Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie.

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 654 34 41, pokój nr 1

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku:

 1. Wywozu pojazdu za granicę:
  • wniosek o czasową rejestrację pojazdu
  • dowód własności pojazdu
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny
  • dotychczasowe tablice rejestracyjne
  • zaświedczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego ( jeżeli w dowodzie rejestracyjnym brak jest informacji o aktualnym badaniu technicznym )
 2. W przypadku przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP
  1. Przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu:
   • dowód własności pojazdu,
   • dokumenty homologacyjne wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 3,
   • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
   • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
   • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane,
   • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
   • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy,
  2. Przejazd pojazdem zerejestrowanym na terytorium RP w celu dokonania badanie technicznego lub naprawy:
   • dowód własności pojazdu,
   • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
   • dotychczasowe tablice rejestracyjne,

Dokument określający tożsamość - do wglądu:

 1. działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
 2. przedstawiciela,
 3. pełnomocnika

Pełnomocnictwo: W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - z wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

Potwierdzenie wniesienia opłat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Opłata za wydanie:
  1. dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:
   • Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych (w tym opłata rejestracyjna 61,00 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
   • Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych (w tym opłata rejestracyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
   • Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata rejestracyjna 39,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
   • Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata rejestracyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
  2. dotyczy wywozu pojazdu za granicę:
   • Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych (w tym opłata rejestracyjna 111,00 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
   • Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych (w tym opłata rejestracyjna 64,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
   • Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata rejestracyjna 67,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
   • Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 54,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

UWAGA od dnia 02.05.2022r. ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471

Należną opłatę skarbową-ewidencyjną wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475.

Należne opłaty można uiścić:

 1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A| w godz. 8:00 do 14:00
 2. Przelewem na wyżej wymienione konta Starostwa Powiatowego w Mławie

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY

 1. Decyzja o czasowej rejestracji pojazdu.
 2. Wydanie tablic tymczasowych, pozwolenia czasowego, nalepek na tablice tymczasowe.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

FORMULARZE DO POBRANIA

drukuj (KARTA INFORMACYJNA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Artur Wiloch
  data publikacji: 2003-06-27 11:12
 • zmodyfikował: Artur Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-05 12:55

Formularze do pobrania

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-28 14:30
 • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 14:40

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16790
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-05 12:55:33