Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi: WYDANIE DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

2. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stary Rynek 10, 06-500 Mława

Parter, pokój nr 2, tel. 23 655 43 65

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek- piątek w godz. 800 - 1600        

3. Podstawa prawna:

- art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),

- ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

- art.24 ust.1 pkt 1 lit. i Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429 z późń.zm.)

4. Wymagane dokumenty:

- wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej realizującej inwestycję,

- wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- mapę do celów prawnych nieruchomości objętych wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości z naniesionym przebiegiem realizacji inwestycji celu publicznego oraz zasięgiem strefy bezpieczeństwa przewodu/ urządzenia;

- podanie wymiarów strefy bezpieczeństwa przewodu/ urządzenia oraz rodzaju ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości w tej strefie

- odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;

- uwierzytelnioną kopię protokołu z przebiegu rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a organem jednostki samorządu terytorialnego, osobą lub jednostką organizacyjną starającą się o uzyskanie zgody na wykonanie prac,

           Oryginalne aktualne upoważnienie do reprezentowania Inwestora przed organami administracji publicznej w postępowaniach w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – w szczególności do składania wniosków i odbioru decyzji administracyjnych.

4. Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.

Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

5. Opłaty:

Wniosek i czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej

6. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

7. Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postepowania administracyjnego,

8. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Dodatkowe informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie, w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac. W przypadku gdy przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionych szkód, ustalane przez Starostę w decyzji wydanej na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wszelkie uwagi i wnioski oraz ewentualne skargi można kierować listownie na adres Starostwa lub składać w Sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Formularze do pobrania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-22 11:34
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 11:47

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-22 11:46
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-22 11:47:38