Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Edukacji i Zdrowia

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Wydział Edukacji i Zdrowia, pokój nr 7, tel. 23 654 36 66, e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 9b-9f ustawy z dnia 26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 984 ).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2200).
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2022 r ., poz. 2597 ),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 775 ).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek nauczyciela złożony w terminie:

 • pierwszym - do dnia 30 czerwca
 • drugim - do dnia 31 października

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna zawierać:

 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, w tym kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego , poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem 
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, sekretariat 

OPŁATY

Nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie, Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę wniosku" Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego",
 • imię i nazwisko, miejsce pracy i miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
 • miejscowość i datę przygotowania wniosku,
 • nazwę organu właściwego do nadania stopnia awansu,
 • podpis osoby wnioskującej,
 • wykaz złożonych załączników.

FORMULARZE DO POBRANIA

Pliki do pobrania znajdują się poniżej

 

drukuj (KARTA INFORMACYJNA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Edukacji i Zdrowia
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-25 14:34
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-06 10:24

WNIOSEK

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2019-10-29 12:55
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 10:47

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8428
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-06 10:24:02