Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Mławskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie rocznego planu rzeczowo- finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Mławskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2016
Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Mławskiego z dnia 02 luty 2016r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Status: nieobowiązujące- Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Mławskiego z dnia 02.02.2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Mławskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo- finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Mławskiego z dnia 11.02.2016r. dotyczące zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 44/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 8/2016 Starosty Mławskiego z dnia 11 luty 2016r. w sprawie zmainy Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Mławskiego z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo- finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Mławskiego z dnia 01 marca 2016r. w sprawie procedury realizacji umowy na dostawę materiałów biurowych w roku 2016 przez wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Mławskiego z dnia 08.03.2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,ZDROWA JESIEŃ" dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2016 roku
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Mławskiego z dnia 14.03.2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedur mających wyłonić Wykonawcę audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej – adaptacji pomieszczeń sali gimnastycznej i pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą dla budowy Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Mławskiego z dnia 01.04.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Mławskiego z dnia 24.01.2011r. w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Mławskiego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Mławskiego z dnia 31.03.2016r. dotyczące zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 44/2010 z dnia 31.12.2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Mławskiego z dnia 01.04.2016 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Mławskiego z dnia 19.04.2016r. w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo- finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Mławskiego z dnia 04.05.2016 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania analizy arkuszy organizacyjnych szkół oraz ustalenie zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, dla których Powiat Mławski jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Mławskiego z dnia 12 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Mławskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu dokumentów w zakresie gospodarki materiałowej
Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Mławskiego z dnia 23.05.2016r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Mławskiego z dnia 23.05.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2016 Starosty Mławskiego z dnia 02.02.2016r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 24/2016 Starosty Mławskiego z dnia 23.05.2016r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Mławskiego z dnia 06.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
Zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Mławskiego z dnia 14 czerwca 2016r w sprawie zmiany gospodarki kasowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Mławskiego z dnia 14.06.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2010 Starosty Mławskiego z dnia 31.12.2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Mławskiego z dnia 30.06.2016r. w sprawie postępowania z przesyłkami i dokumentami oznaczonymi klauzulą ,,tajemnica skarbowa'' w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Mławskiego z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Mławskiego z dnia 24.01.2011r. w sprawie przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 30/2016 Starosty Mławskiego z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo- finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Mławskiego z dnia 18.07.2016r. w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Mławskiego z dnia 18.07.2016r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Mławskiego z dnia 09.09.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Mławskiego z dnia 15 września 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego
we współdziałaniu z powiatowymi strażami,służbami,inspekcjami,jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie.
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie nr 35/2016 Starosty Mławskiego z dnia 19.09.2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Zarządzenie Nr 36/2016 Starosty Mławskiego z dnia 19 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 37/2016r. Starosty Mławskiego z dnia 22.09.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2012 Starosty Mławskiego z dnia 01.06.2012r w sprawie wprowadzenia wewnętrznego portalu intranetowego Starostwa Powiatowego w Mławie do przekazu informacji wewnątrz organizacji.
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 38/2016 Starosty Mławskiego z dnia 17.10.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2016 Starosty Mławskiego z dnia 02.02.2016r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok.
Status: nieobowiązujące- Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Mławskiego z dnia 17.10. 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 40/2016 Starosty Mławskiego z dnia 17.10.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego realizacji zamówień publicznych w przedmiocie usług społecznych oraz innych szczególnych usług w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad publikacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie.
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 42/2016 Starosty Mławskiego z dnia 31.10. 2016r. w sprawie wprowadzenia Edycji D Księgi Jakości Starostwa Powiatowego w Mławie zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 43/2016 Starosty Mławskiego z dnia 31.10.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2016 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2016r. w sprawie Rocznego Planu Rzeczowo-Finansowego ZFŚS
Status nieobowiązujące: Zarządzenie nr 44/2016 Starosty Mławskiego z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 45/2016 Starosty Mławskiego z dnia 02.11.2016r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie na kadencję w latach 2016-2020
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Mławskiego z dnia 22.11.2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 47/2016 Starosty Mławskiego z dnia 28.11.2016 roku w sprawie powołania Komisji do czynności zwiazanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż samochodu marki Peugeot 306.
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 48/2016 Starosty Mławskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2016 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2016r. w sprawie Rocznego Planu Rzeczowo-Finansowego ZFŚS
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Mławskiego z dnia 12.12.2016r. w sprawie zmiany do Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status:nieobowiązujące - ZarządzenieNr 50/2016 Starosty Mławskiego z dnia 12.12.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Mławskiego z dnia 07.10.2015 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.


Zarządzenie Nr 51/2016 Starosty Mławskiego z dnia 14.12.2016r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 52/2016 Starosty Mławskiego z dnia 16.12.2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań inwestycyjnych.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 53/2016 Starosty Mławskiego z dnia 16.12.2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań inwestycyjnych
Zarządzenie Nr 54/2016 Starosty Mławskiego z dnia 19.12.2016r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 55/2016 Starosty Mławskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie procedury realizacji umowy na dostawę materiałów biurowych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 56/2016 Starosty Mławskiego z dnia 28.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 57/2016 Starosty Mławskiego z dnia 28.12.2016r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w starostwie Powiatowym w Mławie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 125531
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-15 13:33:24