Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Mławskiego z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Mławskiego z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany w regulaminie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Mławskiego z dnia 02.01.2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2014
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 4/2014 roku Starosty Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok
Status:nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Mławskiego z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Mławskiego z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2010 Starosty Mławskiego z dnia 10.06.2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Mławskiego oraz zasad jej koordynacji
Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Mławskiego z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmiany gospodarki kasowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Mławskiego z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Mławskiego z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie dokumentowania wkładu własnego wnoszonego do projektu "Rozwój szkół zawodowych Powiatu Mławskiego" ponoszonego w postaci wynagrodzeń nauczycieli ZS nr 3 i ZS nr 4, uczestniczących w zadaniach wynikających z realizacji projektu (tj. udział w szkoleniach dla nauczycieli, innych warsztatach, kursach zawodowych i opiece podczas wyjazdów studyjnych.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Mławskiego z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "ZDROWA JESIEŃ" dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2014 roku.
Status nieaktualne:Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Mławskiego z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2010 Starosty Mławskiego z dnia 23.08.2010 roku w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Mławskiego z dnia 31.03.2014 roku dotyczące ustalenia dokumentacji przyjetych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Mławie oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Mławskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2014 z dnia 10.03.2014 r. dotyczącego wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie dokumentowania wkładu własnego wnoszonego do projektu "Rozwój szkół zawodowych Powiatu Mławskiego", ponoszonego w postaci wynagrodzeń nauczycieli ZS nr 3 i ZS nr 4, uczestniczących w zadaniach wynikających z realizacji projektu (tj. udział w szkoleniach dla nauczycieli, innych warsztatach, kursach zawodowych i opiece podczas wyjazdów studyjnych)
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Mławskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie procedury realizacji umowy na dostawę materiałów biurowych w roku 2014 przez wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Mławskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przypisania odpowiedzialności z zakresu rachunkowości pracownikom Wydziału Edukacji i Zdrowia
Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Mławskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Starosty Mławskiego z dnia 22.08.2012 roku w sprawie procedury odbioru pojazdu usuniętego z drogi na parking strzeżony
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Mławskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na wykonanie usługi z zakresu pełnienia funkcji Lidera Szkolnego w projekcie systemowym pn. "Zwiększenie potencjału szkół Zawodowych na Mazowszu" realizowanym przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Mławskim w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Mławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na świadzcenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu", realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Mławskim w ramach projektu systemowego Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 2 w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Mławskiego z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 Starosty Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku dotyczącego Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Mławskiego z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Mławskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie dnia dodatkowo wolnego od pracy w 2014 roku
Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowazdenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego, w Staroswtie Powiatowym w Mławie oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Mławskiego z dnia 29.04.2014 r. w sprawie upoważnień do poświadczenia zgodności kopii z oryginiałem dokumentów związanych z realizacją projektu pod nazwą "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" POKL Dz. 9.2
Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Mławskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Sąd Rejonowy w Mławie umowy użyczenia części nieruchomosci Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Status: nieaktualne - Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Mławskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącycm do przetwarzania danych osobowych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Mławskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2010 Starosty Mławskiego z dnia 10.06.2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Mławskiego oraz zasad jej koordynacji
Statyus: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Mławskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2014 Starosty Mławskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Mławskiego z dnia 13.06.2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Mławskiego z dnia 9.07.2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do każdorazowego ustalania kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Mławskiego z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego
Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Mławskiego z dnia 9.07.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2014 Starosty Mławskiego z dnia 29.04.2014 r. dotyczącego ustalenia dokumnetacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego, w Starostwie Powiatowym w Mławie oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Mławskiego z dnia 11.08.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2014 Starosty Mławskiego z dnia 30.01.2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Mławskiego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Mławskiego z dnia 12 września 2014 roku w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego na działce gruntu oznaczonej nr 193 o powierzchni 0,7500 ha, położonej w obrębie Korboniec, gminy Wiśniewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa
Zarządzenie 36/2014 Starosty Mławskiego z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie umów użyczenia i umowy najmu części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Status: Nieobowiązujace Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Mławskiego z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 38/2014 Starosty Mławskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 39/2014 Starosty Mławskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłączania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Mławskiego z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 Starosty Mławskiego z dnia 01.12.2011 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
Status nieobowiązujące: Zarzadzenie nr 40/2014 Starosty Mławskiego z dnia 7 października 2014 roku w sprawie darowizny drewna pozyskanego na działce gruntu oznaczonej nr 193 o powierzchni 0,7500 ha, położonej w obrębie Korboniec, gminy Wiśniewo, stanowiacej własność Skarbu Państwa
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 42/2014 Starosty Mławskiego z dnia 17.10.2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań inwestycyjnych
Zarządzenie Nr 43/2014 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 22 pażdziernika 2014 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu dokumentów w zakresie gospodarki materiałowej
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 44 / 2014 Starosty Mławskiego z dnia 06.11.2014 roku. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 / 2014 Starosty Mławskiego z dnia 30.01.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok
Zarządzenie Nr 45/2014 Starosty Mławskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 46/2014 Starosty Mławskiego z dnia 17.11.2014 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2015 roku
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 47/2014 Starosty Mławskiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 48/2014 Starosty Mławskiego z dnia 01.12.2014r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego Etapu I i Etapu II i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ulicy Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą.
Status: nieobowiązujące- Zarządzenie Nr 49/2014 Starosty Mławskiego z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty Mławskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania.
Zarządzenie Nr 50/2014 Starosty Mławskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do każdorazowego ustalania kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych
Zarządzenie Nr 51/2014 Starosty Mławskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do wykonywania określonych czynności
Zarządzenie Nr 52/2014 Starosty Mławskiego z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do wydawania decyzji administarcyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Starosty Mławskiego
Zarządzenie Nr 53/2014 Starosty Mławskiego z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i oddania do użytku łazienki dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 54/2014 Starosty Mławskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy
Zarządzenie Nr 55 / 2014 Starosty Mławskiego z dnia 30.12.2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 56/2014 Starosty Młąwskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 102683
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-10 12:25:02