Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZENIESIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

 2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

4. PODSTAWA PRAWNA:

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę winien zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba), adres zamieszkania obecnego i dotychczasowego inwestora,
- nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych


Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę (wnioskodawca).
2. Zgoda inwestora (strony), dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu.
3. W przypadku, kiedy budowa została już rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, to należy przedłożyć do wglądu dziennik budowy.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przeniesienie pozwolenia na budowę oraz za ewentualne pełnomocnictwo.
5. Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa.


6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie
Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

7. OPŁATY:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1923)

- opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 90 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie  w godz. 8:00 do 14:00 

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88109025900000000150139475

 

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora


9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia wszczęcia postępowania.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

11. INFORMACJE DODATKOWE:
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

12. FORMULARZE DO POBRANIA: WNIOSEK O PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-05-07 14:53
 • zmodyfikował: Inspektor
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-06 13:48

druki

Metryka

 • opublikował: Inspektor
  data publikacji: 2022-09-07 12:40

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14296
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-07 12:50:41