Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Karta Informacyjna

1. Nazwa usługi: Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

2. Nazwa Wydziału:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

3. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

06-500 Mława, ul.Stary Rynek 10,

I piętro, pokój nr 10, tel. 23 654 20 68

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

4. Podstawa prawna:

art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020, poz.65 ze zm.)

5. Wymagane dokumenty:

I. Osoby fizyczne:

Wniosek zawierający:

1. imię i nazwisko,

2. adres wnioskodawcy,

3. numer i położenie działki,

4. przyczyny wnioskowania o ustalenie innego terminu zapłaty oraz zawierający proponowany inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego,

5. w przypadku ustalenia kilku terminów należy podać proponowaną liczbę wpłat i terminy ich zapłaty.

II. Podmioty, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą:
a) wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o zmianę terminu płatności opłaty rocznej,
b) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” - załącznik nr 1
c) aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to jest: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca (oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą) otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę (i jednostki powiązane) - załącznik nr 2 albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - załącznik nr 3,
informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy (oraz jednostek gospodarczych powiązanych) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
d) dokumenty finansowe  pozwalające  ocenić  sytuację wnioskodawcy/ów (oraz jednostek gospodarczych powiązanych z wnioskodawcą) – za rok, w  którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc, oraz z dwóch poprzedzających go lat,
e) rating przedsiębiorcy, a w przypadku jego braku oświadczenie o kondycji ekonomiczno – finansowej  firmy ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC,
f) informację czy równocześnie z przedmiotowym wnioskiem, wnioskodawca składał w innych instytucjach wnioski w sprawie udzielenia pomocy de minimis – załącznik nr 4,
g) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.
Brak przedłożenia przez wnioskodawcę żądanych dokumentów, wymienionych w pkt II spowoduje, że wniosek w zakresie przesunięcia terminu opłaty rocznej, nie będzie mógł być pozytywnie rozpatrzony.

6. Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.

Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

7. Wysokość opłat:

Nie podlega opłacie.

8. Forma załatwienia sprawy:

Ustalenie innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa następuje w drodze pisemnej informacji.

9. Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż do 10 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Termin składania wniosków – nie później niż 14 dni przed upływem terminu uiszczenia opłaty rocznej, który mija 31 marca każdego roku.

10. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje odwołanie.

11. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami: "Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego."

12. Formularze do pobrania:

Załączniki 1, 2, 3 i 4 dla przedsiębiorców, związane z pomocą de minimis.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-06-28 11:04
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 11:26

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-01-17 10:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5580
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-31 11:26:13