Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Komunikacji
ul. Wyspiańskiego 8A
06-500 Mława
Dyrektor Wydziału Komunikacji - 23 655 29 16
Rejestracja pojazdów - 23 654 34 41

Prawa jazdy - 23 654 20 84
Transport drogowy, usuwanie pojazdów z dróg - 23 653 15 56

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Staniszewski
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 16:23
 • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 08:29

Dyrektor Wydziału tel. 23 655 29 16
Prawa Jazdy tel. 23 654 20 84
Rejestracja Pojazdów tel. 23 654 34 41

Transport Drogowy, Usuwanie pojazdów z dróg tel. 653 15 56
Wydział Komunikacji otwarty w dniach: pon. - piąt. w godz. od 8.00 do 16.00

Wydawanie numerków w godz. od 8.00 do 15.00


Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy realizacja zadań dotyczących dróg publicznych, ruchu drogowego, transportu publicznego, a w szczególności:

1) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;

2) wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;

3) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

4) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofanie licencji oraz wydawanie wypisów z licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy;

5) udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie wypisów z zezwoleń;

6) udzielanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydawanie wypisów z tych zezwoleń;

7) wydawanie, odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających wykonanie przez przedsiębiorców krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na potrzeby własne oraz wydawanie wypisów z tych zaświadczeń;

8) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy własne;

9) opracowywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

10) wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie;

11) rejestracja, wyrejestrowywanie oraz ewidencja pojazdów;

12) wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, wtórników nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych;

13) wprowadzanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu;

14) wydawanie decyzji o nadaniu i wybijaniu numerów identyfikacyjnych na nadwoziach i silnikach pojazdów;

15) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu;

16) zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego;

17) wprowadzanie do systemu adnotacji o zbyciu pojazdu;

18) prowadzenie ewidencji druków i tablic rejestracyjnych;

19) współpraca z organami policji, prokuratury i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie danych o właścicielach pojazdów;

20) dokonywanie wpisu, odmowa dokonania wpisu, zmiana danych, rozszerzenie zakresu wpisu i odmowa dokonania zmiany oraz wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; 

21) nadawanie, zmiana i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

22) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

23) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

24) wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowanie pojazdami;

25) wymiana praw jazdy;

26) zwrot zatrzymanego lub cofniętego prawa jazdy;

27) wymiana dokumentu prawa jazdy na podstawie zagranicznego prawa jazdy;

28) wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM;

29) generowanie Profilu Kandytata na Kierowcę (PKK);

30) nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z wykorzystaniem aplikacji "Portal Starosty";

31) wydawanie wtórników i pozwoleń do kierowania tramwajem;

32) wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu, w drodze decyzji, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

33) prowadzenie ewidencji druków międzynarodowych praw jazdy, legitymacji, instruktorów;

34) kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne w celu sprawdzenia kwalifikacji;

35) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców- przedsiębiorcom i instruktorom nauki jazdy;

36) potwierdzanie posiadania kwalifikacji zawodowych;

37) dokonywanie wpisów instruktorów i wykładowców do ewidencji i nadawanie im numerów ewidencyjnych jak również odmowa dokonania wpisu do ewidencji;

38) zgłaszanie kandydatów na instruktorów i wykładowców na egzamin sprawdzający kwalifikacje przez komisję powołaną przez Wojewodę;

39) wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji dla instruktorów;

40) wydawanie wykładowcom zaświadczeń o wpisie do ewidencji;

41) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru, wprowadzenie zmiany danych, rozszerzenie zakresu tego wpisu oraz skreślenie z rejestru;

42) wydawanie i cofanie w drodze decyzji poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców;

43) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy;

44) organizowanie transportu publicznego;

45) opracowywanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

46) dokonywanie wyboru operatora publicznego;

47) zawieranie umów na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego;

48) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;

49) wydawanie w drodze decyzji potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

50) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym;

51) usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym;

52) naliczanie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę;

53) wydawanie pozwoleń na odbiór pojazdów z parkingu strzeżonego po uiszczeniu kosztów usuwania i przechowywania;

54) występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu nieodebranego z parkingu na rzecz powiatu;

55) wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu;

56) wydawanie decyzji o kosztach usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczeniu pojazdu

 

 

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?

Spis procedur znajduje sie w linku na podstronie "jak załatwić sprawę":

 http://www.bip.powiatmlawski.pl/934,procedury-dot-komunikacji.html 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2014-09-17
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 09:58
 • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 09:34

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 109974
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-27 09:34:54