Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 KARTA INFORMACYJNA

1. ZEZWOLENIE NA SPROWADZANIE ZWłOK LUB SZCZĄTKÓW Z OBCEGO PAŃSTWA DO MIEJSCA POCHÓWKU

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia

3. DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława; parter, pokój nr 7, tel. (23) 655 29 12; adres e-mail: sekretariat@powiatmlawski.pl

4. PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020, poz. 1947)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich ( Dz.U. 2007, Nr 249, poz. 1866 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

•   Wniosek o wydanie zezwolenia,

•  Dokument określający datę i miejsce zgonu oraz przyczynę śmierci w tłumaczeniu dokonanym przez tłumacza przysięgłego;

•  W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na postawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

•   Oświadczenie czy zgon nastąpił/nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej (oświadczenie nr 1).

•  Oświadczenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok/szczątków zmarłego/-ej. (oświadczenie nr 2)

•  Oświadczenie o zleceniu transportu zwłok (szczątków) zmarłego danej firmie. (oświadczenie nr 3).

• W przypadku działania przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo odpowiednio dla przedstawiciela zakładu pogrzebowego lub innej osoby. (Wzory znajdują się poniżej.)

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro, pokój nr 11 (sekretariat)

7. OPŁATA:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest wolne od opłaty skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata 17 zł od pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Należną opłatę można uiścić:

a)gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, w godzinach 8.00-14.00;

b)w kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie lub kasie Urzędu Miasta Mława;

c)przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr  88 1090 2590 0000 0001 5013 9475 (konto obowiązuje od dnia 2 maja 2022r.).

W tytule płatności wpisać „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – dotyczy zmarłego/zmarłej……”

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
wydanie decyzji.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzje.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

11.  DODATKOWE INFORMACJE:

•    Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.

•    Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

•    W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

12.  FORMULARZE DO POBRANIA:

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Pniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-06-30 14:54
 • zmodyfikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 11:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
   data wytworzenia: 2021-11-26
  • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-11-26 11:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
   data wytworzenia: 2021-11-26
  • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-11-26 11:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
   data wytworzenia: 2021-11-26
  • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-11-26 11:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
   data wytworzenia: 2021-11-26
  • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-11-26 11:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
   data wytworzenia: 2021-11-26
  • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-11-26 11:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
   data wytworzenia: 2021-11-26
  • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-11-26 11:21

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Pniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-06-30 14:54

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor Grażyna Koczkowska, Wydział Edukacji i Zdrowia Strostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, tel. (23) 655-29-12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16027
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-29 11:35:17