Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Świadczenie usług w punktach odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty 

pod nr telefonu:

(023) 655 29 03

lub za pomocą poczty elektronicznej:

nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

zapisy telefoniczne są przyjmowane  od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz. 16

zapisy On-line (całodobowe)

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i mediacji opublikowano w powyższych zakładkach

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-23 14:01
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-18 15:10

 

Komunikat Starosty Mławskiego

sporządzony w oparciu o zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego wydane w dniu 9 czerwca 2020r.  dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.          

 

     Wobec istniejącego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 i będącej następstwem tej sytuacji potrzeby uregulowania sposobu wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy pranej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w związku z powrotem do stacjonarnego działania punktów niniejszym informuję, że we wszystkich lokalach usytuowanych na terenie Powiatu Mławskiego w których jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie należy przestrzegać następujących zasad:

Zapewnienie bezpieczeństwa wykonawców oraz osób zgłaszających się po porady.

 1. W lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt:
 1. Może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w lokalu punktu osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy.
 3. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatki itp.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie należy pożyczać przedmiotów od innych osób.
 5. Należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

 

 1. Zasady ochrony indywidualnej:
 1. Czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno się zachować odstęp minimum 2 metry oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. Do punktu, w którym jest świadczona pomoc mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Zasada zakrywania ust i nosa powinna odbywać się na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
 4.  Wszystkie osoby wykonujące zadania w punkcie a także osoby, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy powinny mieć zakryte usta i nos.
 5. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce.
 6. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:
 7. Powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdym przyjęciu interesanta.
 8. Należy pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu (np. klawiatura komputera), w tym osobistego, przed wejściem i po wyjściu z punktu.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu. Ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni.
 10. Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich.

 

Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia się wykonawcy/osoby zgłaszającej się po poradę lub w celu zapisu:

 1. Jeżeli osoba wykazuje objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie ją odizolować  w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrowej odległości od innych osób.
 2. W przypadku gdy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym) unikając transportu zbiorowego, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować powiatową stację sanitarną epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wykonawcy/osoby zgłaszające się na poradę lub w celu zapisu nie powinni przychodzić do punktu. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym ,a  w  razie pogorszenie się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeniu koronawirusem.
 5. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku wystąpienia u osoby podczas pobytu w punkcie niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną, należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy oraz powiadomić właściwą miejscową stację sanitarną – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar w którym poruszała się osoba potencjalnie zarażona należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

 

 1. Wytyczne dla wykonawców:
 1. Zaleca się aby spotkania w punktach były przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami minimum 1,5 m.
 2. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do punktu należy umyć ręce wodą z mydłem.
 3. Należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę, jeśli jest to niemożliwe zwiększyć odległość osoby od osoby na minimum 2 m; dezynfekować dłonie.
 4. Zachować bezpieczną odległość od osób, które zgłosiły się na wizytę.
 5. Należy regularnie i często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem  i dezynfekować osuszone   dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 6. Podczas kaszlu i kichania trzeba zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza  i umyć ręce.
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 9. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni  (biurka).
 10. Unikać dojazdów na dyżury środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

                                                                                                      STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                                                                                          /-/

                                                                                          JERZY RAKOWSKI

 

Mława, dnia 25.06.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-06 11:57
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-06 12:01

 

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim  

    

Z dniem 25 maja 2020 roku wznowione zostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w sposób bezpośredni – już we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Mławskiego.

Od 11 maja br. w sposób bezpośredni bezpłatną pomoc można było uzyskać w punktach zlokalizowanych na terenie Miasta Mława oraz w Gminie Szydłowo, Dzierzgowo  i Wiśniewo. Natomiast od 25 maja br. w sposób bezpośredni będzie można uzyskać taką pomoc w punktach zlokalizowanych w Gminie Wieczfnia Kościelna oraz w Gminie  Strzegowo.

Do punktów będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 2m.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020r. poz. 294 ze zm.) poszerzające krąg beneficjentów.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Co istotne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy będą zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dodatkowo oświadczenie  o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby chcące skorzystać z bezpłatnego poradnictwa proszone są o umówienie terminu  i godziny wizyty pod nr telefonu 023 655 29 03 bądź dokonać zgłoszenia na adres  e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

W drugiej połowie roku planowane jest uruchomienie zapisów na porady poprzez rezerwację on- line.

 

                                                                                                         STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                        JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 21.05.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-22 14:59
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 15:00

 

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim  

      Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba organizacji nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy.

       W obecnej sytuacji informuję, że z dniem 30 kwietnia 2020r. ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi punktów to 11 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu  w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03.

                                         STAROSTA MŁAWSKI         

                           JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 30.04.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-30 15:05
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-16 09:07

 

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Mławskim  

      Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba organizacji nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy.

       W obecnej sytuacji informuję, że z dniem 17 kwietnia 2020r. ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi punktów to 4 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu  w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03.

                                                                                                         STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                           JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 17.04.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-17 15:38

 

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Mławskim  

      Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba organizacji nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy.

       W obecnej sytuacji informuję, że z dniem 10 kwietnia 2020r. ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi punktów to 20 kwietnia 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03.

                                                                                                         STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                              JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 10.04.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-04-10
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-10 10:46

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim  

      Ze względu na aktualną sytuację wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba organizacji nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy.

       W obecnej sytuacji informuję, że z dniem 27 marca 2020r. ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi punktów to 14 kwietnia 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03.

                                                                                                         STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                                           JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 27.03.2020r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-03-27
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-27 11:48
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 11:57

Komunikat

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Mławskim

           W trosce o bezpieczeństwo w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta  Mławski informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku zawieszeniu ulega bezpośrednie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03

 

                                                                                               STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                  JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 16.03.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-16 09:05
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9844
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-18 15:10