Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Mławskiego z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie dnia dodatkowo wolnego od pracy w 2018r.
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 04 stycznia 2018r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Mławskiego z dnia 04.01.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Mławskiego z dnia 31.01.2018 roku. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wartości rzeczy znalezionych i przekazania środków zgromadzonych na koncie depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych na konto powiatu.
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Mławskiego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2018
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Mławskiego z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie rocznego planu rzeczowo -finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Mławskiego z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Mławskiego z dnia 06.02.2018 roku. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.

Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Mławskiego z dnia 08.02.2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2018 roku.
Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2018 Starosty Mławskiego z dnia 06.02.2018r.w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy archiwum zakładowego na 2018 rok.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2018 roku
Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Mławskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowy użyczenia nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 17 /2018 Starosty Mławskiego z dnia 17.04.2018r. w sprawie zamiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 10 maja 2018r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Mławskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Mławskiego z dnia 17.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych osobowych
Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Mławskiego z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Mławskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Mławskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Mławskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie Nr 26 /2018 Starosty Mławskiego z dnia 01.06.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych, wprowadzonych Zarządzeniem nr 57/2017 Starosty Mławskiego z dnia 14.12.2017r.
Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Mławskiego z dnia 01.06.2018r. w sprawie instrukcji w zakresie ewidencji i dokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Mławskiego z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Mławskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Starosty Mławskiego do spraw HNS
Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Mławskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu dokumentów w zakresie gospodarki materiałowej
Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Mławskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Mławskiego z dnia 23.07.2018r. w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Mławie
ZARZĄDZENIE NR 33 /2018 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Mławskiego z dnia 04.09.2018r. w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt ustalonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie nr 36//2018 Starosty Mławskiego z dnia 07.09. 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Mławskiego z dnia 07.09.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2018 Starosty Mławskiego z dnia 06.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018r.
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.
Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Mławskiego z dnia 14.09.2018r. w sprawie sposobu ustalenia dodatkowych kosztów wynikających z udostępnienia informacji publicznej.
Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Mławskiego z dnia 14.09.2018r. w sprawie instrukcji dotyczącej zapłaty należności o charakterze publiczno-prawnym stanowiącym dochody budżetu Powiatu Mławskiego poprzez usługę " Paybynet".
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 41/2018 Starosty Mławskiego z dnia 19.09.2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Mławskiego z dnia 28.09. 2018r w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018r.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Mławskiego z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Mławskiego z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mławie.

Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 45 /2018 Starosty Mławskiego z dnia 29.10.2018r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań inwestycyjnych: Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej; Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347 W droga krajowa nr 7- Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – poprawa bezpieczeństwa – ETAP II
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 46/2018 Starosty Mławskiego z dnia 29.10.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Mławskiego z dnia 14.11.2018 roku. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Mławskiego z dnia 16.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Mławskiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych.
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Mławskiego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2015r.
Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Mławskiego z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi do reprezentowania interesów pracowników dotyczących ZFŚS
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 52/2018 Starosty Mławskiego z dnia 28.11. 2018 r w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego pn. „ budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą ”
Zarządzenie Nr 53/2018 Starosty Mławskiego z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 55/2018 Starosty Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Wicestarosty Mławskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Mławskiego z dnia 07.12.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2018 Starosty Mławskiego z dnia 06.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 57/2018 Starosty Mławskiego z dnia 07.12.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2017 Starosty Mławskiego z dnia 17.07.2017r. w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażenia apteczek medycznych w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 58/2018 Starosty Mławskiego z dnia 31.12.2018r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie 59/2018 Starosty Mławskiego z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48799
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-14 13:34:21