Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTEPOWANIA NA UDZIELENIE KREDYTU.......

drukuj (OGŁOSZENIE WYNIKU POSTEPOWANIA NA UDZIELENIE KREDYTU.......)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
  data wytworzenia: 2016-11-07
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-11-07 10:15
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:31

OTWARCIE OFERT NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU.......

                                                                                              

zm. 272.2.2016

                                      Informacja z otwarcia ofert                                               Przetarg nieograniczony  na „Udzielenie i obsługa  długoterminowego kredytu bankowego  w  wysokości  3.100.000, 00 zł  przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016”.

OFERTA  Nr 1:

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

Marża – 1,97 %

Oprocentowanie kredytu – 3,68 %

Cena oferty w złotych – 734 351,46 zł

Termin uruchomienia transzy kredytu – 1 dzień

Termin wykonania – 31.10.2025r.

 

OFERTA  Nr 2:

BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE

Ul. Piłsudskiego 36

05-074 Halinów

Marża – 0,59 %

Oprocentowanie kredytu – 2,30 %

Cena oferty w złotych – 458 969,67 zł

Termin uruchomienia transzy kredytu – 1 dzień

Termin wykonania – 31.10.2025r

OFERTA  Nr 3:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Ul. Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Marża – 1,28 %

Oprocentowanie kredytu – 2,99 %

Cena oferty w złotych – 596 660,56 zł

Termin uruchomienia transzy kredytu – 1 dzień

Termin wykonania – 31.10.2025r

Zamawiający informuje, iż Oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Termin na złożenie oświadczenia upływa w dniu 20 października 2016 roku.                      

Sporządziła:

J. Gołębiewska

 

drukuj (OTWARCIE OFERT NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU.......)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
  data wytworzenia: 2016-11-07
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-10-14 14:15
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:33

PYTANIA I ODPOWIEDŹI DOT. KREDYTU

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDŹI DOT. KREDYTU)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-30 08:23
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:35

PYTANIA I ODPOWIEDŹI DOT. KREDYTU

drukuj (PYTANIA I ODPOWIEDŹI DOT. KREDYTU)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-28 13:47
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:36

PYTANIA I ODPOWIEDŹI DOT. KREDYTU

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M. Rostkowska
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-10-12 13:24
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:37

MODYFIKACJA SIWZ NA UDZIELENIE OBSŁUGĘ KREDYTU

 • Metryka

  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-09-28 12:48

drukuj (MODYFIKACJA SIWZ NA UDZIELENIE OBSŁUGĘ KREDYTU)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-28 12:48
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:37

MODYFIKACJA SIWZ NA UDZIELENIE OBSŁUGĘ KREDYTU

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: JGołębiewska
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-28 12:49
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:38

PRZETARG NA udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.100.000,00zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Usługi -

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.100.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016”.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe opublikowane w BZP  pod poz. 310388-2016 z dnia 19.09.2016 r.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Mławski, krajowy numer identyfikacyjny 13037773500000, ul. ul. Reymonta  6, 06500   Mława, woj. mazowieckie, państwo , tel. 236 543 409, e-mail zamowienia.publiczne@powiatmlawski.pl, faks 236 552 622.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatmlawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.powiatmlawski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.powiatmlawski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.100.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016”.
Numer referencyjny: zm. publ. 272.2.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.100.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016”.związanego z dofinansowaniem następujących zadań inwestycyjnych drogowych: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe- Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00 km - Etap I oraz w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 - Etap II". Łączna wartość zadania stanowi kwotę 7.419.762,00 zł, w tym środki własne 5.007.783,00 zł, środki kredytowe 2.411.979,00 zł, ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W od drogi woj. 563-Mostowo-szreńsk od km 9+408,00 do km 10+100,00 w miejscowości Szreńsk". Łączna wartość zadania stanowi kwotę 280.000,00 zł, w tym środki własne 140.000,00 zł, środki kredytowe 140.000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz - Czeruchy od km 0+000,00 do km 0,955,00 w miejscowości Strzegowo”. Łączna wartość zadania stanowi kwotę 510.000,00 zł, w tym środki własne 255.000,00 zł, środki kredytowe 255.000,00 zł, "Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Bieżuń - Szreńsk - Mława od km 14+975,00 do km 15+805,00 w miejscowości Szreńsk”. Łączna wartość zadania stanowi kwotę 380.000,00 zł, w tym środki własne 190.000,00 zł, środki kredytowe 190.000,00 zł, ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo od km 14+208,00 do km 15+199,00 w miejscowości Strzegowo”. Łączna wartość zadania stanowi kwotę 206.041,00 zł, w tym środki własne 103.020,00 zł, środki kredytowe 103.021,00 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na drogi powiatowe stanowią kwotę 8.795.803,00 zł, w tym środki własne 5.695.803,00 zł oraz środki z kredytu 3.100.000,00 zł. Udział środków zewnętrznych , tj. kredytowych stanowi 35% ogólnej kwoty kosztów inwestycyjnych.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 21/11/2016 data zakończenia: 31/10/2025
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. , poz. 128 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 9.250 zł / słownie : dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

97

termin uruchomienia transzy

3

   


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
 

Mława 19.09.2016r.    Zatwierdzam: Włodzimierz A. Wojnarowski Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego

drukuj (PRZETARG NA udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.100.000,00zł)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: J,Gołebiewska
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-19 16:16
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:38

SIWZ na udzielenie i obsługe kredytu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: JGołębiewska
   data wytworzenia: 2016-09-19
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-09-19 16:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: E.Kowalska
   data wytworzenia: 2016-09-19
  • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-09-19 16:20

drukuj (SIWZ na udzielenie i obsługe kredytu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Gołębiewska
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-19 16:20
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 15:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-05 15:39:18