Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3. DANE TELEADRESOWE / JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

4. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art.36 oraz art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1923)

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku pozwolenia na budowę:

 1. wniosek o pozwolenie na budowę (wniosek do pobrania),

 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie do pobrania),

 3. trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami   i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz kopią uprawnień projektanta/sprawdzającego i kopią zaświadczenia (ważnego na dzień opracowania projektu)  o wpisie projektanta/sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mówi art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

 4. oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane),

 5. ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

 6. Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej - art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,

 7. Dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6 lit. a lub b ustawy – Prawo budowlane,

 8. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - art. 33 ust. 2 pkt 7 lit. a i b ustawy – Prawo budowlane,

 9. Specjalistyczna opinia - art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

 10. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

 11. Zgoda na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub którego budowa wynika z umów międzynarodowych - art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,

 12. Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego    i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej - art. 39a ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r . o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,

 13. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

 14. dowód wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z tabelą opłaty skarbowe.

  W wypadku pozwolenia na rozbiórkę:

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

do wniosku należy dołączyć:

 1. zgodę właściciela obiektu

 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki

 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

 5. oświadczenie o opróżnieniu obiektu i odłączeniu od mediów

 6. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi

 7. w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu wykonany przez uprawnioną osobę;

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

7. OPŁATY:

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1923)

- opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:

1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,

- nie więcej niż – 539 zł,

2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

3. innego budynku – 48 zł,

4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

5. budowli związanych z produkcją rolniczą – 112 zł,

6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,

7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra – 105 zł,

8. innych budowli – 155 zł,

9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,


- opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 38 zł,

- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,

- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88109025900000000150139475

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY;

Decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.

9.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek pozwolenie na budowę do 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.)

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

11. INFORMACJE DODATKOWE:

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-05-07 13:40
 • zmodyfikował: Inspektor
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-05 14:51

druki

Metryka

 • opublikował: Inspektor
  data publikacji: 2022-09-07 08:16

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24055
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-07 08:17:44