Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 

NAZWA USŁUGI: CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 654 34 41
pokój nr 1

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

6) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

8) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Wniosek o czasową rejestrację pojazdu

W przypadku:

    a) wywozu pojazdu za granicę:

- dowód własności pojazdu

- dotychczasowy dowód rejestracyjny

- dotychczasowe tablice rejestracyjne

- karta pojazdu (jeżeli została wydana)

    b) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP - dowód własności pojazdu

    c) przejazdu pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP w celu dokonania badania technicznego lub naprawy:

- dowody własności pojazdu (dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca jest inną osobą niż wpisana do dowodu rejestracyjnego),

- dotychczasowy dowód rejestracyjny (do depozytu),

- dotychczasowe tablice rejestracyjne (do depozytu).

 II.Dokument określający tożsamość:

    a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

    b) przedstawiciela.

III.W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

IV.W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

V.Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

VI.Potwierdzenie wniesienia opłat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

    a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:

 

Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

      

        b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę:

       

Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych (w tym opłata komunikacyjna 111,00 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 64,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata komunikacyjna 64,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)
Rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 54,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149,

Należną opłatę skarbową-ewidencyjną wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198.

Należne opłaty można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A| w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na wyżej wymienione konta Starostwa Powiatowego w Mławie

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

1) Decyzja o czasowej rejestracji pojazdu.

2) Wydanie tablic tymczasowych, pozwolenia czasowego, nalepek na tablice tymczasowe.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:
Brak.

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:12
 • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-18 09:03

Formularze do pobrania

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-28 14:30
 • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 14:40

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15024
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-18 09:03