Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr VI/33/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2003 roku. w sprawie Statutu Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 169 ust 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483) i art. 2 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) – Rada Powiatu Mławskiego uchwala: STATUT POWIATU MŁAWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Uchwała określa: 1. ustrój Powiatu Mławskiego, 2. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Mławskiego, komisji Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Mławskiego, 3. zasady tworzenia klubów radnych Rady Powiatu Mławskiego, 4. zasady dostępu obywateli do dokumentów rady, jej komisji i Zarządu Powiatu Mławskiego oraz korzystania z nich. § 2 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o; 1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Mławski, 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Mławskiego, 3. Komisji – należy przez to rozumieć stałe komisje Rady Powiatu Mławskiego, 4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Mławskiego, 5. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Mławskiego, 6. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Mławskiego, 7. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Powiatu Mławskiego. Rozdział II Powiat § 3 1.Powiat Mławski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: 1) miasto Mława 2) gminę Dzierzgowo 3) gminę Lipowiec Kościelny 4) gminę Radzanów 5) gminę Strzegowo 6) gminę Stupsk 7) gminę Szreńsk 8) gminę Szydłowo 9) gminę Wieczfnia Kościelna 10) gminę Wiśniewo 2. Granice terytorialne Powiatu określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu. § 4 Siedzibą władz powiatu jest miasto Mława. § 5 Powiat posiada własny herb i flagę ustanowione przez Radę Powiatu w drodze uchwały. Herbem Powiatu jest tarcza dwupolowa sercowa: 1. Pierwsze pole centralne – mała tarcza – Święty Wojciech na błękitnym tle z wiosłem w jednej i krzyżem w drugiej ręce, 2. Drugie pole – biały orzeł piastowski bez korony na czerwonym tle, 3. Wzór herbu określa załącznik Nr 2 do Statutu. § 6 1. Flaga Powiatu przedstawiona jest na płacie prostokątnym, białym z dwoma pionowymi pasami czerwonymi jednakowej szerokości na obu skrajach z herbem powiatu umieszczonym centralnie. 2. Wzór flagi określa załącznik Nr 3 do Statutu. § 7 Zasady używania herbu i flagi określa rada w odrębnej uchwale. § 8 1. W celu wykonywania swych zadań Powiat tworzy jednostki organizacyjne. 2. Zarząd prowadzi rejestr powiatowych jednostek organizacyjnych. Rozdział III Organizacja wewnętrzna rady. § 9 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Powiecie. 2. Ustawowy skład rady wynosi 19 radnych. § 10 1. Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz przez Zarząd wykonujący jej uchwały. 2. Zarząd i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdanie ze swej działalności. § 11 Do wewnętrznych organów rady należą: 1) Przewodniczący, 2) Wiceprzewodniczący (dwóch), 3) Komisja Rewizyjna, 4) Komisje stałe wymienione w Statucie, 5) Doraźne komisje do określonych zadań. § 12 1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 1) Rewizyjną, 2) Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 3) Zdrowia i Opieki Społecznej 4) Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 5) Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 6) Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 2. Radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych. 3. W czasie trwania kadencji rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania zadań, określając ich skład i zakres działania. § 13 1. Przewodniczący Rady organizuje prace rady i prowadzi jej obrady. 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują: 1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 2) przygotowanie porządku obrad, 3) dokonania otwarcia sesji, 4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji. § 14 Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności: 1) zwołuje sesje rady, 2) przewodniczy obradom, 3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 4) podpisuje uchwały rady, 5) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. § 15 W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko. § 16 Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w § 14 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania rady na zewnątrz. § 17 Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. § 18 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji rady. 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady. § 19 Obsługę rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną, wchodzące w skład Starostwa Powiatowego. Rozdział IV Tryb pracy rady 1. Sesje rady § 20 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym i w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2. Oprócz uchwał rada może podejmować: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje – zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania, 3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie, 4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, 5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. 3. Do postępowań, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. § 21 1. Rada odbywa sesje zwyczajnie z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy rady. 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. 2. Przygotowanie sesji. § 22 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porządku obrad, 2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób. 5. W razie nie dotrzymania terminu o jakim mowa w ust. 4 rada ,może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad. 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 7. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmuje dnia odbywania sesji. § 23 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Starosty ustala listę osób zaproszonych na sesję. 2. W sesjach rady uczestniczą – z głosem doradczym – Sekretarz i Skarbnik Powiatu. 3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zaproszeni kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży podlegających kontroli rady oraz kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego. 3. Przebieg sesji § 24 Starosta zapewnia wszelką pomoc potrzebną do przygotowania i odbycia sesji. § 25 Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. § 26 Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. § 27 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle. § 28 1. Kolejne sesje rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych. § 29 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże rada nie może wówczas podejmować uchwał. § 30 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego. 3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzenie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. § 31 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ................sesję Rady Powiatu Mławskiego”. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na postawie listy obecności prawomocność obrad. § 32 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. § 33 Porządek obrad obejmuje w szczególności: 1) Stwierdzenie prawomocności obrad, 2) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji, 3) sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym, 4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, 5) interpelacje i zapytania radnych, 6) wolne wnioski i oświadczenia radnych. § 34 Sprawozdanie o jakim mowa w § 33 pkt 3 składa Starosta lub wyznaczony przez niego Wicestarosta lub Członek Zarządu. § 35 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Zarządu. 2. Interpelacje dotyczą spraw powiatowej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady lub w trakcie sesji rady. 5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub w formie pisemnej, w terminie 14 dni. 6. Odpowiedzi na interpelację udziela Zarząd lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Zarząd. § 36 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji rady. 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 37 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów. 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. § 38 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący Rady może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”. 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócą porządek obrad bądź uchybią powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i do publiczności. 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócą porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. § 39 Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad informując o tym radę. § 40 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: - stwierdzenia quorum, - zmiany porządku obrad, - ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, - zamknięcia listy mówców lub kandydatów, - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, - zarządzenia przerwy, - odesłania projektu uchwały do komisji, - przeliczenia głosów, 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie. § 41 Sprawy osobowe rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej. § 42 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Zarządowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzania głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. § 43 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam .......sesję Rady Powiatu Mławskiego”. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. § 44 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. § 45 Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. § 46 1. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 33 pkt.2. 2. Protokół z sesji sporządza Biuro Rady Powiatu. § 47 1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg. 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad, 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 3) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji, 4) ustalony porządek obrad, 5) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszonych pisemnych wystąpień, 6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych, 7) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały, 8) podpis Przewodniczącego obrad. § 48 W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga rada. § 49 Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. § 50 Obsługę biurową sesji (wysłania zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje Biuro Rady Powiatu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. 4. Uchwały § 51 1. Uchwały, o jakich mowa w § 20 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 20 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych. § 52 Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Powiatu, jako wnioskodawcy mogą występować: 1) co najmniej 5 radnych, 2) komisje Rady Powiatu, 3) Zarząd Powiatu, 4) Przewodniczący Rady Powiatu, 5) Kluby radnych. § 53 1. Wnioskodawca, o ile nie jest nim Zarząd Powiatu, przedstawia projekt uchwały Zarządowi Powiatu najpóźniej na 10 dni przed sesją zwyczajną i najpóźniej na 5 dni przed sesją nadzwyczajną. 2. Zarząd Powiatu przekłada Przewodniczącemu Rady Powiatu projekty uchwał wraz z opinią najpóźniej na 10 dni przed sesją zwyczajną i najpóźniej na 2 dni przed sesją nadzwyczajną Rady Powiatu. 3. Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje te projekty przewodniczącemu właściwych Komisji, celem zaopiniowania. 4. Projekty powinny zawierać akceptację radcy prawnego pod względem formalno-prawnym. § 54 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 1) tytuł uchwały, 2) podstawę prawną, 3) postanowienia merytoryczne, 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 2. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. § 55 Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. § 56 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez radę. 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały rady, sporządzony przez Zarząd. § 57 1. Uchwały rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. § 58 1. Biuro Rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady. 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści. 5. Procedura głosowania § 59 W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. § 60 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na Sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady. Wyniki głosowania odnotowywane są w protokóle sesji. 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych. 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. § 61 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią rady, przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokółu sesji. § 62 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad. 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. § 63 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 62 ust. 2. 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały. 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. § 64 1. Głosowanie zwykłą większości głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”. 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe. § 65 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą. 6. Komisje Rady § 66 Stałymi Komisjami Rady Powiatu są komisje, o których mowa w § 12 ust. 1. § 67 Przedmiotem działania poszczególnych komisji są między innymi: 1. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego: a) wnioskowanie w sprawach procedury uchwalania budżetu; b) koordynowanie opinii pozostałych komisji w sprawach do projektu budżetu i zmian w budżecie; c) opiniowanie wszelkich spraw wynikających z prawa finansowego; d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu; e) kontrola gospodarowania mieniem powiatu we współpracy z innymi komisjami; f) sprawy związane z funkcjonowaniem urządzeń infrastruktury powiatu; g) opiniowanie projektowanych inwestycji w dziedzinie usług użyteczności publicznej; h) opiniowanie zasad gospodarki zasobem; i) ocena realizacji gospodarowania mieniem; j) inicjowanie tworzenia strategii i programów rozwoju gospodarczego powiatu. 2. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej a) organizacja i promocja ochrony zdrowia, profilaktyka zdrowotna i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych; b) opiniowanie spraw inwestycji z zakresu ochrony zdrowia; c) sprawy pomocy społecznej i przeciwdziałania bezrobociu, d) sprawy polityki prorodzinnej; e) współpraca z samorządami gminnymi i organizacjami związanymi z ochroną zdrowia i opieką społeczną. 3. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska a) pilotowanie rozwoju rolnictwa we współpracy z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządami gminnymi i organizacjami rolniczymi; b) sprawy z zakresu ochrony i kształtowania środowiska; c) opiniowanie spraw z zakresu prawa wodnego, łowieckiego i geologicznego; d) rozpatrywanie zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ochronie przyrody. 4. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki a) całokształt funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez powiat; b) edukacja kulturalna, ekologiczna i środowiskowa dzieci i młodzieży; c) patologie występujące w środowisku dzieci i młodzieży i przeciwdziałanie im; d) inne problemy edukacyjne; e) współpraca z samorządami gminnymi i organizacyjnymi związanymi z oświatą, kulturą, turystyką i sportem. 5. Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg a) opiniowanie spraw dotyczących bezpieczeństwa obywateli; b) sprawy porządku publicznego; c) sprawy ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życiu i zdrowiu ludzi oraz środowiska; d) sprawy obronności; e) całokształt problematyki dotyczącej transportu i dróg publicznych; f) współpraca z samorządami gminnymi i organizacjami społecznymi. § 68 Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym radzie. § 69 1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 2. Komisje rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych powiatów zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Zarządowi. § 70 Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji. § 71 1. Komisje pracują na posiedzeniach. 2. Do posiedzeń komisji stałych i doraźnych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. § 72 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji rady sprawozdania z działalności komisji. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez radę. § 73 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 7. Radni § 74 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. § 75 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni odbywają według własnego harmonogramu. 2. Radni mogą przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osób, które chciałyby złożyć wnioski i postulaty. § 76 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. Rozdział V 1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej § 77 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków w liczbie 2. 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 3. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. § 78 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca. § 79 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje rada. 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do rady – w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji. 2. Zasady kontroli § 80 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu, powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem: - legalności - gospodarności, - rzetelności, - celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu powiatu. § 81 Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach rady. § 82 Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu. 2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności, 3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. § 83 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radę. 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1 § 84 Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 7 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca – nie dłużej niż 3 dni roboczych. § 85 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna). 2. Rada może zobowiązać Komisję Rewizyjną do zaniechania, a także przerwania kontroli lub odstąpienia od poszczególnych czynności kontrolnych. 3. Rada może wnioskować o rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 4. Uchwały rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie. 5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. § 86 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności. 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 3. Tryb kontroli § 87 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste. § 88 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki oraz Starostę, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Starosty lub członka Zarządu kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady. § 89 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3. § 90 Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 4. Protokoły kontroli § 91 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 5 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. § 92 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. § 93 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. § 94 Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej § 95 1. Komisja Rewizyjna przedkłada radzie do zatwierdzenia plan pracy. 2. Plan przedłożony radzie musi zawierać co najmniej: 1) terminy odbywania posiedzeń, 2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. § 96 1. Komisja Rewizyjna składa radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawierać: 3) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 4) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 5) wykaz uchwał podjętych przez Komisje Rewizyjną, 6) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli, 7) ocenę wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania. 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej § 97 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia: 1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej, 2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. 3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby. 4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji. § 98 Komisja Rewizyjna może występować do organów powiatu w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli. Rozdział VII Zasady działania klubów radnych § 99 Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. § 100 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych. 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 3. W zgłoszeniu podaje się: 1) nazwę klubu, 2) listę członków, 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. § 101 1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady. 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. § 102 1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu. 3. Kluby podlegają samo rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 50% składu. § 103 Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. § 104 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem. 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady. 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. § 105 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania rady. 2. Kluby mogą przedstawić swoje stanowisko na sesji rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. § 106 Na wniosek przewodniczących klubów Starosta obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. Rozdział VIII Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Zarządu 1. Organizacja Zarządu § 107 1. Zarząd liczy 5 osób. 2. W skład Zarządu wchodzą: 1) Starosta, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu, 2) Wicestarosta, 3) trzech członków Zarządu, w tym jeden etatowy. § 108 Starosta wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych. § 109 1. Do zadań Starosty jako Przewodniczącego Zarządu należy: 1) organizowanie pracy Zarządu, 2) przewodniczenie obradom Zarządu, 3) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz. 2. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje: 1) przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu, 2) określenie czasu i miejsca posiedzeń Zarządu. 3. Przewodniczenie obradom obejmuje: 1) referowanie spraw objętych porządkiem obrad lub wyznaczenie innych członków Zarządu do zreferowania takich spraw, 2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, 3) ustalanie kolejności zabierania głosów przez uczestników dyskusji, 4) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami. 4. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuje: 1) składanie sprawozdań z działalności Zarządu, 2) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu, 3) reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub uchwał rady albo Zarządu nie wynika nic innego. § 110 1. Do obowiązków Wicestarosty należy podejmowanie czynności określonych w § 110 na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę albo w przypadku konieczności podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań pod nieobecność Starosty lub wynikający z innych przyczyn brak możliwości działania Starosty. 2. Konieczność podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia w formie uchwały Zarządu. § 111 Starosta określa szczegółowy zakres zadań Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. § 112 Do obowiązków członka Zarządu należy: 1) udział w posiedzeniach Zarządu, 2) realizacja zdań wynikających z uchwał Rady i Zarządu, 3) składanie oświadczeń woli w imieniu powiatu na podstawie imiennych upoważnień, wynikających z uchwał Zarządu, 4) przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu, stosownie do zakresu zadań, 5) realizacja zadań powierzonych przez Zarząd. 2. Tryb pracy Zarządu § 113 Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niż raz w miesiącu. § 114 1. Starosta, Wicestarosta oraz członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych zadań Zarządu, z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedkładają Zarządowi sprawozdanie z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu. § 115 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub upoważniony przez niego Wicestarosta. 2. Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy obradom Zarządu także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny albo z innych przyczyn nie może udzielić mu upoważnienia. § 116 1. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zobowiązani: 1) Radca prawny Starostwa, 2) Inni pracownicy Starostwa właściwi ze względu na przedmiot obrad, 3) Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych właściwi na przedmiot obrad. 2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni. § 117 1. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły. 2. W protokołach z posiedzeń Zarządu podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu. § 118 1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien oddawać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad podejmowanymi przez Zarząd rozstrzygnięciami. 2. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w danym posiedzeniu Zarządu, po ich zatwierdzeniu przez Zarząd na następnym posiedzeniu. 3. Protokoły z posiedzeń Zarządu numeruje się i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 119 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. 2. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikających z ustaw oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 3. Oprócz uchwał zwierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, zawierające w szczególności opinie i stanowiska Zarządu. § 120 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi Powiatu i Skarbnikowi Powiatu. 2. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu, każdy członek Zarządu głosuje według własnego przekonania. § 121 W spawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć: 1) Etatowy Członek Zarządu działa zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Starostę, 2) pozaetatowi Członkowie Zarządu działają wyłącznie na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych im przez Zarząd. Rozdział IX Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarządu § 122 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów: 1) protokoły z sesji, 2) protokoły z posiedzeń komisji rady, w tym Komisji Rewizyjnej, 3) protokoły z posiedzeń Zarządu, 4) rejestr uchwał rady i uchwał Zarządu, 5) rejestr interpretacji i wniosków radnych. 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. § 123 1. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji oraz Zarządu udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Starostwa w godzinach przyjmowania interesantów. 2. Dokumenty wymienione w § 123 ust. 1 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Starostwa oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych. § 124 1. Z dokumentów wymienionych w § 123 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi lub kopie. 2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Starostwie i w asyście pracownika Starostwa. Rozdział X Pracownicy samorządowi § 125 Spośród członków Zarządu pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru są: 1. Starosta 2. Wicestarosta 3. Etatowy Członek Zarządu § 126 Prace i obowiązki pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych Rozdział XI Postanowienia końcowe § 127 Traci moc uchwała Nr III/9/99 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mławskiego. § 128 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich UZASADNIENIE DO PROJEKTU NOWEGO STATUTU POWIATU MŁAWSKIEGO Obowiązujący obecnie Statut Powiatu Mławskiego uchwalony był w dniu 16 grudnia 1998 r. Przez okres kadencji 1998-2002 dokonano pięć zmian do Statutu, były to następujące zmiany: 1. zmiana z 26 lutego 1999 r. – wprowadzono etatowego członka Zarządu, 2. zmiana z 22 czerwca 1999 r. – uchwalono Regulamin działania Rady Powiatu, 3. zmiana z 3 marca 2000 r. – wprowadzono wykaz jednostek organizacyjnych powiatu, 4. zmiana z 27 sierpnia 2001 r. – zmiany podyktowane były zmianami ustawy o samorządzie powiatowym z kwietnia 2001 r. – m.in. o zasadach jawności, 5. zmiana z 27 lutego 2002 r. – z jednostek organizacyjnych powiatu wykreślono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Statut z grudnia 1998 r. oparty był na wzorcowym statucie zawartym z załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 146 poz. 957). Od tego czasu w zasadach redagowania statutów jako aktów prawa miejscowego orzecznictwo sądowe i doktryna wprowadziły sporo zmian. Wyjściowa jest teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2001 r. (III RW 40/00/OSWIAPiVS2001 Nr 10), w którym statut jednostki samorządu terytorialnego scharakteryzowany został jako akt prawny pochodny i zarazem komplementarny wobec ustawy, której przepisów nie powinien powtarzać. Dlatego w naszym projekcie statutu w odróżnieniu od obecnie obowiązującego nie powtarzamy zadań rady powiatu, zarządu, gospodarki finansowej powiatu, gdyż zagadnienia te regulują przepisy ustawy o samorządzie powiatowym. Poglądy doktryny prawnej sugerują, aby statuty opierać na najważniejszym przepisie prawnym tj. art. 169 ust 4 Konstytucji, który wyraża normę upoważniającą organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do określania w granicach ustaw ich ustroju wewnętrznego. Z przepisem tym koresponduje art. 2 ust 4 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi podstawę tzw. „władztwa organizacyjnego powiatu”, i brzmi krótko: „O ustroju powiatu stanowi jego statut”. Pojęcie ustroju powiatu definiowane jest różnie. Z reguły za ustrój powiatu uznaje się system organów powiatu, powiatowych jednostek oraz wzajemne stosunki zachodzące pomiędzy tymi jednostkami. Generalnie można powiedzieć, że statut powinien określać następujące zagadnienia z ustawy o samorządzie powiatowym, zwanej dalej „ustawą o samorządzie powiatowym”. 1. zasady dostępu obywateli do dokumentów organów powiatu i komisji rady (art. 8 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym), 2. organizację wewnętrzną, tryb pracy rady powiatu i komisji rady, a także zasad tworzenia klubów radnych (art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym), 3. liczbę członków zarządu powiatu (art. 27 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym), 4. organizację wewnętrzną i tryb pracy zarządu powiatu (art. 32 ust 4 ustawy o samorządzie powiatowym) W przedstawionym projekcie Statutu uwzględniono również herb i flagę Powiatu Mławskiego uważając, iż tak istotne kwestie powinny być uregulowane w Statucie. Zrezygnowano z wymienienia jednostek organizacyjnych powiatu w Statucie, gdyż każda zmiana w ilości jednostek, ich statusu, pociągała zmianę Statutu. Prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych powiatu powierzono Zarządowi. Najwięcej miejsca poświęcono unormowaniom dotyczącym Rady Powiatu, ale jest to najważniejszy organ w strukturze powiatu i wymaga tyle uwagi. W projekcie Statutu zrezygnowano również z odrębności ustalenia zasad działania Rady Powiatu Mławskiego w formie załącznika do Statutu, biorąc pod uwagę postulat doktryny aby Statut jako najważniejszy akt prawny w powiecie sam regulował zasadnicze zagadnienie, nie odsyłając do oddzielnych załączników.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 13:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 13:53
UCHWAŁA Nr VI/34/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2003 roku. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie. Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Na wniosek Zarządu Powiatu Mławskiego uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mławie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3 Traci moc uchwała Nr IV/12/99 z 14 stycznia 1999 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Załącznik do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/34/2003 z dnia 27 marca 2003 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE Spis treści Strona od -do I. Postanowienia ogólne i podstawy działania Starostwa 3 II. Kierownictwo Starostwa 4 III Zakres uprawnień i odpowiedzialności Kierownictwa Starostwa 5-7 IV. Struktura organizacyjna Starostwa 8 V. Zakresy działania wydziałów i Powiatowego Rzecznika Konsumentów 9-18 VI. Obowiązki i uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności pracowników Starostwa 19 VII. Postanowienia końcowe 20 Załącznik: Nr l - Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mławie Rozdział I Postanowienia ogólne i podstawy prawne działania Starostwa. § 1 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem" określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Starostwa Powiatowego w Mławie. 2. Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o: 1) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Mławskiego, 2) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Powiatu Mławskiego, 3) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Mławie. § 2 Starostwo działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1492 ze zmianami ). 2. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. Nr 106 poz. 668 ze zm.). 3. Statutu Powiatu Mławskiego. 4. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. Rozdział II Kierownictwo Starostwa § 3 Kierownictwo Starostwa Powiatowego stanowią: 1. Starosta 2. Wicestarosta 3. Członek Zarządu – etatowy 4. Sekretarz 5. Skarbnik 6. Dyrektorzy wydziałów 7. Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowo - Budżetowego 8. Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 9. Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury 10. Kierownik Biura Rady Powiatu Rozdział III. Zasady wykonywania funkcji kierowniczych § 4 I. STAROSTA 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa , kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. 2. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Czynności, o których mowa wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 4. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży wykonuje czynności wynikające z art. 35 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym. 5. Nadto Starosta: 1) koordynuje bieżącą działalność zespolonych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, 2) koordynuje zadania ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 3) sprawuje nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie. II. WICESTAROSTA 1. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę. 2. Nadzoruje realizację zadań w zakresie : l) edukacji i zdrowia, 2) infrastruktury, 3. Koordynuje działania między Starostą, Zarządem a następującymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu : a) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie b) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, c) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie, d) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie, e) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie, f) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie , g) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie, h) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, i) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, j) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, k) Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku, l) Dom Dziecka w Kowalewie, ł) Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie – w zakresie inwestycji, m) Mławska Hala Sportowa w Mławie. 4. Koordynuje działania między Starostą, Zarządem Powiatu a Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. 5. Zastępuje Starostę w czasie, gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty. III. CZŁONEK ZARZĄDU ETATOWY 1. Wykonuje zadania i kompetencje określone przez Starostę. 2. Nadzoruje realizację zadań w zakresie: 1) rolnictwa i środowiska, 2) geodezji, katastru i gospodarki nieruchomościami, 3) komunikacji. 3. Koordynuje działania między Starostą, Zarządem Powiatu a: a) Powiatowym Zarządem Dróg w Mławie, b) Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Mławie. IV. SEKRETARZ POWIATU Do zadań Sekretarza Powiatu należy: 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa i właściwych warunków jego działania, 2. zapewnienie należytej organizacji stanowisk pracy i realizacji zadań przez pracowników Starostwa, 3. egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy i terminowego załatwiania spraw, 4. dążenie do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, 5. kontrola realizacji zadań przez wydziały, 6. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Starostwa, 7. przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt, 8. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami, 9. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę, 10. Sekretarz jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 11. sprawuje nadzór nad Biurem Rady Powiatu. V. SKARBNIK POWIATU Do zadań Skarbnika Powiatu należy: 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu, 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 3. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania, 4. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej, 5. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu, 6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa, 7. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę, 8. Skarbnik Powiatu jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Finansowo – Budżetowego. VI. DYREKTORZY WYDZIAŁÓW 1. Ponoszą odpowiedzialność przed Starostą za: 1) realizację swoich zadań , 2) organizację i skuteczność pracy wydziałów. 2. Do obowiązków dyrektorów wydziałów należy w szczególności. : 1) kierowanie działalnością wydziału zgodnie z przepisami prawa, 2) sprawne wykonywanie zadań oraz prawidłowe zorganizowanie pracy wydziału, 3) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, dbałość o powierzone wydziałowi pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie. 3. Dyrektorzy wydziałów podpisują: 1) decyzje administracyjne w ramach upoważnienia otrzymanego od Starosty, 2) wszystkie pisma związane z zakresem działania wydziału, nie zastrzeżone do podpisu Starosty lub Wicestarosty. VII. ZASTĘPCY DYREKTORÓW WYDZIAŁÓW Ponoszą odpowiedzialność przed Starostą i dyrektorami wydziałów za realizację zadań powierzonych przez dyrektorów. VIII. KIEROWNIK BIURA RADY POWIATU Wykonuje zadania wynikające z obsługi Rady Powiatu i jej organów i za ich realizację ponosi odpowiedzialność przed Starostą i Sekretarzem Powiatu. Rozdział IV Struktura organizacyjna Starostwa. § 5 W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne: Symbol kom.org. 1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - Or. 2. Biuro Rady Powiatu - Br. 3. Zespół Radców Prawnych - P. 4. Wydział Finansowo - Budżetowy - F. 5. Wydział Rolnictwa i Środowiska - RŚ. 6. Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - G. 7. Wydział Edukacji i Zdrowia - EZ. 8. Wydział Infrastruktury - I. 9. Wydział Komunikacji - Km. 1) Filia w Radzanowie z siedzibą w Urzędzie Gminy, Plac Piłsudskiego 26 2) Filia w Strzegowie z siedzibą w Urzędzie Gminy ,Plac Wolności 32 3) Filia w Szreńsku z siedzibą w Urzędzie Gminy , Plac Kanoniczny 10 10. Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK. Rozdział V Zakresy działania wydziałów, Biura Rady Powiatu i Powiatowego Rzecznika Konsumentów § 6 Do wspólnych zadań wydziałów, Biura Rady Powiatu i Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy : l. organizowanie wykonania zadań określonych w ustawach, rozporządzeniach, uchwałach i zarządzeniach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, uchwałach Rady Powiatu oraz uchwałach Zarządu Powiatu, 2. opracowywanie propozycji do budżetu, 3. przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty, projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Powiatu, jej komisji i Zarządu Powiatu, 4. sporządzanie informacji o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu, wniosków komisji oraz uchwał i ustaleń Zarządu, 5. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów i radnych oraz wniosków komisji Rady, 6. rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Starosty, badania ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowania działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, 7. opracowywanie projektów porozumień w sprawach powierzania prowadzenia niektórych spraw w imieniu Starosty, organom gmin i innym jednostkom organizacyjnym., 8. realizowanie zadań z ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących Wydziału. § 7 Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania Starostwa, ochrony cywilnej, spraw wojskowych i obywatelskich, spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, wykonywanie kontroli wewnętrznej w tych jednostkach oraz w stosunku do wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy, a w szczególności: 1. przygotowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, 2. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Starosty, przekazywanie ich wydziałom do załatwienia w/g właściwości, 3. realizowanie zadań związanych z koordynacją planowania pracy Starostwa, 4. prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 5. gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń, 6. prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników, 7. prowadzenie szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa, 8. kontrola dyscypliny pracy, 9. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi pracowników (wczasy, sanatoria, obozy, kolonie, pożyczki, zapomogi), 10. sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, 11. komputeryzacja Starostwa, 12. kontrola wewnętrzna, 13. gospodarka zasobami lokalowymi Starostwa, 14. zaopatrzenie w sprzęt, materiały biurowe i eksploatacyjne, 15. prowadzenie kancelarii, 16. powadzenie archiwum, 17. zapewnianie łączności, 18. realizacja zadań wynikających z ustaw o stosunku państwa do kościołów w Rzeczpospolitej, 19. prowadzenie kancelarii tajnej, 20. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, 21. sprawy wojskowe, 22. przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka z rodziców mających różne obywatelstwa, 23. przyjmowanie oświadczeń o wyrażenie zgody na nabycie lub zmianę przez dzieci obywatelstwa polskiego, 24. przyjmowanie podań o nadanie obywatelstwa polskiego od osób zamieszkałych w Polsce, 25. przyjmowanie podań o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego od osób zamieszkałych w Polsce, 26. orzekanie w sprawach zmiany imienia lub nazwiska, 27. dostosowanie pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z brzmieniem fonetycznym, 28. ustalanie brzmienia oraz pisowni imion i nazwisk, 29. przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów, 29. udzielanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie powiatu lub więcej niż jednej gminy, 30. nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 31. nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzyszeń , 32. inne zadania przewidziane przepisami prawa. Realizowanie zadań Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w tym : a) realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej, b) realizowanie polityki powiatu w zakresie ochrony cywilnej, c) określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom w odniesieniu do administrowanego obszaru, d) monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, e) ustalanie procedur reagowania kryzysowego oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, f ) przygotowanie i koordynowanie na terenie powiatu procedur planowania cywilnego oraz opracowywanie powiatowych planów ochrony cywilnej, g) szacowanie strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz programowanie procesu odbudowy, h) organizowanie szkoleń i ćwiczeń, i) współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony cywilnej, j) zabezpieczenie imprez masowych, k) wprowadzanie zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na określonych terenach na czas określony lub nieokreślony. § 8 Biuro Rady Powiatu Do zakresu działania Biura Rady Powiatu między innymi należy: 1. gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji, 2. koordynacja przygotowywanych materiałów na posiedzenia Rady i komisji, 3. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji stałych i doraźnych, 4. prowadzenie rejestru: - uchwał rady, - interpelacji i wniosków radnych, 5. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym dyrektorom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem, 6. przygotowywanie uchwał Rady do przekazania organom nadzoru, 7. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego, 8. opracowanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji, 9. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 10. obsługa posiedzeń Zarządu, 11. protokołowanie posiedzeń Zarządu, 12. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu, 13. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wynikających z art. 229 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 14. wykonywanie zadań związanych z wyborami, 15. prowadzenie zbiorów przepisów prawa miejscowego i udostępnianie ich do publicznego wglądu, 16. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych powiatu, 17. inne sprawy zlecone przez Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostę i Sekretarza Powiatu. § 9 Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy obsługa prawna Starostwa, a w szczególności: 1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych organów powiatu mławskiego, 2. opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Powiat, 3. udzielanie porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, 4. udzielanie informacji kierownictwu Starostwa o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, 5. wydawanie na wniosek kierownictwa Starostwa opinii prawnych, 6.reprezentacja kierownictwa Starostwa przed organami orzekającymi. § 10 Do zakresu działania Wydziału Finansowo – Budżetowego należą sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnieniem obsługi finansowo-księgowej Starostwa, organizacja i nadzór w zakresie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań budżetowych. Do podstawowych zadań Wydziału należy: 1. opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu, 2. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych, 3. windykacja należności budżetowych Powiatu, Starostwa i Skarbu Państwa, 4. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, 5. prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 6. prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków, 7. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 8. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, 9. obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 10. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi, 11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, 12. przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, 13. prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych Powiatu, 14. inne zadania przewidziane przepisami prawa. 1Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Środowiska należy realizacja zadań z zakresu Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Ochrony przyrody, ustawy o lasach, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, Prawa łowieckiego, Prawa geologicznego i górniczego, ustawy o odpadach, ustawy o rybactwie śródlądowym, a w szczególności : 1. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 2. uzgadnianie rekultywacji w związku z niekorzystnym przekształceniem terenu, 3. zobowiązywanie prowadzących instalacje do sporządzenia przeglądu ekologicznego, 4. wydawanie pozwoleń : - na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, - na wytwarzanie odpadów, - na emitowanie hałasu do środowiska, - zintegrowanych, 5. wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wymienionych w pkt 4 bez odszkodowania lub za odszkodowaniem, 6. przyjmowanie zgłoszeń instalacji , z których emisja nie wymaga pozwolenia, 7. zatwierdzanie w drodze decyzji programów gospodarki odpadami, 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów, 9. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów, 10. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zastrzeżonych dla Starosty w/g ustawy Prawo wodne, 11. ustalanie w drodze decyzji linii brzegu rozgraniczającej grunty pokryte wodami od gruntów przyległych, 12. ustanawianie w drodze decyzji strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych, 13. zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej, 14. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych nie zrzeszonych w związek spółek wodnych, 15. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, 16. rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, 17. ograniczanie lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych , jeżeli jest to konieczne, 18. tworzenie Społecznej Straży Rybackiej, 19. udzielanie koncesji na poszukiwanie , rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, 19. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych i hydrogeologicznych, 20. przyjmowanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej, 21. ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej dla przedsiębiorcy , który nie złożył wymaganej przez przepisy informacji lub nie dokonał wpłaty opłaty eksploatacyjnej w ustawowym terminie, 22. prowadzenie rejestru pomników przyrody , stanowisk dokumentacyjnych , użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 23. nadawanie uprawnień społecznych opiekunów przyrody, 24. wrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów na których znajduje się starodrzew, 25. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 26. wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach prywatnych, 27. cechowanie drewna, 28. wydawanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu z leśnego na rolny, 29. wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, 30 wydawanie decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej za ekwiwalent, 31. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i ustalanie czynszu dzierżawnego, 32. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia przez zwierzynę prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, 33. wydawanie zezwoleń na posiadanie chartów i ich mieszańców, 33. wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego, 34. współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska , Inspekcją Weterynaryjna , Inspekcją Sanitarną , Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 35. współpraca z Agencją Rynku Rolnego w zakresie zagospodarowanie nadwyżek produktów rolnych, 36. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, 37. współpraca z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 38. współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, 39. współpraca z samorządem rolniczym i instytucjami doradztwa rolniczego, 40. inne zadania przewidziane przepisami prawa. §12 Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy realizacja zadań geodezji i kartografii, gospodarki gruntami rolnymi i nieruchomościami, prowadzenia katastru nieruchomości, powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności: 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 2. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 3. zakładanie osnów szczegółowych, 4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, 5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, 6. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, 7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 8. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, 9. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości, 10. reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, 11. ustalenie opłat z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, 12. ustalanie bonifikaty od opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, 13. dokonywanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości gruntowej, 14. rozpatrywanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności, 15. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, 16. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, 17. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługującego im udziału we wspólnocie, 18. wyłączanie z produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze, 19. zapobieganie degradacji gruntów, 20. rekultywacja i zagospodarowanie gruntów, 21. wywłaszczanie nieruchomości, 22. ustalanie odszkodowań z tytułu wywłaszczeń, zajęcia nieruchomości, przejęcia gruntów na własność gminy w wyniku podziału, 23. ograniczanie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości, 24. zwrot wywłaszczonych nieruchomości i rozliczenia z tym związane, 25. prowadzenie spraw rewindykacji, 26. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników, 27. inne zadania przewidziane przepisami prawa. §13 Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Zdrowia należy realizacja zadań oświaty , zdrowia i pomocy społecznej , a w szczególności: W zakresie edukacji, oświaty, nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu 1. przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakładania i prowadzenia publicznych szkół ponadpodstawowych, specjalnych i gimnazjów specjalnych w tym oddziałów integracyjnych, szkół artystycznych i szkół społecznych oraz ich likwidowania, 2. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem i odwoływaniem ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na kierownika szkoły lub placówki, 3. prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych. 4. realizacja praw i obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których Powiat jest organem prowadzącym, 5. obsługa finansowa szkół i placówek oświatowych, 6. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dóbr kultury, 7. ustanawianie społecznego opiekuna zabytków, 8. przygotowanie dokumentacji dotyczącej tworzenia instytucji kultury, 9. nadawanie statutu instytucjom kultury, 10. ustanawianie i przekazywanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, 11. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, 12. nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków, sportowych mających siedzibę na terenie danego powiatu, 13. przygotowanie dokumentacji dotyczącej tworzenia muzeów, 14. nadawanie statutu muzeum, 15. powoływanie rady muzeum, powoływanie i odwoływanie j ej członków, 16. przygotowanie dokumentacji dotyczącej tworzenia bibliotek, 17. łączenie, podział i likwidacja bibliotek, 18. nadawanie statutu bibliotekom., 19. organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego. W zakresie zdrowia i pomocy społecznej 1. zadania wynikające z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: 1) nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w zakresie : a) realizacji zadań statutowych, b) dostępności i poziomu świadczeń , c) prawidłowości gospodarowania mieniem, d) gospodarki finansowej, 2) ocena programów restrukturyzacji i planów rzeczowo – finansowych, 3) przygotowanie dokumentacji dotyczącej tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej, 4) realizacja zadań związanych z pracą Rady Społecznej SP ZOZ, 2. realizacja zadań z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach , a w szczególności działania służące zwalczaniu epidemii, 3. zadania wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych a w szczególności prowadzenie zadań dotyczących sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa, 4. zadania wynikające z ustawy o środkach farmaceutycznych , materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej a w szczególności: a) prowadzenie zadań związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, b) przygotowywanie decyzji o skrócenie czasu pracy lub zamknięcie apteki, 5. zadania z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności spraw w zakresie rehabilitacji zawodowej, 6. zadania dotyczące polityki zdrowotnej w zakresie : a) aktualizacji i kontroli realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnego opieki zdrowotnej, b) analiza stanu zdrowia ludności, 7. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, 8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami prowadzącymi statutową działalność na rzecz zdrowia, 9. nadzór w zakresie obowiązujących przepisów prawnych nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej , 10. inne zadania przewidziane przepisami prawa. § 14 Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy prowadzenie spraw z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu, inwestycji, promocji Powiatu , koordynacji współpracy zagranicznej oraz współpracy ze środowiskami gospodarczymi na rzecz rozwoju Powiatu, obsługa w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowania i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowania zgłoszeń obiektów oddanych do użytku. Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności: 1. opracowywanie koncepcji i kierunków strategii promowania powiatu, 2. opracowywanie materiałów promocyjnych dla powiatu, 3. pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z krajowych i zagranicznych programów pomocowych oraz funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, 4. nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami zajmującymi się promocją, 5. wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie promocji powiatu, 6. współpraca i zawieranie porozumień z innymi powiatami w zakresie promocji regionu, 7. koordynacja prac nad realizacją strategii i tworzeniem programów rozwoju gospodarczego powiatu, opracowywanie i wdrażanie programu rozwoju powiatu. 8. prowadzenie zadań zmierzających do pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych, 9. przygotowywanie informacji , ocen i analiz dot. inwestycji , remontów , a także sytuacji gospodarczej powiatu i jego rozwoju , 10. opracowywanie planów inwestycyjnych powiatu, inwestycji i remontów Starostwa oraz ich realizacja, 11. prowadzenie całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty budowlane , remontowe , dostawy i usługi – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, 12. prowadzenie powiatowych inwestycji, 13. budowa, modernizacja i utrzymanie dróg publicznych, 14. prowadzenie Ośrodka Informacji o Unii Europejskiej, 15. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie: a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego , wymaganiami ochrony środowiska oraz wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych , przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych, c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 16. sprawdzanie kompletności projektu budowlanego w zakresie posiadania wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, 17. sprawdzanie wykonywania projektu przez osobę posiadająca wymagane uprawnienia budowlane, 18. prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, 19. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: a) wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, b) pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, c) pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 20. przyjmowanie zgłoszeń wykonywania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, 21. przyjmowanie zgłoszeń o zakończeniu budowy, 22. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych po upoważnieniu właściwego rzeczowo Ministra, 23. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, 24. wydawanie zaświadczeń o stopniu zaawansowania budowy, stwierdzającego samodzielność lokalu i powierzchni użytkowej, 25. dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu określonych przepisami prawa budowlanego, 26. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami, 27. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego, 28. inne zadania przewidziane przepisami prawa. §15 Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy realizacja zadań dotyczących dróg publicznych, ruchu drogowego, transportu publicznego, a w szczególności: 1. sprawowanie zarządu nad gruntami w pasie drogowym, 2. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, 3. wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny oraz na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, 4. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiany i cofanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, 5. wydawanie, odmowa wydawania zaświadczeń potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorców krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na potrzeby własne, 6. wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz przeprowadzanie egzaminów w tym zakresie, 7. rejestracja i ewidencja pojazdów, 8. wydawanie decyzji o nadawaniu i wybijaniu numerów identyfikacyjnych na nadwoziach i silnikach pojazdów, 9. prowadzenie ewidencji druków i tablic rejestracyjnych, l 0. wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami, 11. współpraca z organami policji, prokuratury i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie danych o właścicielach pojazdów, 12. wydawanie, cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przedsiębiorcom. 13. nadawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych , 14. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, 15. kierowanie na badania lekarskie, 16. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców – przedsiębiorcom i instruktorom nauki jazdy, 17. wydawanie świadectw kwalifikacyjnych, 18. dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji, 19. nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy, 20. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym, 21. inne zadania przewidziane przepisami prawa. §16 Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności: 1. prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym i ochrona interesów konsumentów, 2. zwalczanie nieuczciwej konkurencji, 3. pomoc w różnych formach i bezpłatne porady dla obywateli w zakresie ochrony praw konsumentów, 4. inne zadani przewidziane przepisami prawa. Rozdział VI Obowiązki i uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności pracowników Starostwa. §17 l. Prawa i obowiązki pracowników Starostwa zatrudnionych w Starostwie Powiatowym regulują przepisy: - ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142 poz. 1593 ze zm.), - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 ze zm.), - ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11 poz. 95 ze zm.). § 18 Pracownicy Starostwa winni postępować zgodnie z zasadami praworządności, kierować się interesem społecznym, działać szybko i bezstronnie. § 19 Pracownicy przy załatwianiu spraw zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. § 20 l. Do obowiązków pracowników należy: l/ udzielanie niezbędnych informacji w taki sposób, aby obywatele nie ponieśli szkody wskutek nieznajomości przepisów prawa, 21 właściwe załatwianie interesantów i okazywanie im należytego szacunku, 3/ sumienne i terminowe załatwianie skarg i wniosków, 4/ systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 5/ dbanie o estetyczny wygląd miejsca pracy, 61 sumienne wykonywanie poleceń służbowych, 7/ przestrzeganie dyscypliny pracy, 8/ załatwianie spraw zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, 91 należyte prowadzenie dokumentacji wymaganej do ustalania stanu faktycznego i prawnego załatwianych spraw, l 0/ należyte prowadzenie i przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów, 2. Szczegółowy przydział zadań, zakres uprawnień i odpowiedzialności określa imienny zakres czynności pracownika. Rozdział VII Postanowienia końcowe. §21 W trybie zarządzenia Starosty regulowane są: l/ zasady sporządzania przez wydziały projektów aktów stanowiących przez organy Powiatu, 21 struktura wydziałów Starostwa, 3/ szczegółowa procedura dotycząca: a/ obiegu dokumentów, b/ postępowania w zakresie obrotu cywilno - prawnego, c/ postępowania w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli, d/ dokonywania czynności kontrolnych, e/ załatwiania interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków komisji Rady, 4/ zasady pracy Starostwa, 5/ zasady używania blankietów i pieczęci urzędowych, 6/ inne sprawy jeśli przepis szczególny tego wymaga. § 22 Zmiany treści Regulaminu dokonuje Rada Powiatu w drodze uchwały.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 13:19
UCHWAŁA Nr VI/36/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2003 roku. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 8 pkt. 2, art. 20 ust. 2,3 i 4 i art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 71, poz. 733 ze zmianami) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony: - stan osobowy rodziny ubiegajacego się o zawarcie umowy, - dochód przypadajacy na jednego członka rodziny, - sytuacja mieszkaniowa ubiegającego się o najem lokalu, - inne uwarunkowania indywidualne wskazujące na potrzebę uwzględnienia tych osób do zawarcia umów najmu w pierwszej kolejności. § 2 Kryteria dochodowe uzasadniające oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony: Osoby z którymi zawierane będą umowy najmu lokali mieszkalnych winny spełniać następujące kryteria dochodowe w zależności od właściwości użytkowych mieszkań - dla mieszkań o pełnym standardzie: a/ dla osoby samotnej, dochód nie większy niż 150% najniższej emerytury, b/ dla rodziny wieloosobowej, dochód nie większy niż 100% najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, - dla mieszkań ze wszystkimi urządzeniami technicznymi bez centralnego ogrzewania: a/ dla osoby samotnej, dochód nie większy niż 100% najniższej emerytury, b/ dla rodziny wieloosobowej, dochód nie większy niż 90% najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, - dla mieszkań z łazienką i wc bez centralnego ogrzewania i gazu: a/ dla osoby samotnej, dochód nie większy niż 90% najniższej emerytury, b/ dla rodziny wieloosobowej, dochód nie większy nie większy niż 60% najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, - dla mieszkań tylko z wc lub łazienką: a/ dla osoby samotnej, dochód nie większy niż 80% najniższej emerytury, b/ dla rodziny wieloosobowej, dochód nie większy niż 50% najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego - dla mieszkań tylko z instalacją wod – kan. a/ dla osoby samotnej, dochód nie większy niż 70% najniższej emerytury, b/ dla rodziny wieloosobowej, dochód nie większy niż 50% najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego. § 3 Warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych: - zamiana pomiędzy stronami na pisemny wniosek lokatora i wniosek drugiej strony, - zgoda Zarządu Powiatu dla lokali stanowiących własność Powiatu Mławskiego, - zgoda właściciela dla innych lokali mieszkalnych, - zgoda kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej dla mieszkań pozostających w trwałym zarządzie tej jednostki, - obowiązek uregulowania zobowiązań czynszowych. § 4 Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę: W razie śmierci najemcy w stosunek najmu wstepują: - zstępni i wstępni (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), - pełnoletnie rodzeństwo, - osoby przysposabiające i przysposobione, mieszkający z najemcą stale do chwili jego śmierci. Nie dotyczy to osób, które miały tytuł prawny do zajmowanego innego lokalu mieszkalnego. § 5 Wydziela się w zasobie mieszkaniowym Powiatu Mławskiego lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy: 1. Lokale pozostajace w trwałym zarządzie Krajowego Ośrodka Mieszkalno- Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku, 2. Lokale pozostające w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie 3. Lokale w budynku mieszkalno-oświatowym przy ul. Słowackiego, pozostające w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 2 4. Lokale w budynkach przy ul. Wyspiańskiego pozostające w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Mławie. 5. Lokale w budynkach przy ul. Zuzanny Morawskiej pozostające w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 1, 6. Lokale mieszkalne pozostające w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kowalewie. 7. Lokale mieszkalne przy ul. Skonieckiego pozostające w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. § 6 Lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być wynajmowane pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, którzy nie posiadają na terenie Powiatu Mławskiego tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Zachowują oni prawo do lokalu po przejściu na emeryturę lub rentę. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 13:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 13:26

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15083
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:26