Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIII/78/2003
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30.12.2003r

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2004 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r,Nr 15, poz. 148./ Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 30.811.486 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z :
1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 4.225.535 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2) realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 31.925.277 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 4.225.535 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ujętym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 , zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4

1. Z dochodów, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę 692.357 zł na spłatę:
1/. Rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 104.235 zł,
2/. Rat kredytów zaciągniętych w banku w wysokości 588.122 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.806.148 zł wynikającego z różnicy pomiędzy ustalonymi dochodami budżetu powiatu pomniejszonymi o planowane spłaty rat pożyczek i kredytów a planowanymi wydatkami będzie :

1. Planowany do zaciągnięcia kredyt inwestycyjny długoterminowy na realizację zadania wieloletniego przyjętego programem inwestycyjnym na lata 2002-2004 pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie” w wysokości 100.000 zł.
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt inwestycyjny długoterminowy na realizację zadania pn. „Adaptacja internatu i warsztatów szkolnych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie” ” w wysokości 556.000 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt inwestycyjny długoterminowy na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Lelewela 5 na Internat dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ” w wysokości 80.000 zł.
4. Planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy” w wysokości 70.148 zł.
5. Poręczenie powiatu za zaciągnięcie kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 1.000.000 zł.

§ 5

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik nr 5.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 73.961 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 476.985 zł na :
a) awans nauczycieli w wysokości 151.877 zł,
b) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 37.848 zł,
c) wydatki remontowe w Starostwie Powiatowym 60.000 zł
d) usamodzielnienia wychowanków w rodzinach zastępczych 127.260 zł.
e) wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup
wysoko specjalistycznego sprzętu dla SPZOZ w Mławie

§ 7

1) Ustala się wydatki inwestycyjne powiatu na rok 2004 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 949.148 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
2) Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 400.000 zł , w tym w 2004r w wysokości 400.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.
3) Łączne wydatki inwestycyjne w 2004r ustala się w wysokości 1.349.148 zł zgodnie z załącznikiem nr 6i 7.
§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych w wysokości 332.713 zł stanowiących załącznik nr 8.

§9

1. Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 450.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z
załącznikiem nr 10.
§ 11

Ustala się projekt zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiący załącznik nr 11.


§ 12

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowiący załącznik nr 12.

§ 13

Upoważnia się zarząd do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
2. Określenia trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków w toku wykonywania budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów powiatowych.


Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Jan Jerzy Wtulich

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Żbikowska
    data wytworzenia: 2004-01-14
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2004-01-21 10:36
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2017-09-04 10:56

drukuj całą stronę

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13787
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-04 10:56:26