Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: UDZIELENIE ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława
tel. 653 15 56
pokój nr 1

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071).

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j).

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1584).

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

7) Rozporządzenie ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014r. w sprawie  danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazać do organu w związku z prowadzoną działalnością  w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z 2014r., poz. 1217)

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia oraz:

1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem

2) Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.

3) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej:
a. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę),
b. gwarancja bankowa,
c. ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo. Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd.  Wartość euro przeliczana jest po kurskie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

4) Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

5) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe

6) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  i wypisów z zezwolenia.

7) Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. Wykaz pojazdów przedkłada się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

8) Informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem.

9) Oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności osoby za poważne i najpoważniejsze naruszenie określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

10) Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:
1) Za wydanie Zezwolenia opłata wynosi 1000zł

2) Za wydanie Wypisu z Zezwolenia opłata wynosi 110 zł

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).)

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 66102015920000230202627149: opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

Brak

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

drukuj ()

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:52
 • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 13:27
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z ustawą z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji podmiotów realizujacych zadania publiczne (Dz.U z 2017  poz. 570) wniosek o rejestracje można złożyć drogą elektroniczną używając certyfikowanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego według poniższego formularza elektronicznego.

E-formularz ESP

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2007-09-14 11:00
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 15:39
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-06 08:58
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-06 08:59
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-06 08:59
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-06 08:59
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-11-06 09:00
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2013-12-11 08:22
  • autor informacji: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-06-01
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-06-01 13:18
  • autor informacji: Adam Chmielewski
   data wytworzenia: 2017-06-01
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-06-01 13:19
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-19 13:37
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-19 13:37
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-19 13:38
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-19 13:38
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-19 13:38
  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-19 13:38
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:52

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11721
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-11 13:27

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8650366
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 14:17

Stopka strony