) udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po upoważnieniu właściwego rzeczowo ministra,
5) prowadzenia rejestru wniosków  o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych,

6) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przyjmowanych zgłoszeń na podstawie  art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane
7) bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego: kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
8) bezzwłocznego przekazywania kopii decyzji administracyjnych organowi
       prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków,  
9) uczestnictwa na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów                             i informacji w związku z tymi czynnościami,
10)    wydawania zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu i zaświadczeń o powierzchni użytkowej do dodatku mieszkaniowego,
11)    prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
12)    opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań oraz decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
13)    przygotowywania wymaganej dokumentacji dla realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia podjęte przez Zarząd,
14)    prowadzenia i nadzorowania inwestycji powiatowych,
15)    realizacji  planów inwestycyjnych i remontów Starostwa,
16)    odbioru, rozliczenia  oraz przekazania inwestycji do użytkowania,
17)    prowadzenia całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
18)    prowadzenia obsługi biurowej Komisji ds. zamówień publicznych,
19)    budowa, modernizacja i utrzymanie dróg publicznych
a)    współpraca w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
20)    prowadzenie statystyki wynikającej z ustawy Prawo budowlane.

 

  

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Chyczewska
    data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2003-06-24 13:25
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 11:25

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19984
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-06 11:25:50