Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej: „ustawą”, osoby niemające obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w sprawach, które zostały określone w kategorii 12. URZĘDY I SĄDY załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U z 2018 r. poz. 2492 ze zm.) dotyczących:

1) uregulowania pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskania obywatelstwa polskiego;

3) uzyskania uprawnienia do wykonywania pracy;

4) inne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Obligatoryjnym warunkiem skorzystania przez osobę uprawnioną z wymienionych usług jest złożenie stosownego oświadczenia.

Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy, zgodnie z którym obejmuje ono imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL osoby uprawnionej.

W przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, na co wskazuje przypis nr 1 we wzorze oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do ustawy. Natomiast ustawa nie odnosi się do kwestii obywatelstwa osoby uprawnionej.

Należy jednak podkreślić, że opinie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące rozumienia przepisów ustawy nie mają charakteru wiążącego, ponieważ żadna regulacja ustawowa nie przyznaje kompetencji do dokonywania interpretacji przepisów ustawy. Mając na względzie zasadę legalizmu (art. 7 Konstytucji RP), do wydania tego typu interpretacji organ administracji publicznej musi mieć wyraźną podstawę prawną.

Jedynie na marginesie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z  dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm.):

1) cudzoziemcowi, wobec którego toczy się postępowanie w sprawie pozbawienia go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, przysługuje nieodpłatna informacja prawna w postępowaniu w pierwszej instancji (art. 69c ust. 1);

2) cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, który działa bez adwokata lub radcy prawnego przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (art. 69d ust. 1).

Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu do spraw cudzoziemców pod adresem: https://www.gov.pl/web/udsc/bezplatna-pomoc-prawna

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ministaerstwo Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/dla-wykonawcow
    data wytworzenia: 2019-08-30
  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2019-08-30 10:41
  • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3557
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-13 13:04:03