Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI:

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Edukacji i Zdrowia

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława  
e-mail:starostwo@powiatmlawski.pl
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
pok nr 7 
tel.23 654 36 66

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 9b-9f ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2019r., poz.2215 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018r., poz. 1574 ze zm.).
Ustawa  z dnia 15 kwietnia 2011r o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2019r., poz. 1942 ze zmianami),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020r.,poz.256 ze zmianami ).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek nauczyciela złożony w terminie:

 • pierwszym - do dnia 30 czerwca
 • drugim - do dnia 31 października

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna zawierać:

 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, w tym kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego , poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem 
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie  lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu,  poświadczoną  przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
Sekretariat 
 
OPŁATY:
Nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie, Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę wniosku" Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego"
 • imię i nazwisko, miejsce pracy i miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
 • miejscowość i datę przygotowania wniosku,
 • nazwę organu właściwego do nadania stopnia awansu,
 • podpis osoby wnioskującej,
 • wykaz złożonych załączników
FORMULARZE DO POBRANIA:
Pliki do pobrania znajdują się poniżej
 

drukuj (KARTA INFORMACYJNA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Edukacji i Zdrowia
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-25 14:34
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 15:11

WNIOSEK

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2019-10-29 12:55
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 12:56

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5496
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-01 15:20