Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. POSTĘPOWANIA NA USŁUGI POCZTOWE

Wszyscy uczestnicy postępowania
nr: zm.publ. 272.5.2015
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławskiego.
Pytania i odpowiedzi dotyczące w/w postępowania....................

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA USŁUGI POCZTOWE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA USŁUGI POCZTOWE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA USŁUGI POCZTOWE

                                  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 190550 - 2015 data 27.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Mławski, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 23 6543409, fax. 23 6552622.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU                                                                                         II.1 ) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania wykaże, iż posiada aktulne zezwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonanie działalności pocztowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe Dz. U. z 2012r., poz. 1529 spełnia nie spełnia..

W ogłoszeniu powinno być: Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustwy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania wykaże, aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe..

Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.1.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, pok. 11 sekretariat.

Mława 17.08.2015r.Zatwierdzam: w/z Barbara Gutowska Wicestarosta Powiatu Mławskiego

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA USŁUGI POCZTOWE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Gołebiewska
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-08-03 15:48
 • zmodyfikował: Agnieszka Ludwińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 12:07

MODYFIKACJA SIWZ NA USŁUGI POCZTOWE IV

Wszyscy uczestnicy postępowania
nr: zm. publ. 272.5.2015 na zadanie dot. postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławskiego
Zawiadomienie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MODYFIKACJA SIWZ NA USŁUGI POCZTOWE III

Wszyscy uczestnicy postępowania
nr: zm.publ. 272.5.2015 na zadanie dot. postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławkiego
Zawiadomienie
o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MODYFIKACJA SIWZ NA USŁUGI POCZTOWE II

Wszyscy uczestnicy postępowania
nr: zm.publ. 272.5.2015 na zadanie dot. postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławskiego
Zawiadomienie
o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MODYFIKACJA SIWZ NA USŁUGI POCZTOWE

Wszyscy uczestnicy postępowania
nr: zm.publ. 272.5.2015 na zadanie

dot. postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławskiego
Zawiadomienie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..............

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. POSTĘPOWANIA NA USŁUGI POCZTOWE III

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. POSTĘPOWANIA NA USŁUGI POCZTOWE II

Załącznik nr 1A do SIWZ

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ludwińska
   data wytworzenia: 2015-08-20
  • opublikował: Agnieszka Ludwińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2015-08-20 13:33

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Ludwińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-08-20 13:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Ludwińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-20 13:37

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. POSTĘPOWANIA NA USŁUGI POCZTOWE II

 

Zm. publ. 272.5.2015                                                              Mława 17.08.2015 r.

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

nr  zm.publ.  272.5.2015

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania  dot. postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławskiego

Pytania i odpowiedzi dotyczące w/w postępowania.

 

 

WYKONAWCA:………………………………………………..

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Mławski, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława.

 

                                      WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI

                     SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., dalej zwana PZP), niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ):

 

PYTANIE NR 1

 

Zgodnie z obecnie już utrwalonym poglądem orzecznictwa, jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad procesowania tzw. przesyłek terminowych, o których mowa w art. 57 § 5 pkt 2 kpa oraz ew. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub też innych analogicznych przepisów odnoszących się do skutku zachowania terminu do wniesienia pisma poprzez nadanie przesyłki w sieci operatora wyznaczonego (tzw. przesyłki terminowe). W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca – alternatywny operator pocztowy - jest podmiotem dokonującym czynności nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, ale czyni to w imieniu i na rzecz zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe. Należy dodać, iż rozwiązanie to kilkukrotnie było oceniane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jak przykładowo zauważała Izba w wyroku z dnia 31 października 2014 roku sygn. KIO 2160/14: Po pierwsze – w odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający w wyjaśnieniach treści s.i.w.z. z 22 sierpnia 2014 r. dopuścił możliwość, aby wykonawca zamówienia odbierał przesyłki od Zamawiającego i przekazywał je do nadania w placówce operatora wyznaczonego. Po drugie – InPost skorzystał z tej możliwości i wskazał wprost w ofercie, że w zakresie dotyczącym przesyłek wymagających zachowania terminu w dacie nadania, doręczanych w przypadkach przewidzianych w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej, zamierza powierzyć wykonywanie zamówienia operatorowi wyznaczonemu. Po trzecie – ponieważ Poczta Polska jako operator wyznaczony ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, nie może odmówić przyjęcia takich przesyłek nadawanych fizycznie przez InPost w imieniu i na rzecz Zamawiającego.(…)Poczta Polska  podnosiła, że rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego narusza art. 29 ust. 2 pzp, a zatem przepis odnoszący się do opisu przedmiotu zamówienia. Aktualnie zaś, pomimo dopuszczenia przez Zamawiającego doręczania wąskiej kategorii przesyłek przez wykonawcę zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego, forsuje taką interpretację s.i.w.z., jakby takiego rozwiązania nie dało się zastosować z uwagi na status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Interpretacji takiej nie sposób zaakceptować, gdyż prowadziłoby to do wniosku, ze całe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego jest fikcją, gdyż przedmiotowe zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Poczcie Polskiej. Przede wszystkim w oczywisty sposób jest to sprzeczne z intencją Zamawiającego uzewnętrznioną w postaci dokonywanych w toku postępowania zmian i wyjaśnień treści s.i.w.z., które konsekwentnie zmierzały do rzeczywistego otwarcia prowadzonego postepowania na konkurencję, a co Poczta Polska bezskutecznie usiłowała zablokować. Do tożsamych wniosków Izba doszła w wyroku w sprawie o sygn. KIO 2601/14: Izba konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dopuszczenie nawet w ramach wyjaśnień treści zapytania wykonania części zamówienia dotyczącej przesyłek specjalnych jako tzw. usługi pośrednictwa umożliwia złożenie oferty przewidującej wykonanie zamówienia w taki sposób i nie powoduje jej niezgodności z treścią siwz. Zamawianym / dopuszczonym w ramach przedmiotu zamówienia jest świadczenie polegające na odebraniu przesyłek specjalnych od zamawiającego, ich zaniesienie do placówki Poczty Polskiej i ich nadanie jako przesyłek w imieniu zamawiającego jako przesyłki zamawiającego. (…) Przedmiotem zamówienia przestaje być w tym przypadku jedynie świadczenie usług pocztowych, ale wykonawcy część zamówienia mogą wykonać również w inny, dopuszczony przez zamawiającego, sposób, przy którym osiągnięte zostaną wszystkie cele zamówienia oraz zachowane zostaną zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z przepisów ustawy. (…) przedmiotowe odwołanie jest kolejną dokonywaną w ramach środków ochrony prawnej próbą Odwołującego [Poczty Polskiej] zmierzającą do niedopuszczenia do udzielenia zamówienia na usługi pocztowe wykonawcom innym, niż operator wyznaczony.

 

Zgodnie z jednolitym poglądem wyrażanym zarówno przez Pocztę Polską S.A. jak i orzecznictwo, czynność operatora alternatywnego obejmująca nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w imieniu i na rzecz zamawiającego nie jest usługą pocztową, a usługą pośrednictwa w nadawaniu przesyłek (przesyłka nie jest nadawana w sieci pocztowej operatora alternatywnego, vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13). Jak dodaje Izba (KIO 2601/14): w takim przypadku stronami usługi pocztowej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, są Zamawiający i operator wyznaczony. Przy czym Poczta Polska nie jest żadnym podwykonawcą części przedmiotu zamówienia, który zakontraktują Zamawiający i InPost, a których łączył będzie w tym przypadku inny stosunek umowny dotyczący usług polegających na zanoszeniu przesyłek Zamawiającego na Pocztę, nadawaniu ich i opłacaniu. Jak podkreślała przy tym Izba w tym samym wyroku: Niestety za dopuszczeniem obsługi przesyłek specjalnych w taki sposób nie następowały żadne postanowienia lub modyfikacje SIWZ dostosowujące całość postanowień specyfikacji do tego typu rozszerzenia przedmiotu zamówienia i eliminujące wszelkie wątpliwości, co do jego wariantowego charakteru, sposobu jego wykonywania oraz rozliczania. Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa UZP zawierającego informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublin[1]: uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie tzw. przysyłek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest zatem zasadnym w szczególności żądanie zawarcia przez operatora alternatywnego umowy z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 35 Prawa pocztowego. Abstrahując od braku zasadności żądania zawarcia takiej umowy między operatorami pozostającymi w stosunku konkurencji, podkreślenia wymaga, że nawet zawarcie takiej umowy nie wywoła określonych ustawą skutków. Dla wywołania skutków w postaci zachowania terminu czy wniesienia pisma do sądu, przesyłka musi być nadana w placówce operatora wyznaczonego. Tymczasem z art. 35 Prawa pocztowego wynika, że umowa o współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi dotyczy dalszego przekazania przesyłki do doręczenia (przesyłka jest nadawana w sieci operatora alternatywnego a następnie przekazywana do sieci operatora wyznaczonego). Nie jest możliwe dwukrotne nadanie tej same przesyłki, w ramach tej umowy nie powstaje zatem nadanie przesyłki i nie może być spełniony skutek zachowania terminu/wniesienia pisma do sądu.

Reasumując, Poczta Polska S.A. nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową. Zarazem zamawiający nie może wymagać od wykonawcy posiadania umowy zawartej z operatorem wyznaczonym (art. 35 Prawa pocztowego). Wynagrodzeniem operatora alternatywnego jest w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa jest suma kosztów nadania przesyłki w placówce operatora wyznaczonego oraz własny narzut. Skoro zarazem mamy do czynienia z usługą „niepocztową” której koszt stanowi częściowo wynagrodzenie uiszczane operatorowi wyznaczonemu, kluczowego znaczenia dla jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia w takim przypadku nabiera rzetelne określenie ilości takich przesyłek (należy przypomnieć iż są to jedynie przesyłki wymagające urzędowego potwierdzenia terminu nadania, np. apelacja – zwyczajowo jest to nie więcej niż 1-2% przesyłek nadawanych u zamawiających), a także określenie zasad dokonywania rozliczeń. Przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa w wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek terminowych zamyka postępowanie na konkurencyjność (cena operatora alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę cennikową – bez upustu – operatora wyznaczonego oraz własny narzut).

 

Biorąc pod uwagę powyższe, w każdym przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje nadawanie tzw. przesyłek terminowych obok innych usług pocztowych, koniecznym jest opisanie podstawowych zasad sposobu usługi pośrednika.

Jako że formularz cenowy stanowi jedynie szacunek, a nie deklarację co do rzeczywistych nadań przez Zamawiającego, Wykonawca prosi o wyjaśnienie:

 

 • czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A.?
 •  jeśli tak, Wykonawca wnosi o modyfikację formularza cenowego poprzez wyodrębnienie następujących pozycji w formularzu cenowym w sposób zaproponowany poniżej. Umożliwi to Wykonawcom innym niż operator wyznaczony wycenić usługę nadawania w trybach zastrzeżonych dla operatora wyznaczonego.

 

Nazwa towaru / usługi

Suma ilości za rok

Suma ilości za 3 lata

Cena

VAT

……%

Wartość

Za rok

brutto

Wartość za 3 lata brutto

Polecone EK krajowe A przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego

 

 

 

 

 

 

 1. Ponad 100g do   350g

1

1

 

 

 

 

Polecone EK krajowe B przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego

 

 

 

 

 

 

 1. Ponad 100g do 350g

1

1

 

 

 

 

 1. Ponad 500g do 1000g

1

1

 

 

 

 

 1. Ponad 1000g do 2000g

1

1

 

 

 

 

Polecone PR krajowe A przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego

 

 

 

 

 

 

 1. Ponad 100g do 350g

1

1

 

 

 

 

Polecone PR krajowe B przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego

 

 

 

 

 

 

 1. Ponad 100g do 350g

1

1

 

 

 

 

 1. Ponad 500g do 1000g

1

1

 

 

 

 

 

 

Brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia Zamawiającego kosztami wykonania usługi „ niepocztowej” na podstawie cennika Wykonawcy dołączonego do umowy.

PYTANIE NR 2:

Zgodnie z rozdziałem VI pkt 1.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca – zamiast wpisu do rejestru operatów pocztowych zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe – legitymował się zezwoleniem na wykonywanie działalności pocztowej.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami końcowymi i przejściowymi uchwalonej w dniu 23 listopada 2012 roku nowej ustawy Prawo pocztowe:

Art. 181: Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują działalność pocztową na podstawie wydanych zezwoleń stają się z mocy prawa przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

Art. 6. 1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”.

Skutek takiej zmiany podkreślał sam Projektodawca w uzasadnieniu do projektu niniejszej ustawy:

„Uprawnienia operatorskie uzyskiwane będą na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE, tym samym zniesiony zostanie dotychczasowy obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usługi związane z przesyłkami z korespondencją do 2000 g i przesyłek dla ociemniałych.” Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – prawo pocztowe Druk sejmowy nr 801, s. 2

Od 1 stycznia 2013 r. zatem operator pocztowy może legitymować się wyłącznie wpisem do rejestru, bez konieczności posiadania zezwolenia, gdyż działalność pocztowa jest działalnością regulowaną, co

znajduje wyraz w ww. art. 6 tekstu nowej ustawy Prawo pocztowe oraz w nowej definicji ustawowej tego podmiotu:

 

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12) operator pocztowy – przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych;

Zatem od dnia 1 stycznia 2013 r. wymóg posiadania zezwolenia został całkowicie zniesiony.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisów SIWZ, w których Zamawiający wskazuje na konieczność posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności pocztowej przez Wykonawcę lub inne podmioty, tak by zapis odpowiadał aktualnie obowiązującej regulacji prawnej – wyłącznie konieczności posiadania wpisu do rejestru operatorów pocztowych? Wykonawca zwraca przy tym uwagę, że w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2 opisuje, że wymaga przedstawienia wpisu do rejestru operatorów pocztowych a nie zezwolenia na wykonywania działalności pocztowej.

PYTANIE NR 3:

W § 6 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający wskazuje możliwość, by Wykonawca wykazał że jego usługi nie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego.

Powyższe wskazuje, że Zamawiający przewiduje sytuację, w której przystępujący do realizacji zamówienia wykonawca nie będzie obowiązany do naliczania podatku VAT. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 17 zwolnione z podatku VAT są jedynie powszechne usługi pocztowe. Wykonawca zwraca uwagę, że jedynym podmiotem świadczącym powszechne usługi pocztowe zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Prawo pocztowe jest operator wyznaczony, którym zgodnie z art. 178 ustawy jest do roku 2015 Poczta Polska S.A., i to tylko w ramach obowiązku nałożonego na niego przez ustawę. Inni Wykonawcy, jak również operator wyznaczony występujący jako jeden z podmiotów na konkurencyjnym rynku usług pocztowych świadczą usługi „wchodzące w zakres usług powszechnych”, czyli, zgodnie z art. 3 pkt. 30 Prawa pocztowego, usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych. Przedmiotem zamówienia nie są więc powszechne usługi pocztowe, w związku z czym wykonawca realizujący zamówienie, niezależnie od jego statusu, będzie zmuszony opodatkować usługi wchodzące w ramy zamówienia.

 

Pogląd ten znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2014 r., sygn. I FSK 733/2013 wskazał, że „aby świadczenie usług pocztowych było objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, o którym mowa w art. 132 ust. 1 lit. a Dyrektywy 112, konieczne jest, by usługi te miały charakter powszechnych usług pocztowych. Konsekwentnie, inne usługi pocztowe należy traktować jako opodatkowane. Zdaniem sądu, należy uznać, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT rozumiany w ten sposób, że z unormowanego tam zwolnienia korzystają wszelkie usługi pocztowe realizowane przez operatora publicznego, bez względu na ich charakter, jest sprzeczny z art. 132 ust. 1 lit. a Dyrektywy 112.” Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że „Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT przysługuje wtedy, gdy spełnione są dwie przesłanki. Przesłanka podmiotowa, tj. świadczenie usługi przez operatora obowiązanego od świadczenia powszechnych usług pocztowych i przesłanka przedmiotowa, tj. powszechny, a więc nie wynegocjowany indywidualnie, charakter usługi pocztowej.” W ramach przedmiotowego zamówienia nie istnieje po stronie operatora wyznaczonego obowiązek kontraktowania, nie może on więc ze zwolnienia skorzystać.

 

Dlatego też Wykonawca zwraca się o usunięcie z SIWZ powyższego zapisu jako niemającego zastosowania do niniejszego zamówienia. Usługi świadczone w ramach umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, powinny być zawsze opodatkowane stawką 23%.

 

PYTANIE NR 4:

Zamawiający zastrzega w SIWZ, w rozdziale IV pkt. 15 oraz w rozdziale V pkt 15, a także w §2 ust 4 wzoru umowy, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia związanej z doręczaniem przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnym zwrotem.

Takie zastrzeżenie nie ma oparcia w obowiązujących przepisach. Art. 36a ust. 2 pkt. 1 uprawnia do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania jedynie w stosunku do kluczowych części zamówienia. Już sama wykładania językowa niniejszego zapisu wskazuje, że zastrzeżenia tego można dokonać tylko wyjątkowo, w stosunku do niewielkiej części zamówienia. Zamawiający zaś objął tym obowiązkiem zdecydowaną większość, przedmiotu zamówienia, de facto ograniczając możliwość skorzystania z podwykonawców w ogóle.

Na temat skorzystania z uprawnienia określonego w art. 36a Pzp niejednokrotnie wypowiadała się Krajowa Izba Odwoławcza. I tak w wyroku z dnia 21 maja 2014 roku, sygn. KIO 923/12, stwierdziła: „Przepis ten wprowadza wyjątek od ogólnej zasady możliwości powierzenia realizacji całości lub części zamówienia podwykonawcom i jako taki powinien być stosowany w sposób ścisły. Wyłączenie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia musi być umotywowane specyfiką przedmiotu zamówienia i poprzedzone jego wnikliwą analizą, która wyklucza prawidłową realizację zamówienia w przypadku, gdy jego część zostanie powierzona podwykonawcy. Powyższa regulacja wyraźnie wskazuje, iż zasadą jest obowiązek dopuszczenia możliwości podwykonawstwa, zaś ograniczenie tego uprawnienia wykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką danego zamówienia. Ciężar wykazania tej szczególnej okoliczności spoczywa na zamawiającym, który zamierza uczynić użytek z tego wyjątku od ogólnej reguły postępowania. Przykładowo można wskazać, że takim wyjątkiem może być wykonanie dzieła w postaci utworu, który może wykonać tylko dany wykonawca, wykonanie prac renowacyjnych, gdzie wykonawcą może być tylko podmiot posiadający w tym zakresie specjalistyczną wiedze i doświadczenie, itd.” Podzieliła tym samym stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 7 listopada 2013 roku, KIO/KU 97/13: „zamawiający jest uprawniony do rozważenia wyłączenia z udziału w realizacji zamówienia podwykonawców w sytuacji, gdy jego wykonanie wymagać będzie szczególnego, osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy. Najczęściej będą to prace polegające na działalności twórczej, artystycznej czy szkoleniowej np. stworzenie utworu muzycznego, wykonanie robót konserwatorskich zabytku lub dzieła sztuki, wykonanie ekspertyzy wymagającej szczególnej i specjalistycznej wiedzy, itp. Ich wykonanie wymaga bowiem posiadania szczególnych cech i zdolności, zwykle właściwych ściśle określonemu kręgowi wykonawców. W konsekwencji zamawiający ograniczając podwykonawstwo zakazuje powierzania go podmiotom, którzy takich cech i zdolności mogą nie posiadać. Powierzenie wykonania robót w tym zakresie, innemu niż wybranemu wykonawcy może doprowadzić do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z oczekiwaniami zamawiającego, a nawet może doprowadzić do nieodwracalnych szkód w wykonywanym dziele.”

Świadczenie usług pocztowych z pomocą podwykonawców jest zaś powszechnie przyjęte i sankcjonowane wyraźną dyspozycją Prawa pocztowego, który nie wymaga nawet od podwykonawców posiadania stosownych uprawnień – pod warunkiem, że działalność wykonywana jest w imieniu operatora pocztowego. Wskazać bowiem należy, że ustawa Prawo Pocztowe wskazuje wprost w art. 6ust. 4: „Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego (…).” Tak więc mając na uwadze powyższe specyfika zamówienia pozwala na posługiwanie się podwykonawcami nawet nieposiadającymi wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, posługiwanie się podwykonawcami nie stanowi przeszkody w prawidłowym wykonaniu zamówienia – zastrzeżenie osobistego wykonania wskazanych czynności nie ma więc żadnych podstaw faktycznych ani prawnych. Co więcej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne, co tym bardziej czyni zastrzeżenie Zamawiającego niezasadnym.

Co więcej, ograniczenie podwykonawstwa może być odczytane jako działanie celowe, którego skutkiem ma być ograniczenie konkurencyjności postępowania, powszechnie bowiem wiadomo, że jedynie operator wyznaczony – Poczta Polska S.A. – jest w stanie realizować usługi bez jakiejkolwiek pomocy podwykonawców. Jak już wskazywano, ograniczenie konkurencyjności postępowania nie leży w interesie Zamawiającego i może doprowadzić do sytuacji, że ofertę będzie w stanie złożyć tylko jeden podmiot, co – w obliczu świadomości Poczty Polskiej o braku konkurencji – będzie miało wpływ na cenę ofertową.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o eliminację zapisów ograniczających podwykonawstwo z SIWZ.

PYTANIE NR 5:

Zamawiający w § 1 pkt 2 ppkt 1) Ogólnych Warunków Umowy ( Załącznik nr 7 do SIWZ )wskazuje, iż przedmiotem umowy ma być usługa traktowania przesyłki poleconej jako przesyłki z zadeklarowaną wartością. Jednocześnie nie wskazano ilości przesyłek, które będą nadawane z taką usługą. Wykonawca pragnie zauważyć, iż koszt tego typu usługi znacznie przewyższa koszt procesowania przesyłki rejestrowanej, a związane jest to z ubezpieczeniem takiej przesyłki, w związku z tym nie jest możliwe wliczenie tego kosztu do ogólnego kosztu wysyłki przesyłek rejestrowanych. Słusznie zresztą Zamawiający wyodrębnia ten rodzaj usługi jako usługę komplementarną dla przesyłek rejestrowanych, obok usługi potwierdzenia odbioru. Dlaczego zatem w formularzu ofertowym nie określono wolumenu przesyłek, dla których Zamawiający wymagałby tego typu usługi tak jak w przypadku zwrotnego potwierdzenia odbioru? W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zamieszczenie w formularzu asortymentowo-cenowym, załącznik nr 1A do SIWZ, wolumenu przesyłek, dla których żądałby świadczenia dodatkowej usługi w postaci traktowania przesyłki jako przesyłki z zadeklarowana wartością.

PYTANIE NR 6:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt.8 wskazuje, iż placówka nadawcza Wykonawcy na terenie miasta Mława powinna być czynna od poniedziałku do piątku w godzinach, co najmniej 12:00 do 16:00. Natomiast w Warunkach udziału w postępowaniu z pkt. 1 c, wskazuje, że placówka musi być czynna we wszystkie dni robocze ( od poniedziałku do piątku), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy – co najmniej 6 godzin dziennie. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie i wskazanie właściwego wymogu godzinowego.

PYTANIE NR 7:

Zamawiający wskazuje w załączniku nr 7 do SIWZ – Ogólne Warunki Umowy Projekt w § 5 w pkt 6, iż „Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu, pokwitowanie przez adresata „ potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia”. Wykonawca wnosi o wydłużenie w/w terminu do 7 dni roboczych od dnia doręczenia.

PYTANIE NR 8:

Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 1A do SIWZ do wyceny wskazuje przesyłki kurierskie. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czy są to przesyłki krajowe, jeśli tak to czy będzie to serwis miejski ? Czy Zamawiający może podać przedziały wagowe takiego rodzaju przesyłek ? Z jakiego miejsca będą realizowane odbiory, czy tylko z siedziby Starostwa w Mławie? Czy Zamawiający przewiduje usługi pobrania i do dokumenty zwrotne w ramach takiego rodzaju przesyłek? Czy Zamawiający wymaga doręczenia do konkretnej godziny? Czy Zamawiający jest w stanie podać do ilu miejscowości poza Mławą będą wysyłane przesyłki kurierskie, o ile takie będą ?

PYTANIE NR 9:

Zamawiający w odpowiedziach na pytania jednego z Wykonawców z dnia 30.07.2015 wskazał że deklarowane terminy doręczenia zgodnie z art. 47 pkt. 1 ustawy Prawo Pocztowe będą dla przesyłek priorytetowych D+1- w dniu następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem nadania do godziny 15:00, oraz dla przesyłek ekonomicznych D+3 – w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania, gdzie „ D” oznacza dzień nadania przesyłki. Wykonawca wnosi o wydłużenie w/w terminów odpowiednia dla przesyłek priorytetowych na termin D+3, dla przesyłek ekonomicznych na termin D+4.

PYTANIE NR 10:

Zamawiający w Formularzu asortymentowo-cenowym ( Załącznik nr 1A do SIWZ ) wskazuje w odpowiednich wierszach ilości przesyłek poleconych oraz usługi potwierdzenia odbioru. Natomiast poniżej Zamawiający podaje ilości potwierdzeń odbioru ( druki ). Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ponieważ druków jest zdecydowanie więcej niż przesyłek wskazanych w formularzu cenowym.

PYTANIE NR 11:

Zamawiający dokonując odpowiedzi jednego z Wykonawców zmodyfikował Formularz asortymentowo-cenowy , natomiast nie umieścił go na stronie internetowej. W związku w powyższym, czy Zamawiający może udostępnić aktualną wersję formularza cenowego?

 

 

 

 

Odpowiedzi:

 

Ad.1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A.

Zamawiający  nie przewiduje   modyfikacji  SIWZ w części załącznika 1A do SIWZ

 

Ad.2 Zamawiający dokonuje modyfikacji  SIWZ w rozdziale VI pkt. 1.1

 

Ad. 3 Zamawiający dokonuje modyfikacji  załącznika Nr 7 do SIWZ ogólne warunki umowy projekt w § 6 ust. 5

 

Ad. 4 Zamawiający dokonuje modyfikacji   SIWZ w  rozdziale  IV pkt.15 i rozdziale V pkt.15 a także w §2 ust.4 załącznika Nr 7 do SIWZ ogólne warunki umowy.

Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Jednocześnie zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

Ad.5  Zamawiający dokonuje modyfikacji  załącznika Nr 7 do SIWZ ogólne warunki umowy projekt w § 1 pkt.2 ppkt. 1

 

 

Ad.6 Zamawiający dokonuje modyfikacji  SIWZ w rozdziale IV pkt.8

 

Ad.7 Zamawiający nie zmienia terminu doręczenia przesyłki

 

 

Ad. 8 Zamawiający dokonuje modyfikacji  SIWZ w części załącznika 1A do SIWZ

 

 

Ad.9 Zamawiający nie zmienia terminu doręczenia przesyłek priorytetowych i przesyłek ekonomicznych

 

Ad.10 Zamawiający dokonuje modyfikacji  SIWZ w części załącznika 1A do SIWZ

 

Ad 11  Modyfikacja SIWZ na usługi pocztowe  z dnia 30.07.2015r. została umieszczona na stronie internetowej w dniu 31.07.2015r http://www.bip.powiatmlawski.pl/659,przetargi-starostwa-powiatowego

 

 

 

 

 Zamawiający: z up. Barbara Gutowska Wicestarosta Powiatu Mławskiego

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. POSTĘPOWANIA NA USŁUGI POCZTOWE II)

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Ludwińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-08-17 12:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Ludwińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-18 09:17

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. POSTĘPOWANIA NA USŁUGI POCZTOWE

Zm. publ. 272.5.2015                                                                                        Mława 30.07.2015 r.

  
                                                       Wszyscy uczestnicy postępowania

nr  zm.publ.  272.5.2015

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania  dot. postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławskiego

Pytania i odpowiedzi dotyczące w/w postępowania.

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ................. zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone przez Wykonawcę z chwilą ich nadania spełniały wymóg zachowania prawidłowego terminu dla pisma urzędowego? Jednocześnie prosimy o podanie wolumenu ilościowego lub udziału procentowego przesyłek nadawanych w odniesieniu do całości zamówienia , co pozwoli Wykonawcy na precyzyjne oszacowanie wartości oferty.
 2. W Dziale IV pkt. 9 Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do pakowania, adresowania i oznaczania przesyłek zgodnie z wymogami określonymi przez Wykonawcę, Czy w ramach tego zobowiązania Zamawiający dopuszcza możliwość, aby świadcząc usługi w ramach niniejszego postępowania Wykonawca umieszczał przesyłki Zamawiającego w innych kopertach, w tym zawierających inne nadruki niż Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca nadawał przesyłki Zamawiającego jako ich nadawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłce w miejscu Nadawcy będzie widniała nazwa podmiotu trzeciego tylko ze wskazaniem, że jest to korespondencja w imieniu Zmawiającego, a dodatkowo w konsekwencji na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający?

 

 1. Czy Zamawiający określa kategorie przesyłek wg czasu dostarczenia? Zgodnie z art. 47 pkt. 1 ustawy Prawo Pocztowe wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych określone następującą:

a) przesyłka priorytetowa D+1 - w następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem nadania do godziny 15:00;

b) przesyłka ekonomiczna D+3 - w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania, gdzie „D - oznacza dzień nadania przesyłki.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli powyższe deklarowane terminy doręczeń przesyłek.

 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisów w zał. Nr 1A do SIWZ - poz. 2 dotyczącej proporcji ilości usługi potwierdzenie odbioru do ilości przesyłek poleconych w poz.1. (ZPO musi być przesyłka poleconą)
 1. W związku z faktem, ze z dniem 01 stycznia 2014 roku w obrocie międzynarodowym została zlikwidowana kategoria: „ekonomiczne przesyłki listowe polecone" - usługi przesyłek poleconych są świadczone tylko jako usługi priorytetowe. W związku z powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie pozycji 2 usługa polecenie do przesyłek zagranicznych w zał. Nr 1A do SIWZ.
 2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez Wykonawcę, narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia, dzięki któremu proces przygotowywania korespondencji ulegnie uproszczeniu?

Odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone przez Wykonawcę z chwilą ich nadania  spełniały wymóg zachowania prawidłowego terminu dla pisma urzędowego.Oszacowanie wartości oferty należy dokonać na podstawie załącznika nr 1A do SIWZ.

Ad.2 Zamawiający nie  dopuszcza możliwości, aby świadcząc usługi w ramach niniejszego postępowania Wykonawca umieszczał przesyłki Zamawiającego w innych kopertach, w tym zawierających inne nadruki  Zamawiającego.

Zamawiający nie  dopuszcza, aby Wykonawca nadawał przesyłki Zamawiającego jako ich nadawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłce w miejscu Nadawcy będzie widniała nazwa podmiotu trzeciego tylko ze wskazaniem, że jest to korespondencja w imieniu Zmawiającego, a dodatkowo w konsekwencji na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający.

Ad.3 Zamawiający określa kategorie przesyłek wg czasu dostarczenia zgodnie z art. 47 pkt. 1ustawy Prawo Pocztowe wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych określone            następująco:

 1. przesyłka priorytetowa D+1 - w następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem   nadania do godziny 15:00;
 1. przesyłka ekonomiczna D+3 - w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania, gdzie „D” oznacza dzień nadania przesyłki.

   Ad.4 Zamawiający w zał. Nr 1A do SIWZ w  poz. 2 dokonuje korekty dot. ilości usługi potwierdzenie odbioru do ilości przesyłek poleconych tj. „- suma ilości rok- 26.616: -suma ilości za 3 lata – 79.848”

Zamawiający dokonuje modyfikacji  SIWZ w części załącznika 1A do SIWZ (poz. 2A)

Ad. 5 Wykonawca w pozycji 2 załącznika nr 1A do SIWZ  nie dokonuje  wyceny (wartość             O zł.)„ usługa polecenie do przesyłek zagranicznych”.

Ad. 6 Zamawiający  przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez Wykonawcę, narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia.

 Zamawiający: z up. Barbara Gutowska Wicestarosta Powiatu Mławskiego

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. POSTĘPOWANIA NA USŁUGI POCZTOWE)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-07-31 08:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Ludwińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 12:30

OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławskiego
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe w BZP pod poz. 190550-2015 z dnia 27.07.2015r..................

SIWZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
   data wytworzenia: 2015-07-24
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2015-07-27 15:04
  • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2015-08-26 13:18

drukuj (SIWZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-07-27 15:04

SPECYFIKACJA NA USŁUGI POCZTOWE

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
   data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2015-08-26 12:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-08-26 12:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17462
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-26 13:18:03