Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Pod pojęciem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) rozumie się wszelkie możliwości postępowania w sporze, a ich głównym założeniem jest pozasądowe rozwiązywanie konfliktów.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Pozasądowe rozwiązywanie sporów może być prowadzone w sporach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, które wynikają z zawartej między nimi umowy. Ta metoda rozwiązywania sporów została wprowadzona ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z roszczeniem konsumenta i odmawia uznania reklamacji, a konsument nie chce przenosić tego sporu na drogę sądową, może skorzystać z pozasądowej metody rozwiązywania sporu.

Aby wszcząć postępowanie muszą zostać spełnione trzy warunki:

 1. konsument zgłosił przedsiębiorcy reklamację,

 2. spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą nie został zakończony,

 3. przedsiębiorca przy odmowie uznania reklamacji nie zaznaczył, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

Do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich konieczna jest ZGODA obydwu stron sporu.

Korzyści z pozasądowego rozwiązania sporu w sprawach konsumenckich:

 • pomaga w wypracowaniu rozwiązania, ułatwia nawiązanie dialogu (np. mediacja),

 • rozwiązanie sporu musisz znaleźć razem z przedsiębiorcą,

 • rozwiązanie sporu jest tańsze i dużo szybsze niż postępowanie sądowe.


Przy Prezesie UOKiK został utworzony Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych.

Z Punktem można skontaktować się:

 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333

 • za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

Mediacja

Mediacja jest metodą  rozwiązywania konfliktów i sporów powstałych przede wszystkim między osobami fizycznymi, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań.

Mediator nie jest Sędzią, a sama mediacja odbywa się poza sądem.

Mediację można stosować we wszystkich spornych sprawach prowadzonych w procedurze cywilnej (sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych kwestiach spornych) i karnej oraz wobec nieletnich sprawców czynów karalnych. Mediacja może być również prowadzona w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, to mediacja może okazać się pomocna w przypadku określenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Przy pomocy mediacji można ustalić wysokość oraz sposób wypłacania alimentów. Mediator może pomóc rozwodzącym się małżonkom w uporządkowaniu ich spraw majątkowych.

W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

Korzyści wynikające z mediacji:

 • czas trwania mediacji jest znacznie krótszy niż postępowanie sądowe,

 • mediacja przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

 • mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji,

 • mediacja jest poufna, wszystkie informacje zostają między stronami,

 • mediacja daje możliwość osiągnięcia kompromisu, satysfakcjonującego każdą ze stron,

 • postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wypracowanie porozumienia,

 • żadna decyzja nie może być podjęta bez zgody stron,

 • mediacja nie zamyka drogi sądowej.

W Powiecie Mławskim w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest nieodpłatna mediacja. Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba (fizyczna), której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.  Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Spotkania z mediatorem należy uzgodnić pod nr tel. 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-maila: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-14 11:36
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 14:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1808
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 14:16:23