Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

                                           

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE WTÓRNIKÓW PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO  KIEROWANIA TRAMWAJEM (z powodu utraty, zniszczenia dokumentu lub zmiany danych w dokumencie)

NAZWA WYDZIAŁU: 

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023, poz. 622 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U z 2013, poz. 83)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek (dostępny w Wydziale Komunikacji
2. Załączniki:
a) wyraźna i aktualna kolorowa fotografia na wprost o wymiarach 34x45 mm, wykonana na jednolitym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) kserokopia prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem,
c) dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu
3. Do wglądu:
- Dowód osobisty ( w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

OPŁATY:

100 zł - opłata za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

 

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

a)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki. Realizacja zmówienia dokumentu do 9 dni roboczych

b)Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

c)Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)


TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie ma 

DODATKOWE INFORMACJE:

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana zawiadomić Starostę w terminie nie przekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem lub świadectwa kwalifikacji, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. W w/wym. przypadkach Starosta na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
a. złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
oświadczenia o utracie dokumentu
b. zwrotu zniszczonego dokumentu albo
c. zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych
W razie odzyskania utraconego dokumentu należy go zwrócić do Starosty.FORMULARZE DO POBRANIA:
Wniosek do pobrania w Wydziele Komunikacji

 

 

  

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 13:36:55