Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXII/240/2005 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2006 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmian./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 37.760.084 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z : 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 4.577.889 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a. 2) realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 694.139 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 37.964.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 4.577.889 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a. 3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 694.139 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b. § 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ujętym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. 1. Z dochodów, o których mowa w § 1ust. 1 przeznacza się kwotę 816.601 zł na spłatę: 1) rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 202.480 zł, 2) rat kredytów zaciągniętych w banku w wysokości 614.121 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.020.664 zł wynikającego z różnicy pomiędzy ustalonymi dochodami budżetu powiatu pomniejszonymi o planowane spłaty rat pożyczek i kredytów a planowanymi wydatkami będzie: 1) Planowany kredyt na udzielone poręczenie powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 666.664 zł. 2) Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. „Remonty w placówkach oświatowych” w wysokości 179.000 zł, 3) Planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego oraz zagospodarowanie terenu – Dom Pomocy Społecznej w Bogurzynie” w wysokości 175.000 zł. § 5. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik nr 5. § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 585.665 zł na : a. doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 39.837 zł, b. usamodzielnienia wychowanków w wysokości 35.988 zł, c. remonty w placówkach oświatowych w wysokości 300.000 zł, d. regulacje płacowe w Starostwie Powiatowym w wysokości 99.840 zł. e. remonty w Starostwie Powiatowym w wysokości 110.000 zł § 7. 1) Ustala się wydatki inwestycyjne powiatu na rok 2006 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 1.377.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 2) Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 5.522.622 zł , w tym w 2006 r. w wysokości 845.000 zł i w 2007 r. w wysokości 4.677.622 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 7. 3) Łączne wydatki inwestycyjne w 2006r ustala się w wysokości 2.222.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. § 8. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych w wysokości 928.790 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. §9. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 440.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 72.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. § 10. Ustala się plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. § 11. Wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 12 do uchwały. § 12. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 250.000zł. Zestawienie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan finansowy stanowi załącznik nr 13. § 13. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 450.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 967.000zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 14. § 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. 2. Określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu. 3. Zaciągania długu i spłat zobowiązań powiatu wynikających z niniejszej uchwały. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega publikacji. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Boćkowski

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2005-12-02 11:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-10 13:38
Załączniki do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2005-12-02 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-10 13:39

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9255
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-01-17 11:47:11