Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Status nieaktualne: Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Mławskiego z dnia stycznia 04 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia Polityki Jakości Starostwa Powiatowego w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Mławskiego z dnia 04.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021r.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Mławskiego z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 12.01 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2020 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 84/2020 Starosty Mławskiego z dnia 25 listopada 2020 roku
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Mławskiego z dnia 20. 01. 2021r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2021 roku.
Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Mławskiego z dnia 20.01.2021r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Mławskiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Mławskiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2021 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie powołania oraz szczegółowych zasad działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Mławskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 Starosty Mławskiego z dnia 04.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Mławskiego z dnia 08.03.2021r.w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie na 2021 rok.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Mławskiego z dnia 08 marca 2021r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2020 Starosty Mławskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Mławie.
ZARZĄDZENIE Nr 18 /2021 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Starosty Mławskiego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu mławskiego
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Mławskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Mławskiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 Starosty Mławskiego z dnia 04.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2021r w sprawie zmiany gospodarki kasowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Mławskiego z dnia 10.05.2021 roku. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wartości rzeczy znalezionych i przekazania środków zgromadzonych na koncie depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych na konto powiatu.
Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Mławskiego z dnia 19.05.2021r. w sprawie powołania Powiatowego Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koordynatora działań programowych
Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Mławskiego z dnia 15.06.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Mławskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie procesu opracowania planu operacyjnego funkcjonowania powiatu mławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Mławskiego z dnia 29.06.2021r. w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw oraz systemów teleinformatycznych i elektronicznych wykorzystywanych do realizacji zadań w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status: nieobowiązujące- Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Mławskiego z dnia 29.06.2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów, z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z zasobu.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 30/2021Starosty Mławskiego z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo – finansowego ZFŚS
Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2021r.w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z
wniesionymi wadiami oraz kaucjami zabezpieczającymi w
Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie nr 32./2021 Starosty Mławskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Pepłowo, gminy Wieczfnia Kościelna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/2, przysługującego Skarbowi Państwa
ZARZĄDZENIE NR 33 /2021 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 06 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 06 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Mławskiego z dnia 06.09 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowych procedur na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 8 ”

Status nieobowiązujące: Zarządzenie nr 36/2021 Starosty Mławskiego z dnia 13września 2021 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława, oznaczonej jako działka gruntu nr 1472/2 o powierzchni 0,0781 ha
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Mławskiego z dnia 28 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Mławskiego z dnia 04.10.2021 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Powiatu Mławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w 2021 roku
Zarządzenie nr 39/2021 Starosty Mławskiego z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 40 /2021 Starosty Mławskiego z dnia 14.10.2021r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Mławie składników majątkowych systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Mławskiego z dnia 14.10.2021r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Mławie składników majątkowych systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 42/2021 Starosty Mławskiego z dnia 18.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Mławskiego z dnia 18 października 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie nr 44/2021 Starosty Mławskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Mławskiego z dnia 22.10.2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie
Zarządzenie Nr 46/2021 Starosty Mławskiego z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 47/2021 Starosty Mławskiego z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 48/2021 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Mławskiego z dnia 03.12.2021r. w sprawie wprowadzenia Polityki stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 50/2021 Starosty Mławskiego z dnia 10.12.2021r. w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Mławie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Mławskiego z dnia 10 grudnia 2021r. dla potrzeb nowo powstającego Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Księgowo-kadrowej.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Mławskiego z dnia 13 grudnia 2021r.w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
ZARZĄDZENIE NR 53 /2021 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Mławskiego z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
Zarządzenie Nr 55/2021 Starosty Mławskiego z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 56/2021 Starosty Mławskiego z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30385
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-12 15:36:33