Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 9 października 2003 roku. w sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego do stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. f w związku z art. 75 ust. 1 ustawą o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: §1 Powiat Mławski przystępuje do Stowarzyszenia pod nazwą: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza. Działalność Stowarzyszenia oparta będzie na zasadach określonych w jego Statucie . §2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Mławskiego §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Uchwała Nr XI/ 63/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 9 października 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 i 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm.) oraz 66 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mławskiego do wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za rok 2003. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Uchwała Nr XI/64/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 9 października 2003 roku. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ), art. 18 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) i § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2003r., w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/156/2001 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie dokonuje się następujących zmian: 1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84 poz. 779).” 2) § 3 ust 4 otrzymuje brzmienie: „Źródłami finansowania jednostki są środki finansowe określone corocznie w budżecie powiatu pochodzące z: - środków własnych powiatu, - środków finansowych z innych jednostek samorządu terytorialnego z umów o współpracę.” 3) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ Przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia plan pracy na kolejny rok w terminie wynikającym z przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego statutu”. 4) § 6 otrzymuje brzmienie: „ Ośrodek organizuje nieodpłatnie dla nauczycieli i wychowawców publicznych szkół i placówek , o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z terenu jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały umowę o współpracę : - pomoc metodyczną, - pomoc w rozwoju i adaptacji zawodowej nauczycieli, - seminaria i warsztaty, - doskonalenie nauczycieli”. 5) § 12 dodaje się ust. 4 i ust.5. „Ust. 4. Zakresy czynności nauczycieli doradców metodycznych określa się w rocznych planach pracy zatwierdzonych przez dyrektora Ośrodka. Ust. 5. Szczegółowe zadania nauczycieli doradców określa się w rocznych planach pracy zatwierdzonych przez dyrektora Ośrodka”. 6) § 14 otrzymuje brzmienie: „Do zadań doradcy metodycznego należy: 1. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. 2. Diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli i określanie potrzeb w zakresie ich doskonalenia. 3. Inspirowanie nauczycieli do pracy twórczej. 4. Pomoc nauczycielom nowatorom. 5. Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie warsztatu pracy. 6. Gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej. 7. Organizowanie seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń. 8. Prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych dla nauczycieli. 9. Prowadzenie zajęć otwartych. 10. Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych. 11. Przygotowywanie i upowszechnianie opracowań metodycznych. 12. Opiniowanie podejmowanych przez nauczycieli innowacji pedagogicznych. 13. Realizowanie zadań związanych z dodatkowo wybraną lub określoną przez dyrektora Ośrodka specjalizacją międzyprzedmiotową lub problemową. 14. Prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek w liczbie godzin określonych przez dyrektora Ośrodka”. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Uchwała Nr XI/65/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 9 października 2003 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie. Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego na wniosek Zarządu Powiatu, uchwala co następuje: § 1 W załączniku do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/34/2003 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11 Geodeta Powiatowy” 2) w § 4 w zakresie zasad wykonywania funkcji kierowniczych: a) w pkt „I Starosta” dodaje się ust. 5 pkt 4 w brzmieniu: „4) Starosta wykonuje zadania jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego”. b) w pkt „II Wicestarosta”, w ust. 3 dodaje się lit. n w brzmieniu: „n) Bursa Szkolna w Mławie” c) w pkt „III Członek Zarządu Etatowy” w ust. 2 skreśla się pkt 2 i w ust. 3 lit. b). d) dodaje się pkt IX w brzmieniu: „IX Geodeta Powiatowy” Do zadań Geodety Powiatowego należy: - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, - zakładanie osnów szczegółowych, - zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, - przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, - ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, - prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. Geodeta Powiatowy jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 3) W § 14 w zakresie działania Wydziału Infrastruktury skreśla się pkt 18, w pkt 19 lit. b), pkt 21, pkt 25. 4) W schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie w podporządkowaniu Staroście dodaje się stanowisko Geodeta Powiatowy. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UCHWAŁA NR XI/66/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 9 października 2003 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mławie na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie „Wyspianum”. Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art.13 ust 1, art. 37 ust.2 pkt 3 art. 68 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co nastepuje. § 1 Rada Powiatu Mławskiego postanawia przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mławskiego, położoną w Mławie przy ul. Wyspiańskiego, oznaczoną jako działka nr 235/1 o powierzchni 0,0988ha. § 2 Ustala się następujące zasady sprzedaży bezprzetargowej opisanej w § 1 nieruchomości: 1.Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego w Mławie „Wyspianum”. 2.Cena nieruchomości jest równa jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 3.Ustala się bonifikatę w wysokości 75% wartości nieruchomości obliczonej jako suma aktualnej wartości gruntu i wartości budynku określonej na dzień przekazania nieruchomości w dzierżawę. 4.Zbywana nieruchomość będzie wykorzystywana przez nabywcę na prowadzenie nie zarobkowej działalności oświatowej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. 5.Zarząd Powiatu Mławskiego może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomosci przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na cel inny niż określony w punkcie 4. 6.Nabywca ponosi w całości koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i opłaty sądowe. 7.Zapłata ceny sprzedaży nastąpi przed podpisaniem umowy przeniesienia własności z zastrzeżeniem ust. 8. 8.Cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Wierzytelność Powiatu Mławskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwałą wchodzi w życie z dnie podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia zasad sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mławie na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego w Mławie „Wyspianum”. Objęta projektem uchwały nieruchomość położona w Mławie ul. Wyspiańskiego 3 jest przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 20.12.2000r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Stowarzyszeniem „Wyspianum”. Stowarzyszenie aktualnie prowadzi intensywną rozbudowę budynku szkolnego, na dzień dzisiejszy nakłady na nieruchomość wynoszą 615tys. zł zgodnie z informacją Stowarzyszenia. W dniu 26.09.2003r. do Zarządu Powiatu Mławskiego wpłynął wniosek o możliwość wykupienia nieruchomości przez Stowarzyszenie. Przepisy prawne w tym temacie pozwalają w przypadku zbywania nieruchomości na cele oświatowe zastosowanie trybu bezprzetargowego – art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zm.). W/w przepisy dają również możliwość udzielenia przez Zarząd Powiatu bonifikaty za zgodą Rady Powiatu. Nie ma określonej wysokości tejże bonifikaty. Konkretna wartość zbywanej nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy wynosi 164.799,00zł, a przy zastosowaniu bonifikaty wartość sprzedaży wyniesie 41.199,75zł. Mając na uwadze troskę o rozwój i różnorodność edukacyjną na terenie powiatu oraz pracę społeczną Zarządu Stowarzyszenia i działanie non profit Zarząd na swym posiedzeniu w dniu 1.10.2003r. zaproponował udzielenie bonifikaty w wysokości 75% wartości nieruchomości. Na wysokość proponowanej bonifikaty miała wpływ również dokonana analiza wysokości stosowanych bonifikat przez inne samorządy lokalne przy jednakowych celach. UCHWAŁA Nr XI/68/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 9 października 2003 roku. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Na podstawie przepisów art. 194 ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547) w związku z uchwałą Nr X/60/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Waldemara Henryka Borowskiego stwierdza się wstąpienie na jego miejsce Pana Tadeusza Grzywińskiego – kandydata w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 3 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy tj. kandydata z tej samej listy, który w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów a nie utracił prawa wybieralności. § 2 Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2003-10-10 14:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-10-10 14:54

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11196
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:30