Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława
tel. 653 15 56
pokój nr 1
PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.).

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 w sprawie wzoru zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. 2014 poz. 961)

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia

2) Załączniki:

a) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: - posiadają świadectwa kwalifikacji określone przepisami prawo o ruchu drogowym; - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji , mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.

b) wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych (przez organ rejestrujący, który wydał dowód),

c) dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w pkt e (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),

d) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,

e) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

 a) Za wydanie Zaświadczenia 500 zł,

 b) Za wydanie Wypisu z Zaświadczenia 100zł.

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471 : opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

 Brak
FORMULARZE DO POBRANIA:

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:54
 • zmodyfikował: Marcin Jurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-14 08:52

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-12-19 09:45

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13946
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-14 08:52:30