Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

decyzja 156/2018 z dnia 22.03.2018

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
   data wytworzenia: 2018-03-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-03-22 14:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-03-22 14:12

Informacje o dokonaniu zgłoszenia budowy, wniesienia sprzeciwu i upływu jego terminu oraz decyzje pozwolenia na budowę z inforamcją o środowisku i jego ochronie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Świderska
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Aneta Świderska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-11-30 12:15

decyzja nr 571/2018 dn. 5.09.2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Kulas
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Danuta Kulas, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-09-10 15:27

decyzja nr 571/2018 dn. 5.09.2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Kulas
 • opublikował: Danuta Kulas, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-09-10 15:30

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich - chlewni

 1. Inwestor: Inwestor prywatny
 2. Lokalizacja: Gradzanowo Włościańskie dz. nr ewid. 248
 3. Inwestycja: Budowa dwóch budynków inwentarskich- chlewni rusztowych do odchowu tuczników o liczbie stanowisk 985 sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi

 

 

IRS.6740.760.2021                                                                                                    Mława 18.10.2021r.

 

 

                                                Zawiadomienie

                               o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

   Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn zm.),  

 

                                                  zawiadamiam ,

 

że w dniu 08.10.2021 r. Na wniosek inwestora (DANE ZANONIMIZOWANO) zostało wszczęte na żądanie strony postepowanie administracyjne w sprawie:

- Budowa dwóch budynków inwentarskich- chlewni rusztowych do odchowu tuczników o liczbie stanowisk 985 sztuk każdy wraz z obiektami towarzyszącymi - ob. kat. II na działce o nr ewid. 248 położonej w m. Gradzanowo Włościańskie, gm. Radzanów

                                                                                                                                                                                                           Pouczenie:

W związku z powyższym informuje się, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że stronie postępowania przysługuje prawo przedstawienia dowodów, składania wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.          

Na podstawie art. 41 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO" informuję, iż:

1) administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Starosta Mławski z siedzibą w Starostwie  Powiatowym, ul. Władysława Stanisława Rejmonta 6, 06-500 Mława, adres mailowy starostwo@powiatmlawski.pl;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@powiatmlawski.pl;

3) Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego        lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem;

4) podstawa prawna przetwarzania danych to: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ), Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

5) odbiorcą Pana(-i) danych osobowych będą strony postępowania administracyjnego, uczestnicy procesu budowlanego, organy lub jednostki uzgadniające, organy wyższego stopnia;

6) Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/Pana(-i);

7) Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwach zakładowych (Dz. U. 2011 nr. 10 poz. 67ze zm.);

 

 

 

 

 

 

 

8) ma Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

9) ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

10) podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pan(-i) zobowiązany do ich podania, nie podanie danych osobowych będzie skutkowała wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nie uzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.:

11) Pana(-i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Sprawę prowadzi Michał Krawczyk (tel. 23 655 29 13).

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

MK/MK

drukuj (Wszczęcie postępowania w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich - chlewni)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Krawczyk
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Michał Krawczyk - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-25 11:04
 • zmodyfikował: Michał Krawczyk - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-25 12:24

Budowa stacji paliw

 1. Inwestor: BTL SOLUTIONS
 2. Inwestycja: Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 3. Adres Inwestycji: na działce nr ewid. 1766 położonej w m. Szreńsk, gm. Szreńsk.

drukuj (Budowa stacji paliw)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Krawczyk
  data wytworzenia: 2021-10-11
 • opublikował: Michał Krawczyk - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-10 12:53

budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Augustowo o mocy do 1Mw - wszczęcie postępowania

inwestor:SUNGRID SP.ZO.O. ul.STANIEWIECKA 18, 03-310 WARSZAWA

adres inwestycji: dz. nr ew. 58/1 i 59/11 . Augustowo, gm.Strzegowo

drukuj (budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Augustowo o mocy do 1Mw - wszczęcie postępowania)

Metryka

 • opublikował: Michał Krawczyk - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-27 15:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji paliw wraz z niezbędnymi ob. budowl. i infrastrukturą techniczną

Inwestor:       Shell Polska Sp. z o.o.

                     02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 7a

Inwestycja:    Budowa Stacji Paliw wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą techniczną:

Lokalizacji:    Działka numer ewidencyjny 232/4 obręb 0007 Kuklin, w m. Kuklin, gm. Wieczfnia Kościelna

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji paliw wraz z niezbędnymi ob. budowl. i infrastrukturą techniczną)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Witold Wilczyński
  data wytworzenia: 2023-03-28
 • opublikował: Beata Curyło-Smolińska
  data publikacji: 2023-03-29 09:35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji paliw wraz z niezbędnymi ob. budowl. i infrastrukturą techniczną

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji paliw wraz z niezbędnymi ob. budowl. i infrastrukturą techniczną)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Witold Wilczyński
  data wytworzenia: 2023-03-28
 • opublikował: Beata Curyło-Smolińska
  data publikacji: 2023-03-29 09:22

Budowa stacji paliw Kuklin, gm. Wieczfnia Kościelna

drukuj (Budowa stacji paliw Kuklin, gm. Wieczfnia Kościelna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Witold Wilczyński
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Beata Curyło-Smolińska
  data publikacji: 2023-05-26 15:27

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

inwestor:       AIKAT Sp. z o.o., ul. Raciążska 60, 06-540 Radzanów

inwestycja: budowa czterech budynków inwentarskich – kurników wraz z infrastrukturą                                   towarzyszącą

adres budowy: dz nr ewid. 441 i 443/5 położonych w m. Gradzanowo Zbęskie, gm. Radzanów

 

drukuj (zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: JAROSŁAW KUCKI
  data wytworzenia: 2023-08-08
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2023-08-10 09:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7545
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-10 09:18:30