Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  jest pomocą de minimis.

W związku z tym podlega ona regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwana dalej ustawą,  która określa m.in.:

- zasady udzielania pomocy publicznej,

- zasady monitorowania pomocy publicznej,

- tryb zwrotu pomocy publicznej.

 

Podmiot ubiegający się o pomoc – przed udzieleniem pomocy, przedstawia:

  1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegał się pomoc oraz  w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.,

albo:

- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

 wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1

2. Informacje niezbędne do udzielania pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości  i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc  de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń i informacji, o których mowa wyżej - pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi – art. 37 ust. 7 ustawy.

Komisja Europejska kontroluje pomoc publiczną nie tylko przed jej udzieleniem, ale sprawdza również, jak została ona wykorzystana. W przypadku udzielenia pomocy niezgodnej z rynkiem wewnętrznym, bądź wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, Komisja może nakazać zwrot udzielonej pomocy wraz z odsetkami – art. 25 ust. 1 i 2 ustawy.

Pomoc publiczna jest monitorowana. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej,  w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Organem monitorującym pomoc publiczną jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – art. 31 ustawy.

Dane beneficjentów pomocy lub podmiotów udzielających pomocy obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy, udostępnia się na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - art. 11a ust. 2. Obowiązek informacyjny

Wszelkie druki dostępne są również w punktach nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Mławskiego.

 

                                   

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
    data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2020-08-11 14:34
  • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 15:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4438
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 10:44:02