Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr X/53/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1592 z póź. zmian.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003r. Nr15 poz. 148 z póź. zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Udziela się poręczenia Bankowi Kredyt Bank S.A Oddział w Ciechanowie za wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie do kwoty 1.000.000 zł / słownie: jeden milion zł/. § 2 Poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2003r. § 3 Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zawarcia stosownej umowy cywilnoprawnej w formie poręczenia . § 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-08-29 12:00
Uchwała X/ 54/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany w opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie. Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. W § 1 Uchwały Nr IV /25 /2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie kwotę „2 739 492,99 zł” zastępuje się kwotą „3 098 301,40 zł”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-08-29 12:04
UCHWAŁA NR X/55/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/120/2000 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 4 sierpnia 2000r. w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mławski, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz. U. z 2003 r Nr 34 poz. 286 z póź. zm.) – Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje. § 1 W uchwale Nr XX1/120/2000 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 4 sierpnia 2000r. w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mławski, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (z późniejszymi zmianami), wprowadza się następujące zmiany: § 1 - w § 4 w ust. 1 w Tabeli dodatków funkcyjnych ( Tabela nr 1 ) pkt 2 dodaje się literę f w brzmieniu: f) Dyrektor Bursy Szkolnej 20 – 50% § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-08-29 12:10
UCHWAŁA Nr X/56/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie finansowania działalności w formie środka specjalnego w Bursie Szkolnej w Mławie. Na podstawie przepisu art.21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67, poz. 329 ze zm),Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 Z dniem 1 września 2003 r tworzy się środek specjalny przy Bursie Szkolnej w Mławie o nazwie „ Żywienie ” w dziale 854, rozdział 85410. § 2 Źródłem przychodów środka specjalnego są wpływy za żywienie oraz odsetki bankowe. § 3 Przychody ze środka specjalnego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z uzyskaniem przychodu. § 4 1.Dysponentem środka specjalnego jest kierownik jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 uchwały. 2.Obsługa administracyjna należy do obowiązków dysponenta środków. 3.Obsługa księgowa działalności prowadzonej w formie środka specjalnego należy do obowiązków jednostki prowadzącej obsługę finansową placówek oświatowych. § 5 1.Podstawą gospodarowania środkiem specjalnym jest roczny plan finansowy określający przychody i wydatki w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz stan środków pieniężnych. 2.Roczny plan finansowy będzie stanowił załącznik do uchwały budżetowej. 3.Plan finansowy i sprawozdania środka specjalnego oznacza się symbolem działu, rozdziału właściwego dla jednostki dysponującej środkami. 4.Środki pieniężne niewykorzystane w roku budżetowym przechodzą na rok następny. 5.Środki pieniężne na dzień 31.12.2003r istniejących rachunków bankowych środków specjalnych pn „Żywienie” stanowią stan początkowy na dzień 1.01.2004r. 6.Środki pieniężne na dzień 31.08.2003r pozostałe na rachunkach środka specjalnego „Żywienie” zlikwidowanych internatów przechodzą na nowo otwarty r-k środka specjalnego Żywienie” w Bursie Szkolnej. § 6 W planie finansowym dysponent środków może dokonywać zmian w ciągu roku w zakresie przesunięć planowanych wydatków w ramach wydatków rzeczowych. Zwiększenie planu finansowego po stronie przychodów i wydatków jest możliwe po wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-08-29 12:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-29 12:29
UCHWAŁA Nr X/57/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie finansowania działalności w formie środka specjalnego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie. Na podstawie przepisu art.21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67, poz. 329 ze zm),Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 Z dniem 1 września 2003 r tworzy się środek specjalny przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie o nazwie „ usługi ogólnobudowlane ” w dziale 801, rozdział 80130. § 2 Źródłem przychodów środka specjalnego są wpływy ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych ogólnobudowlanych oraz odsetki bankowe. § 3 Przychody ze środka specjalnego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z uzyskaniem przychodu. § 4 1.Dysponentem środka specjalnego jest kierownik jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 uchwały. 2.Obsługa administracyjna należy do obowiązków dysponenta środków. 3.Obsługa księgowa działalności prowadzonej w formie środka specjalnego należy do obowiązków jednostki prowadzącej obsługę finansową placówek oświatowych. § 5 1.Podstawą gospodarowania środkiem specjalnym jest roczny plan finansowy określający przychody i wydatki w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz stan środków pieniężnych. 2.Roczny plan finansowy będzie stanowił załącznik do uchwały budżetowej. 3.Plan finansowy i sprawozdania środka specjalnego oznacza się symbolem działu, rozdziału właściwego dla jednostki dysponującej środkami. 4.Środki pieniężne niewykorzystane w roku budżetowym przechodzą na rok następny. 5.Środki pieniężne na dzień 31.08.2003r istniejącego rachunku bankowego gospodarstwa pomocniczego stanowią stan początkowy środka specjalnego na dzień 1.09.2003r. § 6 W planie finansowym dysponent środków może dokonywać zmian w ciągu roku w zakresie przesunięć planowanych wydatków w ramach wydatków rzeczowych. Zwiększenie planu finansowego po stronie przychodów i wydatków jest możliwe po wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-08-29 12:15
Uchwała Nr X/58/2003 r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych” Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g oraz art. 4 ust1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 61 pkt. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) uchwala się, co następuje § 1 1. Powiat Mławski wyraża zgodę na przystąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych” z Sp. z o.o. 2. Przedmiotem działalności Spółki będzie udzielanie poręczeń zobowiązań finansowych przedsiębiorców wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego w celu zapewnienia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 3. Przyjmuje się projekt umowy Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Upoważnia się Zarząd Powiatu do wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). § 3 Koszty przedsięwzięcia określonego w § 2 zostaną sfinansowane ze środków budżetowych pochodzących z dochodów własnych. § 4 Do reprezentacji Powiatu Mławskiego w pracach Zgromadzenia Wspólników deleguje się: Panią Elżbietę Kowalską – Skarbnika Powiatu Mławskiego. § 5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do wyboru ewentualnego członka Rady Nadzorczej Spółki. § 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich Załącznik do Uchwały Nr X/58/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne § 1. Stawający, reprezentując założycieli, zwanych dalej „Wspólnikami” oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. § 2. Firma Spółki brzmi: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . § 3. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. II. Cel i przedmiot działalności Spółki § 5. Celem działania Spółki jest realizacja zadań publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy oraz wspierania działalności gospodarczej, określonych ustawą o samorządzie województwa, ustawą o samorządzie powiatowym, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą – Prawo działalności gospodarczej, w szczególności przez wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa mazowieckiego, poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń zaciąganych przez nie kredytów i pożyczek. § 6. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) (65.2) pozostałe pośrednictwo finansowe; 2) (67.11.Z) zarządzanie rynkiem finansów; 3) (67.13.Z) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana; 4) (74.14.A) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 5) (74.84.B) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana; 6) (65.23.Z) pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym w szczególności udzielanie poręczeń finansowych przedsiębiorcom wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego, nie wymagającego koncesji lub zezwolenia. Zmiana przedmiotu działalności Spółki wymaga każdorazowo zgody każdego Wspólnika. III. Kapitał zakładowy Spółki § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.420.000 zł. (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 147 (słownie: sto czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy. 2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 3. Udziały mogą być pokrywane gotówka, oraz wkładami niepieniężnymi (aportami). 4. Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają je w następujący sposób: 1) Województwo Mazowieckie obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów po 10.000 zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 2) Powiat Kozienicki obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 3) Powiat Płocki obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 4) Miasto Siedlce obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 5) Powiat Sochaczew obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 6) Gmina Grodzisk Mazowiecki obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 7) Miasto Legionowo obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 8) Gmina Teresin obejmuje 2 (słownie: dwa) udziały po 10.000 zł. (słownie dziesięć tysięcy złotych ) każdy, o łącznej wartości 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 9) Gmina Mszczonów obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym; 10) Gmina Wołomin obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym. 5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. § 8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 2.500.000,00 zł. (słownie: dwóch i pół miliona złotych) w terminie do 31 grudnia 2003 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje wyłącznie przez ustanowienie nowych udziałów. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki powyżej 5.000.000,00 zł. (słownie: pięciu milionów złotych) Zgromadzenie Wspólników podejmuje większością 2/3 głosów. § 9. 1. Udział Wspólnika może być umorzony za jego zgodą w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe). 2. Umorzenie udziału Wspólnika bez jego zgody jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku: 1) ogłoszenia upadłości Wspólnika; 2) prowadzenia przez Wspólnika działalności na szkodę Spółki. W razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 2, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę stwierdzającą zaistnienie jednej ze wskazanych okoliczności oraz zwołuje Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały o umorzeniu udziału. Zgromadzenie Wspólników winno się odbyć w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zarząd. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów; uchwała określa podstawę umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała winna zawierać uzasadnienie. 5. Za umorzony udział Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wartości księgowej udziału, chyba że umorzenie następuje za zgodą Wspólnika bez wynagrodzenia. § 10. 1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności. 2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów. 3. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały w całości lub w części, powinien swój zamiar zgłosić Zarządowi, który zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia. W zgłoszeniu zamiaru zbycia udziału lub udziałów Wspólnik wskazuje ilość zbywanych udziałów, nabywcę oraz cenę nabycia. 4. Zgromadzenie Wspólników w uchwale zezwalającej na zbycie udziałów może wskazać innego nabywcę, który nabędzie udział lub udziały za cenę obliczona na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego zbycie udziałów. 5. Zbycie udziałów uprzywilejowanych na rzecz innych podmiotów powoduje utratę nadanego uprzywilejowania. § 11. 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat. 2. Dopłaty w wysokości do 1.000 zł. (słownie: jednego tysiąca złotych) w stosunku do jednego udziału są wnoszone w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwalę o terminie wnoszenia dopłat Zgromadzenie Wspólników podejmuje zwykłą większością głosów. IV. Władze Spółki § 12. Organami Spółki są: 1) Zgromadzenie Wspólników; 2)Rada Nadzorcza; 3)Zarząd. Zgromadzenie Wspólników § 13. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 3) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat. 4) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów; 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 6) zmiana umowy Spółki; 7) przekształcenie Spółki lub połączenie z inna spółką; 8) likwidacja Spółki; 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 10) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza wartość kapitału zakładowego; 11) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki; 12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej, bądź na zawarcie umowy o udziale w zyskach lub przychodach w ramach jakiegokolwiek podmiotu albo przedsięwzięcia; 13) przyjęcie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru; 14) przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników; 15) umorzenie udziału; 16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania; 17) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki; 18) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki; 19) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika; 20) tworzenie i znoszenie funduszy celowych w Spółce; 21) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw; 22) przyjęcie Regulaminu Udzielania Poręczeń przez Spółkę; uchwalanie lub zmiana Regulaminu Udzielania Poręczeń przez Spółkę wymaga zgody każdego Wspólnika. § 14. 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej, Rady Nadzorczej albo Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. 4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. 5. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. § 15. Zgromadzenie Wspólników zwołuję się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. § 16. 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosi sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalane, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników. § 17. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w Warszawie. § 18. 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli obecni na Zgromadzeniu Wspólnicy reprezentują co najmniej ½ kapitału zakładowego. 2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz dołączone do księgi protokołów. 3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. § 19. 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy lub umowa Spółki nie stanowią inaczej. 2. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 2/3 głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej ¾ (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki. § 20. 1. Głosowanie jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. 3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. Rada Nadzorcza § 21. 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę. 3. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest niezależna od kadencji pozostałych członków. 4. Zgromadzenie Wspólników wybiera członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez Wspólników. 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. 6. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują inne swoje obowiązki osobiście. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. § 22. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszej umowy do uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat; 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. a i b; 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu; 5) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych; 6) zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; 8) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki niezależnie od ich wielkości; 9) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych: a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały, b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki, c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nimi powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje; 10) wybór rewidenta Spółki. § 23. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej trzech członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady się temu nie sprzeciwi. § 24. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. § 25. Rada Nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. Zarząd § 26. 1. Zarząd Spółki składa się z trzech członków. 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i dwóch Członków Zarządu. 3. Kadencja Zarządu i Członków Zarządu trwa trzy lata i wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji. 4. Dwóch Członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) pełni funkcję społecznie. Przysługuje im zwrot kosztów podróży i diety za czas pełnienia obowiązków w Spółce. § 27. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. § 28. Zarząd powołuje działającą przy nim Komisję Doradczą z głosem doradczym w sprawach polityki poręczycielskiej Spółki, w której skład wchodzi po jednym przedstawicielu każdego Wspólnika. Zarząd określa kompetencje Komisji Doradczej oraz warunki jej współpracy z Zarządem. § 29. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. § 30. 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały, są protokołowane. 3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy inny członek Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków określa Zarząd w Regulaminie pracy Zarządu, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. § 31. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. V. Rachunkowość Spółki § 32. 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie finansowe Spółki na ostatni dzień roku obrotowego, za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona. § 33. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 34. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy upływa z końcem pierwszego kalendarzowego roku działania Spółki. VI. Postanowienia końcowe § 35. Na mocy niniejszej umowy wypracowany zysk przeznacza się wyłącznie na kapitały lub fundusze spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 5 niniejszej umowy. § 36. 1. Rozwiązanie Spółki w wyniku uchwały Zgromadzenia wspólników lub innych zdarzeń przewidzianych prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie wyznaczy innych likwidatorów. 3. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również inni likwidatorzy wyznaczeni uchwałą Zgromadzenia Wspólników, mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. § 37. Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz wszelkie inne koszty związane z rejestracją i utworzeniem Spółki ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów. § 38. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Stawający poza umową spółki w niniejszym akcie notarialnym powołują pierwszy Zarząd Spółki w składzie: 1) ........................................................ – Prezes Zarządu; 2) ………………………………………… – Członek Zarządu: 3) ......................................................... – Członek Zarządu.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-08-29 12:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-29 12:23
Uchwała Nr X/60/2003 r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Na podstawie art. 190 ust. 2, w związku z art.190 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z póz zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Mławskiego Pana Waldemara Borowskiego w okręgu wyborczym nr 1 wybranego z listy nr 3 – Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. § 2 Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-08-29 12:24
UCHWAŁA Nr X/61/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/264/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 15 lipca 2002r. Na podstawie przepisów art. 6 ust 1 i art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm) oraz art. 18 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zm) oraz art. 51 i 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz. 543 ze zm) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 W Statucie Mławskiej Hali Sportowej – stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIII/264/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 15 lipca 2002r wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 otrzymuje brzmienie: „ § 8 Strukturę Hali Sportowej tworzą: - dyrektor - wicedyrektor - pracownicy administracji i obsługi.” 2) w § 9 dodaje się ust 5 w brzmieniu: „ 5. Nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z wicedyrektorem dokonuje dyrektor Hali Sportowej.” 3) § 11 otrzymuje brzmienie: „ § 11 .Organizację i zasady funkcjonowania Hali Sportowej określa regulamin organizacyjny.” § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-08-29 12:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-29 12:26

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12261
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:28