Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

L.p.

skan petycji

data złożenia petycji

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie przewidywany termin z oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

Petycja w przedmiocie przeprowadzenia remontu ulicy Nowej w Mławie, a także przekierowania pojazdów ciężarowych poza obszar ulicy Nowej  do czasu przeprowadzenia odbudowy ulicy lub wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości samochodów ciężarowych.

Petycja

 

19.02.2019r.

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi - 19.05.2019r.

W dniu 20.02.2019r. skierowano pismo do Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, a także Dyrektora Wydziału Komunikacji w przedmiocie przedstawienia oraz zajęcia stanowiska wobec złożonej petycji.

W dniu 21 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przy ulicy Nowej stanowiącej drogę powiatową Nr 2375W w Mławie w celu przeprowadzenia wizji lokalnej dotyczącej stanu nawierzchni oraz możliwych do wykonania jej napraw.

 

W trakcie przeprowadzanej wizji lokalnej komisja  ustaliła:

 1. Na ul. Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Napoleońską do skrzyżowania z ul. Abp. Nowowiejskiego i ul. Mechaników zauważono zapadnięcia na połączeniach starej nawierzchni jezdni ul. Nowej i nowej nawierzchni wykonanej nad przejściami poprzecznymi wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz w miejscach powstałych w skutek spękań odbitych podbudowy z betonu. Zapadnięcia powstały w skutek osiadania gruntu użytego do zasypki przyłącza. Nierówna powierzchnia oraz pojazdy w szczególności ciężarowe poruszające się z nadmierną prędkością prowadzą do powstawania hałasu oraz drgań.
 2. W związku z wcześniejszymi interwencjami mieszkańców ul. Nowej ustawiono ograniczenie prędkości do 30 km/h. Podczas wizji zaobserwowano, iż pojazdy stosujące się do ograniczenia nie powodowały powstawania ani hałasu, ani drgań. Wszelkie niekorzystne dla mieszkańców uciążliwości powodują kierowcy pojazdów, którzy nie przestrzegają ustawionego tam ograniczenia prędkości.
 3. Należy wykonać remont nawierzchni jezdni przedmiotowego odcinka ul. Nowej. W tym celu komisja zaproponowała dwa warianty:
  1. Wariant 1 zakłada wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysem o frakcji 5/8 i 2/5. Ma to na celu zniwelowanie uskoków na połączeniach nowej i starej nawierzchni. Jest to rozwiązanie doraźne mające na celu chwilowe poprawienie stanu jezdni ulicy Nowej. Dlatego następnie w najbliższej przyszłości należy przewidzieć jej przebudowę.
  2. Wariant 2 zakłada wykonanie frezowania korekcyjnego oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej SMA 8. Wykonanie nowej nawierzchni zniweluje wszelkie nierówności. Wariant ten jest dużo trwalszy niż przyjęte rozwiązania w wariancie 1, jednakże wymagający większych środków finansowych. Także w tym wariancie należy zaplanować późniejszą przebudowę ul. Nowej.
 4. Komisja stwierdza, że bez względu na przyjęte metody remontu należy zaplanować przebudowę całej ul. Nowej. W tym celu należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Nowej wraz z budową nowych chodników, ścieżki rowerowej, zatok postojowych, odwodnienia, przebudowę kolizji z infrastrukturą podziemną itp. Następnie dopiero po sporządzeniu dokumentacji można wykonać przebudowę ul. Nowej.

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019r.  Komisja do spraw opiniowania zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych, zaproponowała zaplanowanie przebudowy całego odcinka ulicy Nowej. Komisja przedłożyła sugestię,  aby dokonać podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku od ulicy Napoleońskiej do ulicy Arcybiskupa Nowowiejskiego.

Komisja stwierdziła, że w chwili obecnej nie ma możliwości wprowadzenia ruchu ciężarowego na ulicy Nowej. Rodzaj ulicy oraz jej mała długość wykluczają wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-02-21 10:26
 • zmodyfikował: Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 15:19

2

Petycja w przedmiocie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie.

petycja

 

04.04.2019r.

 

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 25.04.2019r.

17.04.2019r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła pismo w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie załatwienia petycji w przedmiocie ulicy Szreńskiej w Mławie.

17.04.2019r. Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie załatwienia petycji w przedmiocie ulicy Szreńskiej w Mławie i postanowił wnieść pod obrady VII Sesji Rady Powiatu Mławskiego w dniu 25.04.2019r.

projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego

zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-04-19 10:24
 • zmodyfikował: Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 15:19

3

Petycja w przedmiocie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 9,6% oraz dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu.

petycja

28.05.2019r.

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi 26 sierpień 2019r.

Zarządu Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu w dniu 31 lipca 2019r. nie uwzględnił petycji Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Powiatowego Oddziału w Mławie w sprawie rozważenia możliwości podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 9,6% oraz dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu w dniu 8 sierpnia  2019r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia petycji, podejmując w tej sprawie uchwałę.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu w dniu 12 sierpnia 2019r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia petycji, podejmując w tej sprawie uchwałę.

 

Ponadto Petycja Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Powiatowego Oddziału w Mławie będzie przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu Mławskiego w dniu 14 sierpnia 2019 roku.

 

Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji: Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-06-03
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-06-03 09:31
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 10:04

4

Petycja w przedmiocie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Petycja

Wyjaśnienia do złożonej petycji:

Wyjaśnienia

31 lipca 2019r.

 

wpływ wyjaśnień do złożonej petycji: 21.08.2019r.

radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
 

Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi - 31 października 2019r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 11 września 2019r. wydała negatywną opinię do złożonej przez CASUS NOSTER Kancelarię Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy petycji w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Uchwała Nr 4/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mławskiego z dnia 11 września 2019r.

Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 30.09.2019r. po zapoznaniu się z materiałami w przedmiotowej sprawie i dyskusji postanowił nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji. Przygotował stosowny projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego wraz z uzasadnieniem, który zostanie wniesiony pod obrady XI Sesji Rady Powiatu Mławskiego w dniu 17 października 2019 roku.

W dniu 17 października 2019r. rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XI/74/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.


Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dot. Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-08-22
 • opublikował: Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-31 15:34
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 12:27

5

Petycja w przedmiocie realizacji płatności bezgotówkowych w Urzędzie petycja

31.10.2019r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 09.12.2019r. zapoznał się z treścią wniesionej petycji i

 uznał, że dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Mławie płatności bezgotówkowych jest bezzasadne, ponieważ w relacjach z interesantami akceptowana jest taka forma płatności - za pomocą terminali płatniczych POS z FIRST DATA POLSKA S.A. (właściciel marki POLCARD) oraz drogą internetową.

W zakresie żądania wskazanego w pkt 3 petycji Zarząd Powiatu nie uwzględnił prośby o przekazanie wniosku do jednostek organizacyjnych powiatu (wykaz jednostek organizacyjnych powiatu udostępniany jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej).

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-11-05 10:48
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 09:21

6

Petycja w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego petycja

02.12.2019r.

Renata Sutor

Przewidywany termin rozpatrzenia  petycji - 31.12.2019r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11.12.2019r. podjęła uchwałę w której uznała za zasadne przekazanie petycji według właściwości odpowiednim organom - uchwała

W dniu 30.12.2019r. Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę Nr XIII/104/2019 w sprawie przekazania petycji według właściwości Uchwała Nr XIII/104/2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-12-03
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-03 12:03
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 15:58

drukuj (Wykaz petycji 2019 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2019-02-21 09:14
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-21 09:16

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-17 15:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5568
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-17 15:11:37