Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zarządzenia 2017 rok

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ślesicka
    data wytworzenia: 2017-01-13
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2017-01-13 09:13
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2017
Status nieobowiązujące - Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Mławskiego z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2017 roku.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Mławskiego z dnia 12.01.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Mławskiego z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie odwołania strażnika Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mławskiego.
Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Mławskiego z dnia 07.02.2017r. w sprawie zasad dotyczących trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ust 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Mławskiego z dnia 10.02.2017r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.
Status nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Mławskiego z dnia 10.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok
Status nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Mławskiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości oświaty w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty MŁawskiego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu mławskiego.
Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Mławskiego z dnia 22.02.2017r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu dokumentów w zakresie gospodarki materiałowej.
Zarządzenie Nr12/2017 Starosty Mławskiego z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2012 Starosty Mławskiego w sprawie procedury użytkowania samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Mławskiego z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Mławskiego z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące- Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Mławskiego z dnia 06.03.2017r w sprawie podpisania odpowiedzialności z zakresu rachunkowości pracownikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Mławskiego z dnia 06.03.2017r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status : nieobowiązujące- Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Mławskiego z dnia 16.03.2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2017 roku
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Mławskiego z dnia 20.03.2017r w sprawie wprowadzenia procedury samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Mławskiego z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 20/2017z dnia 03.04.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie

Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Mławskiego z dnia 26.04. 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Mławskiego z dnia 26.04. 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki


Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Mławskiego z dnia 16.05.2017r.w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie


Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Mławskiego z dnia 18.05.2017r. w sprawie dnia dodatkowo wolnego od pracy w 2017 roku
Zarządzenie Nr 25/2017 Staosty Mławskiego z dnia 25.02.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Mławskiego z dnia 31.05.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Mławskiego z dnia 29.06.2017r. w sprawie powołania Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Mławskiego z dnia 29.06.2017r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Mławskiego z dnia 05.07.2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Mławskiego z dnia 17.07.2017r. w sprawie wyznaczania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażenia apteczek medycznych Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Mławskiego z dnia 17 lipca 2017r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego i starostwa powiatowego w Mławie oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu, pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki", współfinansowanego ze śrdoków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII "Rozwój regionalnego systemu transportowego: Działania 7.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Mławskiego z dnia 21.07.2017r.w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 0+000,00 do km 1+400,00 – Etap II”
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Mławskiego z dnia 07.08.2017 roku. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego.
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Mławskiego z dnia 08.08.2017r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Mławskiego z dnia 08.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
ZARZĄDZENIE NR 36 /2017 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017r.w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Mławskiego z dnia 31.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa szybu z windą osobową dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29

Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Mławskiego z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Mławskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Mławskiego z dnia 14.09.2017r.w sprawie podjęcia działań w zakresie lokalnej polityki senioralnej
Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Mławskiego z dnia 21 września 2017 w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Mławskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Mławskiego z dnia 27.09.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2015 Starosty Mławskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powołania stałych komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Mławskiego z dnia 27.09.2017r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na wybór partnera do realizacji powiatowej polityki senioralnej
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Mławskiego z dnia 02.10.2017r. w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017r.
Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Mławskiego z dnia 11.10.2017r. w sprawie zmiany regulaminu sprawie realizacji zamówień publicznych w przedmiocie usług społecznych oraz innych szczególnych usług w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie nr 47/2017 Starosty Mławskiego z dnia 11.10.2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 48/2017 Starosty Mławskiego z dnia 11.10.2017 r. w sprawie wyboru partnera do realizacji powiatowej polityki senioralnej
Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Mławskiego z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2017 Starosty Mławskiego z dnia 14.09.2017 r. w sprawie podjęcia działań w zakresie lokalnej polityki senioralnej
Zarządzenie Nr 50/2017 Starosty Mławskiego z dnia 8.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie umowy najmu lokalu mieszczącego się w budynku Urzędu Skarbowego w Mławie, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie tej jednostki.
Zarządzenie Nr 51/2017 Starosty Mławskiego z dnia 8.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia skladu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Status nieaktualne:Zarządzenie Nr 52/2017 Starosty Mławskiego z dnia 13.11.2017r. w sprawie wprowadzenia Edycji E Księgi Jakości Starostwa Powiatowego w Mławie zgodnie z naormą PN-EN ISO 9001:2015.
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 53/2017 Starosty Mławskiego z dnia 15.11.2017r.w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieaktualne: Zarządzenie Nr 54/2017 Starosty Mławskiego z dnia 15.11.2017r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 55 / 2017 Starosty Mławskiego z dnia 06.12.2017 rok w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami”
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 56 / 2017 Starosty Mławskiego z dnia 06.12.2017 rok w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego:„ Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – poprawa bezpieczeństwa”
Zarządzenie Nr 57 /2017 Starosty Mławskiego z dnia 14.12.2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 58/2017 Starosty Mławskiego z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie

Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Mławskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie
Zarządzenie 60/2017 Starosty Mławskiego z dnia 22.12.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2012 Starosty Mławskiego w sprawie procedury użytkowania samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w Mławie.


Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Mławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego i starostwa powiatowego w Mławie oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, pn. Aktywny Ul profil w powiecie mławskim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem " Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu " Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Mławskiego z dnia 28.12.2017r. dotyczące zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 44/2010 z dnia 31.12.2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w starostwie Powiatowym w Mławie.
ZARZĄDZENIE NR 62/2017 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.
Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie procedury realizacji Umowy na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 64/2017 Starosty Mławskiego z dnia 29.12.2017r. w sprawie procedur podatkowych dla Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 87321
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-12 11:49:16